Le‑a priit plecarea din Mangalia! Daewoo a trecut pe profit după mulți ani de pierderi și se pregătește de o nouă privatizare

0
1679

Guver­nul sud-core­ean pom­pea­ză mili­ar­de de dolari!

Aban­do­na­rea șan­ti­e­ru­lui din Man­ga­lia coin­ci­de cu una din cele mai bune peri­oa­de din isto­ria recen­tă pen­tru colo­sul Daewoo. Al tre­i­lea cel mai mare con­struc­tor de nave din Core­ea de Sud și unul din cei mai mari din lume a rapor­tat pro­fit pen­tru anul 2017, după mai mulți ani de pier­deri uri­a­șe. În plus, guver­nul de la Seul a anun­țat comenzi de vapoa­re de 5,2 mili­ar­de de dolari, și asta doar într‑o pri­mă fază a stra­te­gi­ei de sal­va­re a indus­tri­ei nava­le din Core­ea de Sud.

Pe de altă par­te, sta­tul asi­a­tic vrea să pri­va­ti­ze­ze din nou Daewoo, după ce l‑a națio­na­li­zat acum un an pen­tru a‑l sal­va de la fali­ment. În aces­te con­di­ții, gra­ba ce părea sus­pec­tă a Daewoo de a fugi din Româ­nia, chiar cu aban­do­na­rea dato­ri­ei de 830 de mili­oa­ne pe care tre­bu­ia să o recu­pe­re­ze de la Man­ga­lia, pare mai ușor de înțe­les.

Minis­trul sud-core­ean al Ocea­ne­lor și Pes­cu­i­tu­lui a anun­țat, la înce­pu­tul aces­tei luni, că Exe­cu­ti­vul de la Seul pre­gă­teș­te 200 de comenzi pen­tru diver­se tipuri de vapoa­re, măsu­ră meni­tă să aju­te indus­tria națio­na­lă nava­lă să iasă dintr‑o cri­ză care durea­ză de mai mulți ani. Pre­sa sud-core­ea­nă amin­teș­te în acest con­text reac­ția de con­ster­na­re a Japo­ni­ei față de inge­rin­ța sta­tu­lui în indus­tria con­struc­toa­re de nave, pe care o con­si­de­ră o încăl­ca­re a regu­li­lor con­cu­ren­ți­a­le din eco­no­mia de pia­ță, nipo­nii fiind ei înșiși com­pe­ti­tori direcți în aceas­tră indus­trie. Prin­ci­pa­lul bene­fi­ci­ar ar urma să fie Daewoo Shi­pbu­il­ding and Mari­ne Engi­ne­e­ring (DSME), par­te a ”Big Three”, ală­tu­ri de Hyun­dai și Sam­sung — cei mai mari con­struc­tori navali din Core­ea de Sud.

Comenzi de 5,2 mili­ar­de de dolari, dintr‑o sin­gu­ră stri­ga­re

Pre­sa sud-core­ea­nă a con­ti­nu­at subiec­tul și, tot în aceas­tă lună, se redă un anunț al Minis­te­ru­lui Comer­țu­lui, Indus­tri­ei și Ener­gi­ei, potri­vit căru­ia Guver­nul de la Seul a pla­sat deja comenzi pen­tru 40 de vapoa­re, în valoa­re tota­lă de 5,5 tri­li­ar­de won (5,2 mili­ar­de de dolari), pen­tru urmă­to­rii doi ani. În plus, minis­te­rul a anun­țat că, pe ter­men mediu și lung, se urmă­reș­te pri­va­ti­za­rea DSME, națio­na­li­za­tă pen­tru a fi scă­pa­tă de fali­ment.

Mana­ge­men­tul de stat sud-core­ean a fost cât se poa­te de bene­fic pen­tru Daewoo: pen­tru pri­ma din 2011, com­pa­nia a rapor­tat pen­tru anul 2017 un pro­fit de aproa­pe 630 de mili­oa­ne de dolari, după pier­de­ri­le de 2,6 mili­ar­de de dolari din 2016. Prin­ci­pa­la cau­ză a fost redu­ce­rea pier­de­ri­lor prin pro­gra­mul de res­truc­tu­ra­re impus de guvern, la care se ada­u­gă infu­zia a 6 mili­ar­de de dolari, plus renun­ța­rea la ope­ra­țiu­ni­le împo­vă­ră­toa­re din stră­i­nă­ta­te. Adi­că inclu­siv aban­do­na­rea busi­ne­ss-ului din Man­ga­lia, unde DSME deți­nea 51% din­tr-un șan­ti­er în care sta­tul român avea 49%, în baza unei com­pa­nii mix­te fon­da­te în 1997.

Per­spec­ti­ve­le de aca­să au fost atât de bune pen­tru Daewoo, încât ofi­ci­a­lii com­pa­niei nici nu au mai stat pe gân­duri când s‑a ofe­rit oport­u­ni­ta­tea de a scă­pa de șan­ti­e­rul din Man­ga­lia, care avea la nive­lul anu­lui tre­cut dato­rii de 1,2 mili­ar­de de dolari. Cu sute de comenzi asi­gu­ra­te de Seul, în valoa­re de mili­ar­de de dolari, băta­ia de cap din Româ­nia par­că nu-și mai avea sen­sul. Așa s‑ar expli­ca și de ce Daewoo a renun­țat la 830 mili­oa­ne de dolari, pe care tre­bu­ia să‑i recu­pe­re­ze de la com­pa­nia din Man­ga­lia, vân­zân­du-și cre­an­ța cu numai 10.000 de dolari către olan­de­zii de la Damen, care au pre­lu­at acum șan­ti­e­rul româ­nesc.

Dato­ria de 830 mili­oa­ne de dolari, vân­du­tă cu 10.000

Con­ti­nu­a­rea, aici.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele