Arca TV: Cea mai bună reclamă pentru Românii din Diaspora o fac Românii din Diaspora!

1
245
Booking.com

Arca TV: Când gân­dim o nouă emi­siu­ne, pre­fer să le spun tutu­ror că au mână libe­ră în a ale­ge oame­nii și subiec­te­le loca­le… nor­mal, ei le cunosc cel mai bine. Încer­căm să impli­căm cât mai mulți, dar unii poa­te nu au timp, unii nu știu des­pre aceas­tă plat­for­mă a noas­tră, unde fie­ca­re are posi­bi­li­ta­tea de a se expri­ma și de a pro­mo­va ori­ce ini­ția­ti­vă în bene­fi­ci­ul Româ­ni­lor din Dias­po­ra.

Fie­ca­re o face din dorin­ța de a ară­ta tutu­ror că exis­tăm și sun­tem capa­bili să fim uniți. Este vor­ba des­pre noi, nu des­pre Arca TV, o per­soa­nă sau alte inte­re­se.

Emo­ția și bucu­ria vin în momen­tul când adun mate­ri­a­le­le, fil­ma­te așa cum poa­te fie­ca­re, și le montez, dând o for­mă coe­ren­tă și încer­când să vă pre­zint pro­du­sul finit…, emi­siu­nea asta luna­ră, pen­tru care mulți Români ade­vă­rați depun efor­turi și își rețin emo­ți­i­le, doar pen­tru mân­dria de a fi Român și de a reu­și să vă pre­zin­te tot ceea ce avem mai bun.

Sunt mân­dru de toți cola­bo­ra­to­rii Arca TV, vă mul­țu­mesc și nu am cuvin­te să exprim sen­ti­men­tul de mân­drie, de fie­ca­re dată când montez emi­siu­nea.

În curând, din Dubai, Dan Mitre, cores­pon­dent Arca TV Dubai, cu mate­ri­a­le EXTRAORDINARE des­pre Români EXTRAORDINARI, rea­li­za­te cu aju­to­rul unor Români EXTRAORDINARI!

Lucian Bla­ga, Arca TV, Hous­ton, Texas, USA.


Man­ga­lia News, par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul ARCA TV USA.


piese-auto-mangalia.ro

1 COMENTARIU

  1. Observ ca cei ple­cati din tara, sunt mai patri­o­ti romani, decat noi cei rama­si ! Avem spe­ran­te de la ei ! Numai bine !

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele