Abibula Aygun: De ce nu folosește Ministerul Educației platforma Linux în sistemul de învățământ?

5
992

Abi­bu­la Aygun: Voi ince­pe prin a intre­ba: De ce nu folo­sim Linux in Educatie?

Multi, cand aud de Linux se gan­desc la un fel de Bau-Bau in care lucrezi ca un ingi­ner in linie de comanda.
Nimic mai gre­sit. Linu­xul pe care il sti­ati de prin 1994 a capa­tat  o for­ma foar­te pri­e­te­noa­sa iar acum si dri­ve­re­le pla­ci­lor video sau altor dis­po­zi­ti­ve se insta­lea­za din cate­va cli­c­kuri de mouse.
Daca dori­ti, ca o para­le­la, pina si Micro­soft Win­dows are linie de coman­da.  Acel cmd.exe prin care poti da o coman­da si afli mai mul­te infor­ma­tii decat cau­tand 10 minu­te in meni­ul de retea.

De ce sa folo­sim Linux in Edu­ca­tie ? Pai sim­plu, pen­tru ca este GRATUIT!

Am esti­mat o eco­no­mie la Buge­tul de stat intre 15 si 30 mili­oa­ne EURO, daca nu se mai folo­sesc licen­te Micro­soft in Edu­ca­tie. Aici ma refer in spe­cial la Licen­te­le Win­dows si Office.
Intreb din nou, retoric, De ce totu­si Linux? Ras­pun­suri la fel de simple.
Pen­tru ca este mai sigur. Nu exis­ta viru­si pen­tru Linux. Nu risc sa viru­sez un sis­tem daca infing sti­ck-ul meu USB intr-un sis­tem viru­sat MS Win­dows si apoi merg cu el la scoa­la viru­sand si sis­te­me­le de cal­cul de acolo.

Vine un alt pro­fe­sor, infin­ge sti­ck-ul Curat in sis­te­mul sco­lii, ia viru­sul si il duce acasa.
In plus, insta­la­rea si rula­rea unui anti­vi­rus nu se face fara pier­deri de per­for­man­ta ale sis­te­mu­lui de calcul.

Pen­tru ca aproa­pe toa­te pro­gra­me­le sunt Gratuite.

Sti­ati ca exis­ta o solu­tie per­fect com­pa­ti­bi­la cu for­ma­tul Micro­soft Offi­ce, iar pe Linux este Gratuita?

Fir­ma Kin­g­soft Softwa­re are sui­ta WPS Offi­ce, ver­siu­nea pen­tru Linux com­plet Gratuita.

Va scriu in cali­ta­te de dezvol­ta­tor a dis­tri­bu­ti­ei Aca­de­mix GNU/Linux.

Impre­u­na cu o mina de oameni ne-am gan­dit sa iesim in intam­pi­na­rea nece­si­ta­tii unei dis­tri­bu­tii exclu­si­ve pen­tru edu­ca­tie cu ceva ampren­te autohtone.
Lucram la aceas­ta dis­tri­bu­tie inca din anul 2015 si abia acest an am scos vari­an­ta fina­la, care­ia, in ter­meni Teh­nici, ii spu­nem dis­tri­bu­tie ver­siu­nea sta­bi­la LTS, Ter­men Lung de Inre­ti­ne­re. (Long Time ser­vi­ce).

Con­sul­tand site-ul nos­tru: https://academixproject.com/ veti gasi mul­te arti­co­le inte­re­san­te. De ase­me­nea veti gasi si Gru­pul de Face­bo­ok Aca­de­mix GNU/Linux.

Tot ceea ce facem in mate­rie de edu­ca­tie facem pen­tru elevi si profesori.

Fiind mediu rural, nu toti au posi­bi­li­ta­tea unei con­e­xiuni la inter­net sau o con­e­xiu­ne buna incat sa poa­ta acce­sa simul­tan anu­mi­te simulari.

In acest caz am pre­fe­rat ca foar­te mult con­ti­nut sa il tre­cem pe un ser­ver local de unde poa­te fi pre­lu­at fara con­e­xiu­ne la inter­net sau limi­tand iesi­rea in inter­net foar­te mult.

Daca ati obser­vat se pot face mul­te alte lucruri tan­gen­ti­al cur­su­ri­lor ast­fel incat ele­vii sa pri­cea­pa mult mai bine vizu­al anu­mi­te lucruri.

Spre exem­plu , acum am dat dru­mul si unui ser­ver de con­ti­nut avand wiki­pe­dia roma­neas­ca offli­ne. Adi­ca, pot tra­ge con­ti­nu­tul wiki­pe­dia arhi­vat si com­pri­mat local pe un ser­ver si o pot da in reteau sco­li­lor fara ca acea scoa­la sa aiba con­e­xiu­ne la inter­net in sali si labo­ra­toa­re. Iata exem­plul: http://lectiiacademix.hopto.org:8000

Selec­tati LOAD in drep­tul con­ti­nu­tu­lui pe care dori­ti sa il vedeti. Toot ceea ce veti vedea este insta­lat doar pe ace ser­ver. Pot lua res­pec­ti­vul ser­ver, il pot pune intr‑o scoa­la ce are doar retea sau un labo­ra­tor TIC (Teh­no­lo­gia Infor­ma­ti­ei si Comu­ni­ca­ti­i­lor), ruland con­ti­nu­tul dorit fara sa fiu conec­tat la internet.

Ceea ce este si mai fru­mos este fap­tul ca se poa­te vizio­na totul si de pe dis­po­zi­ti­ve­le por­ta­bi­le in genul tele­foa­ne­lor mobi­le sau tabletelor.

Spre exem­plu, in Wiki­pe­dia Roma­neas­ca avem 378.776 arti­co­le, exis­ta dic­tio­nar medi­cal, Medi­pe­dia si mul­te alte­le. Am uitat sa men­tio­nez de TED. Cele­bra plat­for­ma de Conferinte.

De fapt, va las pe dum­ne­a­voas­tra sa explo­rati continutul.

Am dezvol­tat cate­go­rii iar una din­tre ele se numes­te Labo­ra­toa­re Virtuale.

Aici veti gasi Micro­scop Vir­tu­al (des­cri­e­rea se gaseste pe site-ul nos­tru) dezvol­tat fiind sub finan­ta­rea NASA.

Urmea­za max­FEM, un simu­la­tor de cam­puri elec­tro­mag­ne­ti­ce pe mate­ri­a­le fini­te. Pro­fe­so­rii de fizi­ca vor stii sa expli­ce si vizu­al ce com­pu­ne mate­ria. De ce stau ato­mii si mole­cu­le­le lega­te. Elec­tro­mag­ne­tis­mul este a tre­ia for­ta, con­form teo­ri­i­lor de uni­fi­ca­re a for­te­lor ale lui Ein­ste­in, pe lin­ga For­ta nuclea­ra Sla­ba. For­ta nuclea­ra tare si Gra­vi­ta­tia. Pro­gram care, de ase­me­nea, este GRATUIT!
PhET — este un pro­gram in care avem pes­te 200 de simu­lari inte­rac­ti­ve si nu numai. Citez de pe site­ul PhET.

Înfi­in­țat în anul 2002 de către lau­re­a­tul pre­mi­u­lui Nobel, Carl Wie­man, PhET, pro­iec­tul de simu­lări inte­rac­ti­ve al Uni­ver­si­tă­ții Colo­ra­do, a cre­at un set de exer­ci­ții inte­rac­ti­ve de mate­ma­ti­că și ști­in­țe. Simu­lă­ri­le PhET au la bază edu­ca­ția exten­si­vă cer­ce­ta­rea și antre­na­rea ele­vi­lor într-un mediu intu­i­tiv, ase­mă­nă­tor jocu­ri­lor, unde ele­vii să poa­tă învă­ța prin explo­ra­re si descoperire.”

Salo­me 8 — pro­gram de simu­lari com­ple­xe uti­li­zat si de NASA pen­tru simu­la­rea inte­rac­tiu­nii fluidelor.

Nu am uitat nici cerin­te­le pen­tru Manu­la­ul TIC. Avem Scrat­ch deja insta­lat. Pen­tru Robo­ti­ca tot felul de simu­la­toa­re si Nu In ulti­mul rand Mblo­ck ce aju­ta ele­vii sa lucre­ze cu robo­te­lul Mbot.

Am obti­nut acor­dul celor de la Uni­ver­si­ta­tea Colo­ra­do de a intro­du­ce PhET in Aca­de­mix Linux. Deci, DA! Este dis­po­ni­bil Gra­tu­it, la un cli­ck de mouse!

Am obti­nut acor­dul de uti­li­za­re a pache­tu­lui WPS Offi­ce de la com­pa­nia pro­du­ca­toa­re Kin­g­soft Offi­ce. Com­pa­nie ce ne‑a spon­so­ri­zat cu 200 de licen­te pen­tru a echi­pa cu WPS Offi­ce trei scoli si o gra­di­ni­ta ce dis­pun de sis­te­me de cal­cul cu licen­te Win­dows. Asa­dar, altii ne inte­leg nece­si­ta­ti­le in mate­rie de educatie.

Obti­nut acor­dul celor de la Uni­ver­si­ta­tea din San­ti­a­go de Com­pos­te­la, Depar­ta­men­tul de Mate­ma­tici apli­ca­te pen­tru a uti­li­za max­FEM in Aca­de­mix Linux.

Sa mai men­tio­nez ca avem un Cre­ier Vir­tu­al? Ati citit foar­te corect. TVB — acro­ni­mul de la The Vir­tu­al Brain. Neu­ro­lo­gii si vii­to­rii Neu­ro­chi­rurgi pot simu­la diver­se situ­a­tii in acest pro­gram. Post sti­mu­la anu­mi­te zone din cor­tex si pot vedea ras­pun­sul atat in 3D cat si pe EEG.

De ase­me­nea avem pes­te 270 GB de mate­ri­al Video in cola­bo­ra­re cu cei de la Khan Aca­demy, avand per­mi­siu­nea de uti­li­za mate­ri­a­le­lel lor in cadrul dis­tri­bu­tie Aca­de­mix Linux.
Pro­gra­me de Geo­gra­fie, Astro­no­mie, Medi­ci­na (mate­ri­a­le­le celor de pe osmo­sis sunt gata de des­car­cat de pe ser­ve­re­le noas­tre), Elec­tro­ni­ca etc.

Avem un mana­ger de pro­gra­me in care avem orga­ni­za­te pe cate­go­rii pro­gra­me­le pen­tru diver­se discipline.

Mai mult de atat! Am obser­vat, nu cu oare­ca­re tris­te­te, cum sis­te­me func­tio­na­le erau date spre casa­re. Zeci de bucati. Pri­mesc sem­na­le ca ace­la­si lucru se intam­pla si in alte judete.
De ce arun­cam un sis­tem dual-core cu 1 sau 2 GB RAM si pla­ca video inte­gra­ta? Se poa­te pune un Linux pe el, chiar daca nu supor­ta ver­siuni pe 64 de biti si am facut o sta­tie cli­ent ce nu are nece­si­tati prea mari.

Avand in vede­re aceas­ta situ­a­tie am venit in inta­mo­i­na­rea aces­tor sis­te­me spre a nu mai fi arun­ca­te si am cre­at o ver­siu­ne pe 32 biti care dupa insta­la­re ocu­pa doar 250MB memo­rie. Asa­dar, cu 1 sau 2GB memo­rie RAM s‑ar des­cur­ca ono­ra­bil avand in vede­re ca am rulat con­ti­nut deser­vit de un ser­ver Aca­de­mix Linux local pe un banal Ras­pber­ry Pi.
Ras­pber­ry Pi este un cal­cu­la­tor de mari­mea unei car­ti­de cre­dit ce cos­ta doar 250 RON avand inclus pe el abso­lut tot ceea ce inseam­na Com­pu­ter. Aici intra: Pro­ce­sor, Memo­rie RAM, Pla­ca Video, USB-uri, pla­ca de retea, pla­ca de sunet, Wire­less  si Blu­e­to­o­th. Toa­te pe o pla­cu­ta de mari­mea unei Card Ban­car. Este dezvol­tat si van­dut de Fun­da­tia Ras­pber­ry Pi (Marea Bri­ta­nie) con­du­sa de Eben Upton, absol­vent a Uni­ver­si­ta­tii Cambridge.
Des­pre Eben Upton si Ras­pber­ry Pi vom vor­bi in unul din epi­soa­de­le urmatoare.
Vreau doar s amen­tio­nez ca ras­pber­ry Pi a fost van­dut in numar de 12,5 mili­oa­ne de bucati in doar cinci ani.

Inten­tio­nez sa facem o incur­siu­ne in Lumea Linux-ului, pen­tru a vedea ca nu este nimic de spe­ri­at, in spe­cial in ceea ce pri­ves­te edu­ca­tia, nu exis­ta limite.

Vom intro­du­ce in vii­to­rul apro­pi­at un Labo­ra­tor Vir­tu­al de disec­tie a unei bros­cu­te si pen­tru cei avan­sati, ana­to­mie uma­na la rezo­lu­tie 3D.

Marea pro­ble­ma a Linux-ului este fap­tul ca multi das­cali pre­fe­ra Win­dows-ul in fata Linu­xu­lui, din moti­ve numai de ei stiute.

Avem onoa­rea de a avea in echi­pa, drept coor­do­na­tor si men­tor pe dom­nul pro­fe­sor Mihai-Sta­ni­slav Jalo­bea­nu, doc­tor în Mate­ma­ti­că, pro­fe­sor de infor­ma­ti­că, cer­ce­tă­tor și informatician.

Pro­ble­ma este ca achi­zi­tia ace­lor licen­te se efec­tu­ea­za din banii nos­tri, ai con­tri­bu­a­bi­li­lor, ceta­te­ni de rand si soci­e­tati comer­ci­a­le, deopotriva.

Egi­da sub care actio­nam este :

Solu­ții, Nu Licențe!

Abi­bu­la Aygun, ingi­ner IT&C si Echi­pa de dezvol­ta­re Aca­de­mix GNU/Linux.


Man­ga­lia News, Marți, 24 apri­lie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

5 COMENTARII

 1. Folo­sesc GNU/Linux de prin 2011, am tre­cut pe dis­tri­bu­tia Aca­de­miX GNU/Linux de aproa­pe un an , chiar pe cand se afla in faza de beta si vreau sa spun ca la ora actu­a­la este foar­te sta­bi­la , chiar la fel de sta­bi­la pre­cum dis­tri­bu­tia mama Debian pe care este baza­ta . Softwa­re Man­ger EDU ofe­ra o gama foar­te lar­ga de Softwa­re care pot fi insta­la­te cu un sim­plu cli­ck . Reco­mand cu mare pla­ce­re aceas­ta dis­tri­bu­tie Linux nu doar pen­tru Edu­ca­tie ci si pen­tru un uz de zi cu zi !

 2. Sti­ma­te domn Iuli­an, ca Dezvol­ta­tor a aces­tei dis­tri­bu­tii ne bucu­ram ca ati adop­tat aceas­ta solu­tie cu sur­se des­chi­se, Gra­tu­i­ta si sta­bi­la din mul­te punc­te de vedere.
  In curand vom mai avea nou­tati in mate­rie de pro­gra­me edu­ca­ti­ve si nu numai.
  Avem mir­ro­ruri pe pla­i­ul mio­ri­tic iar apli­ca­ti­i­le din Aca­de­mix, mai ales cele in mate­rie de edu­ca­tie si sti­in­ta sunt pre­ga­ti­te strict pen­tru academix.
  Exem­plu, Salo­me 8 a fost modi­fi­cat de catre dezvol­ta­tor pen­tru a func­tio­na cu Aca­de­miX Linux. 

  Intr-un epi­sod vii­tor vom dezvol­ta notiu­ni­le GNU (GNU is Not UNIX), des­pre filo­zo­fia din spa­te­le Cate­dra­lei si Baza­ru­lui dar si ce inseam­na curen­tul OSS.

  Inca oda­ta va mul­tu­mim pen­tru ale­ge­re si pro­mi­tem ca nu va vom dezamagi!

 3. răs­pun­sul la pri­ma între­ba­re e foar­te sim­plu … pen­tru ca nu poți fura ceva care e gra­tis … sau nu poți pri­mi o șpa­gă ceva aco­lo… o măsli­nă … aces­ta e prin­ci­pa­lul motiv … acum câți­va ani am văzut pe situl lor intern aveau Edu­bu­n­tu cu titlul expe­ri­men­tal… erau lân­gă cele doua labo­ra­toa­re cu vis­ta și ser­ve­re afe­ren­te… acum a dis­pă­rut (oare­cum de înțe­les dar numai pen­tru noi uti­li­za­to­rii de linux).… cred ca acum 2–3 ani în urma am făcut un expe­ri­ment la o cla­sa de liceu și am pus în dual boot lân­gă vis­ta lor… un edu­bu­n­tu 14.04 cus­to­mi­zat care avea cam toa­te cerin­țe­le inclu­siv Ora­cle (care nu prea func­țio­na bine pe vis­ta) …mai putin ms offi­ce 2007 care după cum știți avea alter­na­ti­va Libre­O­ffi­ce pe care ca sa nu-și bată capul l‑am setat impli­cit pe doc și xls …au fost încân­tați ele­vii cât și pro­fe­so­rii (era mai sigur și mai rapid decât vis­ta) …dar totul nu a durat decât pana la vacan­ta …nu se potri­vea cu pro­gra­ma bac-ului (com­pe­ten­te știți voi)… am sa mai fac oda­tă expe­ri­men­tul cu Aca­de­mix de data aceas­ta și o sa încerc sa‑l arat direc­to­ru­lui lice­u­lui (pro­fe­sor de mate­ma­ti­ca) … poa­te cu apli­ca­ți­i­le din el o sa dea o mai lar­ga apli­ca­bi­li­ta­te labo­ra­toa­re­lor de infor­ma­ti­ca… de ce nu s‑ar tine aco­lo lec­ții de mate­ma­ti­ca, fizi­ca, chi­mie, bio­lo­gie , etc ?! … nu știu …dar poa­te o sa ajun­gă la ure­chea inspec­to­ra­tu­lui …și apoi mai sus… ok voi ați făcut sis­te­mul aces­ta minu­nat .… noi tre­bu­ie acum cum­va sa‑l pro­mo­vam …am sa va țin aici la curent

Leave a Reply