UE a pregătit lista produselor americane ce vor fi taxate cu 25%! Vezi ce se va scumpi!

0
376

Comi­sia Euro­pea­nă pre­gă­teş­te o eva­lu­a­re pri­vind pro­du­se­le ame­ri­ca­ne care ar putea fi supu­se unor taxe supli­men­ta­re, în cazul în care Sta­te­le Uni­te vor apli­ca noi­le tari­fe pen­tru impor­tu­ri­le de oţel şi alu­mi­niu, rela­tea­ză site-ul agenţi­ei Reu­ters.

Comi­sia Euro­pea­nă intenţio­nea­ză să impu­nă taxe de 25% pen­tru o gamă lar­gă de pro­du­se din SUA. Expor­tu­ri­le ame­ri­ca­ne către UE au tota­li­zat apro­xi­ma­tiv 2,8 mili­ar­de de euro în 2017.

Pe lis­ta de zece pagini cu pro­du­se pen­tru care UE ar putea să apli­ce taxe majo­ra­te se regă­sesc cere­a­le­le, pro­du­se­le ali­men­ta­re, țigări, par­fu­muri, pro­du­se de machi­aj, wis­ky, arti­co­le de îmbră­că­min­te, elec­tro­ni­ce şi elec­tro­ca­s­ni­ce, pre­cum şi ambar­ca­ţiuni şi auto­ve­hi­cu­le. Tot­o­da­tă, ar putea fi inclu­se şi pro­du­se din metal pen­tru indus­tria mate­ri­a­le­lor de con­stru­cţii.

Comi­sia Euro­pea­nă le‑a cerut “acţio­na­ri­lor pri­va­ţi” viza­ţi de noi­le taxe din par­tea SUA să îşi expri­me un punct de vede­re în pri­vinţa unui posi­bil răs­puns al Blo­cu­lui comu­ni­tar în aceas­tă situ­a­ţie.

Lis­ta AICI. (sur­sa: telegrafonline.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply