Sindicaliștii de la Șantierul Naval Mangalia au decis: Joi, 22 martie, vor protesta în fața Ministerului Economiei!

0
1539

Pre­șe­din­te­le Sin­di­ca­tu­lui Liber ”Nava­lis­tul”, Lau­ren­țiu Gobe­a­jă a decla­rat pen­tru ”Edi­ția de Sud” că a sta­bi­lit data pro­tes­tu­lui anun­țat săp­tămâ­na tre­cu­tă. Ast­fel, sala­ri­a­ții DMHI vor par­ti­ci­pa la mitin­gul orga­ni­zat de sin­di­cat în fața Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, joi, 22 mar­tie, în inter­va­lul orar 12.30 – 14.30.

O dată cu lua­rea deci­zi­ei, orga­ni­za­to­rii au strâns sem­nă­turi ale anga­ja­ți­lor pen­tru a se con­vin­ge că demer­sul este agre­at de aceștia. Până în pre­zent, s‑au strâns pes­te 300 de sem­nă­turi, lis­te­le rămânând des­chi­se.

Lide­rul sin­di­ca­tu­lui spu­ne că a epu­i­zat toa­te demer­su­ri­le pe care le avea la dis­po­zi­ție, s‑a depla­sat de două ori la Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, a tri­mis adre­se și scri­sori la mai mul­te insti­tu­ții publi­ce, însă nu a obți­nut niciun rezul­tat.

”Vreau să atra­gem aten­ția asu­pra situ­a­ți­ei extrem de difi­ci­le a șan­ti­e­ru­lui și a incer­ti­tu­di­nii în care se află sala­ri­a­ții de luni bune. După cum se știe, în luna decem­brie a anu­lui tre­cut, repre­zen­tan­ții SN 2 Mai în AGA (Adu­na­rea Gene­ra­lă a Acțio­na­ri­lor) au votat împo­tri­va exer­ci­tă­rii drep­tu­lui de pre­em­țiu­ne, blo­când acor­dul cu Damen, care la rân­dul lui, se înțe­le­se­se cu DSME în vede­rea pre­luă­rii pache­tu­lui majo­ri­tar de acțiuni de 51%.

Ast­fel, cere­mo­n­ia sta­bi­li­tă de Damen pen­tru data de 21 decem­brie a fost anu­la­tă, olan­de­zii pără­sind șan­ti­e­rul și chiar țara până după săr­bă­tori. De la jumă­ta­tea lunii ianu­a­rie a aces­tui an, Damen a relu­at nego­ci­e­ri­le cu minis­te­rul, însă, din păca­te, nici până acum nu a rezul­tat ceva pal­pa­bil, sal­va­tor pen­tru șan­ti­er. M‑am depla­sat de 2 ori la Minis­te­rul Eco­no­mi­ei și de fie­ca­re dată am pri­mit asi­gu­rări că aceas­tă cri­ză se va înche­ia curând.

Iată că acest lucru nu s‑a întâm­plat, sala­ri­a­ții plea­că în număr des­tul de mare, iar pro­ble­me­le noas­tre se agra­vea­ză pe zi ce tre­ce. Pen­tru orga­ni­za­rea aces­tui pro­test au sem­nat atât mem­brii de sin­di­cat, cât și cei care nu fac par­te din aceas­tă struc­tu­ră. Ast­fel, la miting vor par­ti­ci­pa câte­va sute de anga­jați, iar trans­por­tul va fi asi­gu­rat de sin­di­cat.”

Lau­ren­țiu Gobe­a­jă a decla­rat că, ulte­ri­or, va fi orga­ni­zat un pro­test și la Man­ga­lia, unde spe­ră să par­ti­ci­pe nu doar anga­ja­ții, ci și comu­ni­ta­tea loca­lă. (sur­sa: editiadesud.ro, 15.03.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply