Sindicaliștii de la Șantierul din Mangalia se pregătesc de protest la Ministerul Economiei

0
678

Radio Con­stan­ța: Con­du­ce­rea sin­di­ca­tu­lui  de la Șan­ti­e­rul Naval din Man­ga­lia a înce­put strân­ge­rea de sem­nă­turi pen­tru orga­ni­za­rea unui miting de pro­test la Bucu­rești.

Joi sta­bi­lim numă­rul de sem­nă­turi și vom fixa data. Tre­bu­ie să pri­mim avi­ze­le cu cel puțin trei zile îna­in­te. Deja am vor­bit să obți­nem avi­ze­le. Con­form legii mani­fes­tă­ri­lor publi­ce, tre­bu­ie obți­nu­te avi­ze­le de la pri­mă­ri­ei cu trei zile îna­in­te. În cazul de față vor­bim des­pre Pri­mă­ria Sec­to­ru­lui 1, Poli­ție, Jan­dar­me­rie de la Bucu­rești. (…) În fața Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, dacă se poa­te; depin­de și de numă­rul de par­ti­ci­panți. În situ­a­ția în care nu ni se apro­bă aco­lo (n.red. mitin­gul), vom lua în cal­cul alt loc. Noi, în prin­ci­piu, aco­lo am vrea să pro­tes­tăm, la Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, fiind­că ei tre­bu­ie să deci­dă. Noi facem par­te din Con­fe­de­ra­ția BNS și sun­tem afi­li­ați Con­fe­de­ra­ți­ei Sin­di­ca­te­lor Libe­re din Româ­nia“, a pre­ci­zat, pen­tru Radio Con­stan­ța, pre­șe­din­te­le Sin­di­ca­tu­lui „Nava­lis­tul“, Lau­ren­țiu Gobe­a­jă.

În plus, con­du­ce­rea șan­ti­e­ru­lui soli­ci­tă sala­ri­a­ți­lor să opte­ze pen­tru șomaj teh­nic sau con­ce­diu fără pla­tă.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply