La Craiova se poate. La Constanța se doarme în front. Teren uriaș al MApN, pentru Spitalul Regional (document)

0
297
Booking.com

Ieri, Minis­te­rul Apă­ră­rii Națio­na­le a pos­tat pe pagi­na Trans­pa­ren­ță deci­zio­na­lă-pro­iec­te de acte nor­ma­ti­ve afla­te în dez­ba­te­re publi­că pro­iec­tul de Hotă­râre de Guvern pri­vind trans­mi­te­rea unei părţi din imo­bi­lul 2985 aflat în dome­ni­ul public al sta­tu­lui din admi­nis­tra­rea Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Naţio­na­le în admi­nis­tra­rea Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ţii şi pen­tru modi­fi­ca­rea ane­xei nr. 4 la Hotă­rârea Guver­nu­lui nr. 1705⁄2006 pen­tru apro­ba­rea inven­ta­ru­lui cen­tra­li­zat al bunu­ri­lor din dome­ni­ul public al sta­tu­lui.

În pro­iect se ara­tă că ”Minis­te­rul Apă­ră­rii Națio­na­le are în admi­nis­tra­re imo­bi­lul 2985, situ­at în muni­ci­pi­ul Crai­o­va, jude­țul Dolj, aflat în dome­ni­ul public at sta­tu­lui, înre­gis­trat în inven­ta­rul cen­tra­li­zat at bunu­ri­lor din dome­ni­ul public al sta­tu­lui, la pozi­ția cu numă­rul MFP 103881”.

Tot­o­da­tă se mai ara­tă în pro­iec­tul de act nor­ma­tiv că ”Minis­te­rul Sănă­tă­ții a soli­ci­tat Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Națio­na­le supli­men­ta­rea supra­fe­ței de 18 hec­ta­re trans­mi­să în admi­nis­tra­rea aces­tui minis­ter prin Hotă­rârea Guver­nu­lui nr. 729/2017 pri­vind reve­ni­rea unui imo­bil aflat în dome­ni­ul public al sta­tu­lui, situ­at în muni­ci­pi­ul Crai­o­va, jude­țul Dolj, în admi­nis­tra­rea Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Națio­na­le, pen­tru actu­a­li­za­rea valo­rii de inven­tar a imo­bi­lu­lui 2985 aflat în dome­ni­ul public al sta­tu­lui și pen­tru trans­mi­te­rea unei păr­ți din aces­ta din admi­nis­tra­rea Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Națio­na­le în admi­nis­tra­rea Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ții, cu o supra­fa­ță de 8,9370 hec­ta­re din imo­bi­lul 2985, nece­sa­ră rea­li­za­rii Spi­ta­lu­lui Regio­nal de Urgen­ță Crai­o­va.

”Având în vede­re fap­tul că par­tea din imo­bi­lul 2985 soli­ci­ta­tă de Minis­te­rul Sănă­tă­ții este dis­po­ni­bi­lă ca urma­re a con­ti­nu­ă­rii pro­ce­su­lui de reor­ga­ni­za­re și res­truc­tu­ra­re a Arma­tei Roma­niei, fiind la accas­tă dată dez­a­fec­ta­tă, pre­cum difi­cul­tă­ți­le în ccea ce pri­veș­te asi­gu­ra­rea admi­nis­tră­rii, pazei și secu­ri­tă­ții imo­bi­lu­lui, Minis­te­rul Apă­ră­rii Națio­na­le este de acord cu trans­mi­te­rea păr­ții de imo­bil, din admi­nis­tra­rea Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Națio­na­le în admi­nis­tra­rea Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ții.

Par­tea de imo­bil sus­men­țio­na­tă, nu-și mai poa­te men­ți­ne des­ti­na­ția, nu face obiec­tul cere­ri­lor de revendicare/restituire ori ale unor liti­gii, nu este închi­ri­a­tă și nu este gre­va­tă de sar­cini.

Tot­o­da­tă, se pre­ci­zea­ză că par­tea din imo­bi­lul 2985, aflat în dome­ni­ul public al sta­tu­lui. soli­ci­ta­tă pen­tru trans­mi­te­re din admi­nis­tra­rea Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Națio­na­le în admi­nis­tra­rea Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ții, nu face par­te din cate­go­ria tere­nu­ri­lor des­ti­na­te exclu­siv instruc­ți­ei mili­ta­re sau a altor obiec­ti­ve des­ti­na­te apa­ră­rii națio­na­le”, își înche­ie ple­doa­ria MApN în spri­ji­nul rezol­vă­rii situ­a­ți­ei Spi­ta­lu­lui de la Crai­o­va.

Este un pas mare. La Con­stan­ța se scot doar vor­be și flă­cări pe nas

Pro­ble­ma Spi­ta­lu­lui Regio­nal de la Con­stan­ța nu este deloc una nouă. Ba char a apă­rut în spa­ți­ul public exact acum un dece­niu. Iar de atunci toți vor­besc și folo­sesc tema în cam­pa­ni­i­le elec­to­ra­le.

Au vor­bit de atunci par­ti­de­le la pute­re, can­di­dați ce-au vrut să fie pri­mari, con­si­li­eri ce-au vrut să ara­te ce vor.

Numai că alții tac și fac.

Ulti­ma zvâc­ni­re, la Con­stan­ța, pe tema Spi­ta­lu­lui Regio­nal a fost în noiem­brie anul tre­cut atunci când Guver­nul a apro­bat, prin­tr-un memo­ran­dum, dema­ra­rea pro­ce­du­ri­lor nece­sa­re pen­tru con­stru­i­rea a cinci spi­ta­le regio­na­le în Timi­şoa­ra, Târ­gu-Mureş, Con­stanţa, Brăi­la-Gala­ţi şi Bra­şov.

În acest sens, se spu­nea atunci, vor fi ini­ţi­a­te demer­suri pen­tru iden­ti­fi­ca­rea solu­ţi­i­lor de finanţa­re pen­tru con­stru­i­rea celor cinci spi­ta­le regio­na­le, cu înca­dra­rea în ţin­te­le anu­a­le de defi­cit şi, în cazul în care va fi nece­sa­ră con­trac­ta­rea unor împru­mu­turi la nivel guver­na­men­tal, aceas­ta se va face cu res­pec­ta­rea legi­sla­ţi­ei pri­vind dato­ria publi­că.

În ace­la­şi timp, vor fi dema­ra­te con­sul­tă­ri­le cu auto­ri­tă­ţi­le admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le pen­tru iden­ti­fi­ca­rea tere­nu­ri­lor care să per­mi­tă fun­cţio­na­rea în con­di­ţii opti­me şi la stan­dar­de de cali­ta­te atât din punct de vede­re al res­pec­tă­rii cir­cu­i­te­lor fun­cţio­na­le, cât şi al asi­gu­ră­rii tutu­ror uti­li­tă­ţi­lor.

Uni­ta­tea spi­ta­li­ceas­că ultra­mo­der­nă, des­pre care se vor­beș­te că se va face în zona Km 4–5 ar fi tre­bu­it să deser­veas­că judeţe­le Con­stanţa, Gala­ţi, Tul­cea, Brăi­la, Buzău şi Vran­cea.

Pen­tru rea­li­za­rea aces­te­ia, Minis­te­rul Sănă­tă­ţii ar fi tre­bu­it să alo­ce 116 mili­oa­ne de euro.

Toa­te sunt vor­be, vor­be, vor­be. Alții tac și fac.

Mai mult in ziuaconstanta.ro. Autor: Emi­li­an Andrei.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele