Cât a pierdut România din afacerea Daewoo — Mangalia?

0
2391

Ves­tea că sta­tul român s‑a înțe­les cu Damen Shi­pyar­ds Gro­up să pre­ia con­tro­lul asu­pra com­pa­niei Daewoo — Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries a făcut să renas­că spe­ran­ța în ini­mi­le celor aproa­pe 1.700 de lucră­tori, câți au mai rămas în uni­ta­te. Dar până la depă­și­rea cri­zei prin care tre­ce șan­ti­e­rul naval mai e cale lun­gă, timp în care se poa­te întâm­pla orice.

Cât vor dura for­ma­li­tă­ți­le lega­te de cum­pă­ra­rea — vân­za­rea acțiu­ni­lor, de pre­da­re a com­pa­niei, de insta­la­re a vii­toa­rei echi­pe mana­ge­ri­a­le și când va pri­mi șan­ti­e­rul naval pri­ma coman­dă de con­struc­ții noi? Pes­te o lună, două sau trei? Nimeni nu poa­te pre­ci­za. În tot acest timp, ce vor face anga­ja­ții? Vor păzi hale­le, docu­ri­le, plat­for­me­le de montaj și clă­di­ri­le admi­nis­tra­ti­ve? Le vor mătu­ra, șter­ge de praf și lus­trui? Ast­fel de lucrări nu aduc veni­turi. Și-atunci, de unde bani pen­tru sala­rii? Oame­nii tre­bu­ie să tră­i­as­că, să își între­ți­nă fami­li­i­le! Finan­țea­ză sta­tul român și Damen Shi­pyar­ds Gro­up pla­ta lefu­ri­lor, până se repor­neș­te activitatea?

Sunt între­bări la care con­struc­to­rii de nave așteap­tă răspunsuri.

★ ★ ★

Bine că am scă­pat de core­eni. Au ple­cat cu bani cu tot” — a fost comen­ta­ri­ul unui citi­tor al zia­ru­lui „Cuget Liber”, la afla­rea veș­tii. Într-ade­văr, în cei pes­te 21 de ani de exis­ten­ță, Daewoo — Man­ga­lia a fost o vacă de muls pen­tru acțio­na­rul majo­ri­tar, Daewoo Shi­pbu­il­ding & Mari­ne Engi­ne­e­ring Co.

Sud-core­e­nii au intrat în aso­ci­e­re cu 53 mili­oa­ne de dolari (din care 23 de mili­oa­ne de dolari sub for­ma unui know-how, pe care nimeni nu l‑a eva­lu­at) obținând 51% din acțiuni, iar româ­nii, cu șan­ti­e­rul naval pro­priu-zis (mai puțin tere­nul), eva­lu­at la 50,92 mili­oa­ne dolari, res­pec­tiv 49% din acțiuni. La aces­ta tre­bu­ie adă­u­ga­tă și resur­sa uma­nă pre­gă­ti­tă pe banii Româ­ni­ei. La înfi­in­ța­re, Daewoo — Man­ga­lia avea 3.400 de anga­jați, pre­lu­ați de la Șan­ti­e­rul Naval „2 Mai“ Mangalia.

Din aceas­tă afa­ce­re, sta­tul român ar fi tre­bu­it să câști­ge noi locuri de mun­că, pro­fit și mai mul­te veni­turi din taxe și impo­zi­te. În plus, Daewoo — Man­ga­lia pro­mi­tea să sti­mu­le­ze indus­tria pe ori­zon­ta­lă afe­ren­tă sec­to­ru­lui naval, după cum se ară­ta într-un comu­ni­cat de pre­să din 22 ianu­a­rie 1997.

Ceea ce puțini ști­au la acea dată este fap­tul că aso­ci­e­rea avea la bază un con­tract care îi asi­gu­ra nu doar impor­tan­te faci­li­tăți păr­ții sud-core­e­ne, dar îi per­mi­tea să-și tra­gă aso­ci­a­tul pe sfoa­ră. La acea vre­me, zia­rul „Cuget Liber” a sem­na­lat fap­tul că afa­ce­rea dez­a­van­ta­jea­ză sta­tul român.

În cei 21 de ani de exis­ten­ță, Daewoo — Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries a înche­iat doar 5 ani pe pro­fit, în peri­oa­da 2000 — 2004. În schimb, timp de 16 ani a pro­dus pier­deri, fără ca acțio­na­ru­lui mino­ri­tar, sta­tul român, să îi pese. Pier­de­ri­le cumu­la­te în peri­oa­da 2005 — 2016 au depă­șit cu mult capi­ta­lul sub­scris și văr­sat al com­pa­niei, care este de 30.614.832 lei (7.578.866 dolari) și acti­ve­le imo­bi­li­za­te 1.054.729.977 lei (261.104.091 dolari).

În cei 21 de ani de exis­ten­ță, la câr­ma com­pa­niei s‑au perin­dat nume­roși con­du­că­tori numiți de par­tea sud-core­ea­nă și cea româ­nă, dar sin­gu­rul efect al schim­bă­ri­lor a fost creș­te­rea pier­de­ri­lor și a gra­du­lui de îndatorare.

Cea mai mare par­te a veni­tu­ri­lor obți­nu­te din pro­duc­ția Daewoo — Man­ga­lia a ple­cat în Core­ea sub dife­ri­te for­me: comi­si­oa­ne de tot felul, plăți pen­tru pro­iec­te, dobânzi ban­ca­re, tablă nava­lă, motoa­re, echi­pa­men­te și nisip. Din Româ­nia, s‑au con­su­mat doar pro­du­se cu valoa­re adă­u­ga­tă foar­te mică — apă și curent elec­tric — plus for­ța de mun­că. A fost vreo dife­ren­ță între Daewoo — Man­ga­lia și un ate­li­er de cro­i­to­rie care pro­du­ce con­fec­ții în lohn? Niciuna.

Cu ce ne‑a încă­l­zit pe noi, româ­nii, fap­tul că la Man­ga­lia s‑au con­stru­it nave de mare tonaj, dacă, în rea­li­ta­te, am vân­dut doar mano­pe­ra, apa și curen­tul elec­tric uti­li­za­te la pro­du­ce­rea lor?

Citiți con­ti­nu­a­rea în cugetliber.ro, 24.03.2018. (foto: arhiva).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply