Contribuţia românilor americani la realizarea ‘Marii Uniri’ de la 1918

0
339
Booking.com

Cen­te­na­rul Marii Uniri are o sem­ni­fi­ca­ţie spe­cia­lă în Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii care au jucat un rol impor­tant, prin viziu­nea preşe­din­te­lui ame­ri­can Woo­drow Wil­son pri­vind res­ta­u­ra­rea păcii în Euro­pa la sfârşi­tul Pri­mu­lui Răz­boi Mondi­al.

Cele 14 punc­te pre­zen­ta­te de pre­șe­din­te­le Wil­son în sesiu­nea comu­nă a Con­gre­su­lui din data de 8 ianu­a­rie 1918, au des­chis calea spre reîn­tre­gi­rea Româ­ni­ei. 

Prin­tre cei care au con­tri­bu­it, în mod exce­pţio­nal, la rea­li­za­rea Marii Uniri, se numă­ră şi româ­nii ame­ri­cani, care s‑au unit în 1918 într‑o sin­gu­ră orga­ni­za­ţie, Liga Naţio­na­lă Româ­nă din Ame­ri­ca, ai cărei repre­zen­tanţi, ală­tu­ri de cei ai altor naţiuni cen­tral şi est-euro­pe­ne, s‑au întâl­nit cu preşe­din­te­le Woo­drow Wil­son la Casa Albă şi au obţi­nut spri­ji­nul Ame­ri­cii pen­tru liber­ta­tea naţiu­ni­lor cen­tral euro­pe­ne. 

Vă pre­zen­tăm în mai mul­te epi­soa­de, poves­tea româ­ni­lor ame­ri­cani din urmă cu 100 de ani, gra­ţie stu­di­u­lui scris de isto­ri­cul Gelu Neamţu, „În Ame­ri­ca, pen­tru Uni­rea Transil­va­niei cu Româ­nia”.

#Roma­nia #Roma­niai­nUS #Cen­te­nar #1918–2018


Man­ga­lia News, par­te­ner media ofi­ci­al în Pro­iec­tul ARCA TV USA.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele