ASTĂZI! Bugetul de venituri și cheltuieli al Mangaliei, în dezbatere publică, la Primărie

0
468

Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia a lan­sat în dez­ba­te­re publi­că pro­iec­tul de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Buge­tu­lui de veni­turi și chel­tu­ieli al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia pen­tru anul 2018.

Cei inte­re­sați sunt aștep­tați cu opi­nii, pro­pu­neri, suges­tii pe mar­gi­nea aces­tui pro­iect, la ședin­ța publi­că de dez­ba­te­re, care va avea loc la sedi­ul Pri­mă­ri­ei, mier­curi, 21 febru­a­rie, înce­pând cu ora 12:00.

Pro­pu­ne­rea buge­tu­lui de veni­turi și chel­tu­ieli pen­tru anul 2018 se poa­te ana­li­za pe pagi­na de inter­net a Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia: www.mangalia.ro.

Infor­ma­ții supli­men­ta­re pot fi obți­nu­te la nume­re­le de tele­fon: 0241751011, 0241751030, 0241751060. Per­soa­na de con­tact este Fotin Dia­na, direc­tor al Direc­ți­ei Economice.

Deta­lii des­pre Buge­tul pe 2018, aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply