La Mangalia, Ziua Culturii Naționale a fost ‘serbată’ doar în mediul virtual!

0
372

Ziua Cul­tu­rii Națio­na­le, la Man­ga­lia…

Pen­tru că, până la ora publi­că­rii aces­tui arti­col, nu am pri­mit la redac­ție alte infor­ma­ții des­pre mani­fes­tări cul­tu­ral-artis­ti­ce orga­ni­za­te la nive­lul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, dis­tri­bu­im acest mesaj pos­tat pe pagi­na Direc­ți­ei de Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia, care amin­teș­te de Ziua Cul­tu­rii Națio­na­le, cei drept, men­ționând sin­tag­ma res­pec­ti­vă de vreo 3–4 ori…

(Sur­sa posi­bi­lă pen­tru tex­tul amin­tit: Ziua de 15 ianu­a­rie, alea­să ca Zi a Cul­tu­rii Naţio­na­le, repre­zin­tă data naş­te­rii poe­tu­lui naţio­nal al româ­ni­lor, Mihai Emi­ne­scu…  agerpres.ro).

Oare, Direc­ția de Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia nu are în atri­bu­ții coor­do­na­rea acti­vi­tă­ți­lor cul­tu­ra­le din toa­te insti­tu­ți­i­le de cul­tu­ră, din șco­li­le și lice­e­le ora­șu­lui? Nu exis­tă un Calen­dar cu mani­fes­tă­ri­le pro­gra­ma­te a avea loc anu­al, tri­mes­tri­al și lunar? Sau, sunt sufi­cien­te doar eve­ni­men­te­le apro­ba­te de Con­si­li­ul Local și atât? Ar fi bine să știm și noi, cetă­țe­nii Man­ga­li­ei!

Iată lis­ta cu Eve­ni­men­te­le apro­ba­te de CL Man­ga­lia pen­tru anul 2018:


Am intrat în Anul Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri și nici­un­de pe aceas­tă lis­tă nu se amin­teș­te  nimic des­pre acest mare eve­ni­ment! Scrie doar 24 ianu­a­rie — Ziua Uni­rii (?) și 1 Decem­brie, Ziua Națio­na­lă a Româ­ni­ei și atât! Poa­te, în vii­to­rul apro­pi­at, își va face cunos­cut și Direc­ția pen­tru Cul­tu­ră și Sport un Calen­dar anu­al al acti­vi­tă­ți­lor spe­ci­fi­ce și vor apă­rea atunci și ase­me­nea mani­fes­tări în Man­ga­lia…


Pe par­cur­sul anu­lui tre­cut, din dorin­ța de a spri­jini nou-înfi­in­ța­ta Direc­ție de Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia și pe direc­to­rul ei, am publi­cat un arti­col des­pre Direc­ția de Cul­tu­ră și Sport a muni­ci­pi­u­lui Slo­bo­zia – Atri­bu­ții, deta­lii orga­ni­za­tori­ce

De ase­me­nea, coti­dia­nul Man­ga­lia News a publi­cat un inter­viu în două epi­soa­de cu dl. Lucian Nichi­ta, mana­ge­rul Direc­ți­ei de Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia, în care l‑am între­bat prin­tre alte­le și des­pre exis­ten­ța unui Calen­dar de acti­vi­tăți și des­pre Pla­nul său mana­ge­ri­al pen­tru noua Direc­ție de Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia: 

LA INCEPUT DE DRUM, cu LUCIAN NICHITA, mana­ge­rul Direc­ti­ei de Cul­tu­ra și Sport a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia – Inter­viu in exclu­si­vi­ta­te.

Par­tea a doua a inter­vi­u­lui cu LUCIAN NICHITA, mana­ge­rul Direc­ti­ei de Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia

Alte arti­co­le pe aceas­tă temă:

Direc­to­rul Dire­cţi­ei de Cul­tu­ră şi Sport Man­ga­lia, Lucian Nichi­ta: „Noua fun­cţie repre­zin­tă o pro­vo­ca­re grea, dar plă­cu­tă!

”Dobro­ge, mân­dră gră­di­nă”, Fes­ti­val Inter­na­tio­nal de Fol­clor, Man­ga­lia 2017

Până una-alta, se pare că la Man­ga­lia, Ziua Cul­tu­rii Națio­na­le a fost ‘ser­ba­tă’ anul aces­ta doar în medi­ul vir­tu­al… 


Man­ga­lia News, 15.01.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply