Directorul executiv al Asociației Constructorilor Navaliști, despre preluarea de către statul român a Șantierului Naval Mangalia

0
1594

După anun­țul făcut de pre­mi­e­rul Mihai Tudo­se pri­vind pre­lu­a­rea, de către sta­tul român, a pache­tu­lui majo­ri­tar 51% din acțiuni din cadrul Șan­ti­e­ru­lui Naval Daewoo Man­ga­lia, am dorit să aflăm opin­jia spe­cia­liș­ti­lor. Ast­fel, am stat de vor­bă cu direc­to­rul exe­cu­tiv al Aso­ci­a­ți­ei Con­struc­to­ri­lor Nava­liști, Gelu Stan.

Într-un fel, este fireas­că cerin­ța sta­tu­lui român, de a achi­zi­țio­na el cele 51% din acțiuni, ținând cont de fap­tul că pre­țul lor se pare că a fost de 26 de mili­oa­ne de dolari. Dar asta nu înseam­nă că, dacă va fi pre­lu­at de sta­tul român, acest șan­ti­er va fi con­dus cores­pun­ză­tor.(…) Din câte am înțe­les de la par­tea olan­de­ză, dato­ri­i­le le‑a pre­lu­at fir­ma mamă din Core­ea. Șan­ti­e­rul din Man­ga­lia nu are pro­iec­ta­re, nu are mar­ke­ting cores­pun­ză­tor. Mai are de tră­it maxi­mum o lună din comen­zi­le pe care le are, după care va tre­bui să închi­dă por­ți­le, iar cu un șan­ti­er fără per­so­nal nu ai ce să faci.

Mem­brii ANCONAV îi aju­tă pe cole­gii de la Man­ga­lia cu niș­te comenzi, pen­tru că ei nu mai pot lua comenzi acum. Situ­a­ția lor este deli­ca­tă. (…) Con­si­de­răm că va fi o mare gre­șe­a­lă dacă sta­tul român va lua cele 51% din acțiuni. Man­ga­lia a fost ce‑a fost pen­tru că a fost brand-ul lui Daewoo, dar nu înseam­nă că, dacă a ple­cat și vine sta­tul român, șan­ti­e­rul va înflori. Sta­tul nu este un bun mana­ger, iar Daewoo Man­ga­lia nu are pro­iec­ta­re, nu are mana­ger, nu are brand-ul care adu­ce comenzi. Noi am dis­cu­tat la ANCONAV să‑i mai aju­tăm până când își vor cla­ri­fi­ca situ­a­ția, fie cu par­tea core­ea­nă, fie cu sta­tul român, dar aju­to­rul con­stă în 4–5 mii de tone de con­struc­ție meta­li­că pe care le vor da cole­gii de la Tul­cea, dar asta nu înseam­nă că vor ieși din aceas­tă situ­a­ție. Cred că Guver­nul Româ­ni­ei este hazar­dat în a lua acest șan­ti­er. Nu va putea face nimic și, ca toa­tă indus­tria româ­neas­că, se face praf“, a decla­rat direc­to­rul exe­cu­tiv al Aso­ci­a­ți­ei Con­struc­to­ri­lor Nava­liști, Gelu Stan.

Sur­se din cadrul șan­ti­e­ru­lui 2 Mai ne-au spus că, în octom­brie, cu reve­ni­re în luna noiem­brie a anu­lui tre­cut, gru­pul Daewoo a anun­țat sta­tul român, prin con­du­ce­rea de la Șan­ti­e­rul Naval 2 Mai, de inten­ția de vân­za­re a acțiu­ni­lor deți­nu­te la șan­ti­e­rul din Man­ga­lia. (sur­sa: radioconstanta.ro).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele