ACSS Callatis Mangalia, pe un onorant Loc 3 în clasamentul județean C de Fotbal, la finalul turului

0
474

ACSS Cal­la­tis Man­ga­lia este situ­a­tă pe locul 3 în cla­sa­men­tul jude­țean C de Fotbal, la fina­lul turu­lui.

🔵 Aso­ci­a­ția Jude­țea­nă de Fotbal Con­stan­ța a afi­șat cla­sa­men­tul la fina­lul turu­lui.

🔵 După un an și jumă­ta­te de pre­gă­ti­re, de mun­că și de dorin­ța de a fi mai bun, înce­pem să cule­gem roa­de­le.

🔵 Sun­tem mân­dri că după ani de zile, Man­ga­lia devi­ne un cen­tru impor­tant de juni­ori la 11/11, într-un cam­pi­o­nat ofi­ci­al, indi­fe­rent de obs­ta­co­le­le întâl­ni­te și de con­di­ți­i­le anor­ma­le de a prac­ti­ca acest sport.

🔵 Pre­ci­zăm fap­tul că am par­ti­ci­pat în acest sezon com­pe­ti­țio­nal la cate­go­ria 2003, cu doar 3 jucă­tori năs­cuți în acest an, res­tul lotu­lui fiind 2004.

🔵 A.C.S.S Cal­la­tis Man­ga­lia își pro­pu­ne să adu­că schim­ba­rea în prac­ti­ca­rea aces­tui sport în Man­ga­lia, am dove­dit că putem, nefi­ind aju­tați, mai degra­bă doar încur­cați.

🔵 A.C.S.S Cal­la­tis Man­ga­lia, își pro­pu­ne și își doreș­te să ofe­re con­ti­nu­i­ta­te copi­i­lor în prac­ti­ca­rea aces­tui sport până la vâr­sta de 18 ani, prin par­ti­ci­pa­rea în Cam­pi­o­na­tul Națio­nal de juni­ori, lucru ce va deve­ni rea­li­ta­te.

🏟Feli­ci­tări juni­o­ri­lor C pen­tru per­for­man­ța de a se cla­sa pe locul 3 la 11/11!
#nouă­ne­pa­să #cal­la­tis­man­ga­lia


Andrei Pătraș­cu: Mul­țu­mesc băie­ți­lor pen­tru efor­tul depus și ati­tu­di­nea de care au dat dova­dă!
”Am cu ce mă lău­da, pre­gă­tesc a 3‑a echi­pă a jude­țu­lui Con­stan­ța! V‑am spus în vară că, după un an și jumă­ta­te de când lucrăm împre­u­nă, ar tre­bui să fiți pe 2 sau 3, dacă jucați ceea ce tre­bu­ie!” 😂 🔝
#aimos­tri­ca­bra­zii #cal­la­tis­man­ga­lia


Man­ga­lia News, 13.01.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele