Miracolul tristeții. România așa cum n‑am mai văzut‑o niciodată

0
359

Nu ne-am ima­gi­nat că vom trăi cli­pa în care toa­te defec­te­le aces­tui popor se vor topi dintr‑o dată, făcând loc unei tris­teți mira­cu­loa­se.

Noi, cei care am fost acu­zați că scoa­tem mereu la lumi­nă ura, mani­pu­la­rea, invi­dia, gro­tes­cul, ușu­ră­ta­tea româ­neas­că, am văzut, ieri, cum toa­te aces­tea s‑au risi­pit sub apă­sa­rea unei emo­ții care ne‑a cople­șit. Ne-am urcat pe blo­curi, am mers pe bule­var­de și prin gări de pro­vin­cie, ne-am suit în tre­nuri, am fost în Pia­ța Pala­tu­lui și la Cur­tea de Argeș. De pes­te tot s‑a văzut ace­lași lucru: o țară care s‑a oprit în loc să-și plân­gă tre­cu­tul și să se gân­deas­că cu îngri­jo­ra­re la vii­tor.

N‑am văzut nici­o­da­tă atâ­ția oameni tineri plân­gând la un loc. Tineri părinți, plân­gând cu pri­vi­ri­le spre cer, ca să nu‑i vadă copi­ii pe care‑i țineau de mână. Tineri ai cor­po­ra­ți­i­lor – pe jumă­ta­te emi­grați din Româ­nia – plân­gând în eșar­fe ca să nu se vadă unii pe alții. Tineri zia­riști aprin­zân­du-și țigări doar ca să poa­tă minți că nu plâng, le‑a intrat fumul în ochi.

De ce plân­geau toți acești oameni? Plân­geau pen­tru pri­ma dată, lite­ral­men­te, de mila țării lor. Plân­geau fiind­că și-au dat sea­ma, în aces­te câte­va zile în care Româ­nia s‑a trans­for­mat în monar­hie, că ar fi putut fi alt­fel. Toa­tă gran­doa­rea pe care n‑o vom mai întâl­ni la niciun eve­ni­ment din repu­bli­ca strâm­bă în care tră­im s‑a trans­for­mat în emo­ție și lacri­mi. Plân­geau de milă și de ciu­dă: iată, rege­le cobo­a­ră pe Calea Vic­to­ri­ei, iar noi rămâ­nem cu dulă­ii aro­ganți ai demo­cra­ți­ei noas­tre. Clo­po­te­le de la Kret­zu­les­cu încep să bată și se face liniș­te. Mira­co­lul tris­te­ții și al liniș­tii. Acest popor ade­sea lim­but a tăcut par­că pen­tru pri­ma dată.

Con­ti­nu­a­rea, pe recorder.ro, 17 decem­brie 2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele