Visul american nu este doar un vis!
America, venim! :)
OLIMPIA GEORGIA CARAULEANU s‑a calificat pentru Youth America Grand Prix 2017!

0
1033

OLIMPIA GEORGIA CARAULEANU s‑a cali­fi­cat pen­tru You­th Ame­ri­ca Grand Prix 2017!

”Ura­a­a­a­a­a­aa!!!!! Feli­ci­tari, comoa­ra noas­tra!!!!!
Visul ame­ri­can nu este doar un vis!!!😂
— Top 12 com­pe­ti­ti­ve.
Locul 2, la Paris!
— con­tem­po­ran (93,7pct.)
— cla­s­si­cal bal­let (89,4 pct.)
Nici nu mai con­tea­za de fapt pre­mi­i­le, este o mare onoa­re sa dansezi pe aceas­ta mare sce­na din Paris, ala­turi de mari puteri in balet ca: Rusia, Bela­rus, UK, Por­tu­ga­lia, Fran­ta, Ita­lia etc.
Ame­ri­ca, veni­iim!!!! 🙂 Sun­tem cei mai feri­ci­ti parin­ti! Pen­tru toa­te aces­tea, ii mul­tu­mim bunu­lui Dum­ne­zeu pen­tru asa o minu­ne si, nu in ulti­mul rand, celor care au mun­cit și sle­fu­it, acest dia­mant! Mul­tu­mim, Joy to Dan­ce!!!” (Mari­le­na Cara­u­lea­nu).


”Cuvin­te­le nu pot expri­ma recu­noș­tin­ța față de aces­ti copii talen­tați! Înce­pem săp­tămâ­na cu mul­țu­mi­ri si feli­ci­tări pen­tru două bale­ri­ne talen­ta­te — Olim­pia Georgia Cara­u­lea­nu si San­dra Ples­can, care au repre­zen­tat Școa­la de balet Joy To Dan­ce in Fran­ta, pen­tru cali­fi­ca­rea la com­pe­ti­ția You­th Ame­ri­ca Grand Prix! (punc­ta­je pes­te 89).

Feli­ci­tări, Oli — LOCUL 2 (balet con­tem­po­ran) și cali­fi­ca­rea la faza fina­lă, în Ame­ri­ca!

Res­pect, părin­ți­lor și mii de mul­țu­mi­ri pen­tru că fete­le duc nume­le Șco­lii de balet Joy To Dan­ce, din Con­stan­ța, depar­te, pe o mare sce­na a lumii, prin­tre cei mai talen­tați bale­rini !

Suc­ces, Olim­pia Geor­gia, la You­th Ame­ri­ca Grand Prix!


Man­ga­lia News, Luni, 13.11.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply