Primăria Mangalia, OBLIGATĂ să prelungească un contract şi să vândă un apartament ANL unei femei pe care o căuta cu executorul, să o evacueze!

0
558

PREMIERĂ ÎN INSTANŢĂ — vezi docu­men­te.

Deci­zie în pre­mie­ră a unei instanţe şi pro­ba­bil pre­ce­den­tul care va îndem­na mul­te fami­lii să facă demer­suri în jus­ti­ţie pen­tru achi­zi­ţio­na­rea locu­inţe­lor ANL în care sunt chi­ri­a­şe. Cazul a fost înre­gis­trat la Con­stanţa, iar magis­tra­ţii au decis nu doar obli­ga­rea unei admi­nis­tra­ţii loca­le să pre­lun­geas­că un con­tract de închi­ri­e­re pen­tru un apar­ta­ment ANL, ci şi vân­za­rea aces­tu­ia către chi­ri­aş, având în vede­re că legea încu­ra­jea­ză pri­mă­ri­i­le să facă acest lucru, doar să… doreas­că, adi­că să ini­ţie­ze pro­ce­du­ri­le de vân­za­re-cum­pă­ra­re.

La înce­pu­tul man­da­tu­lui său de pri­mar al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu a anu­nţat, prin­tre alte­le, că va lua măsuri şi împo­tri­va celor care ocu­pă abu­ziv locu­inţe ANL atri­bu­i­te în man­da­tul fos­tu­lui edil Cla­u­diu Tusac. Mai exact, erau per­soa­ne care între timp dobân­di­se­ră pro­pri­e­tă­ţi, ori care nu mai locu­iau în Man­ga­lia sau care… subîn­chi­ri­a­se­ră apar­ta­men­te­le, situ­a­ţii care con­duc, în baza legii, la înce­ta­rea con­trac­te­lor de închi­ri­e­re a locu­inţe­lor ANL. Au urmat veri­fi­cări cu pri­vi­re la situ­a­ţia chi­ri­a­şi­lor, unii din­tre ei „favo­ri­za­ţi” de fos­tul pri­mar la atri­bu­i­rea locu­inţei, deşi exis­tă reguli cla­re de sta­bi­li­re a pri­o­ri­tă­ţi­lor. Ast­fel, au fost depis­ta­te per­soa­ne care nu mai aveau drep­tul la res­pec­ti­ve­le uni­tă­ţi loca­ti­ve, dar… şi exce­pţii!

O feme­ie a reu­şit să demon­stre­ze, în instanţă, că a fost vic­ti­ma admi­nis­tra­ţi­ei loca­le, că pri­mă­ria a somat‑o pe nedrept să eva­cu­e­ze locu­inţa şi că… i s‑a refu­zat pre­lun­gi­rea con­trac­tu­lui de închi­ri­e­re, tot pe nedrept! „Ca să mă poa­tă eva­cua, au refu­zat inclu­siv să îmi pri­meas­că banii de chi­rie. Dar am făcut pla­ta prin vira­ment ban­car, iar toa­te lucru­ri­le pe care repre­zen­tanţii ADPPP (insti­tu­ţie în sub­or­di­nea pri­mă­ri­ei – n.r.) mi le impu­tau, le-am demon­tat în instanţă”, rela­tea­ză Mire­la Anghel.

Ver­dic­tul instanţei, favo­ra­bil Mire­lei, este după cum urmea­ză: „Obli­gă pârâţii muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, prin pri­mar, Con­si­li­ul Local al Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia şi Ser­vi­ci­ul Public de Asis­tenţă Soci­a­lă Man­ga­lia, fie­ca­re după com­pe­tenţe, să apro­be pre­lun­gi­rea şi să înche­ie un nou act adi­ţio­nal de pre­lun­gi­re pe o peri­oa­dă de 1 an a con­trac­tu­lui (…) pen­tru spa­ţi­ul loca­tiv (…), înce­pând cu data de 01.09.2016. (…) obli­gă pârâţii să apro­be vân­za­rea către recla­man­tă a spa­ţi­u­lui loca­tiv (…)”, se ara­tă în hotă­rârea pro­nu­nţa­tă de Jude­că­to­ria Man­ga­lia, deve­ni­tă defi­ni­ti­vă în data de 16 noiem­brie 2017, după jude­ca­rea ape­lu­lui!

Moti­ve­le invo­ca­te pen­tru eva­cu­a­re: prin­tre ele… bule­ti­nul de Con­stanţa! Sur­pri­ză! Poli­ţia Man­ga­lia n‑a vrut să îi facă peten­tei alt act după ce i‑a fost furat!

Citiți con­ti­nu­a­rea în replicaonline.ro, Luni, 20.11.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele