UN AN ÎMPREUNĂ! Biblioteca ”Iulia Andreea Movilă” din Moșneni a împlinit un an de activitate

0
359

UN AN ÎMPREUNĂ… ȘI NUMĂRĂTOAREA CONTINUĂ.

Bibli­o­te­ca ”Iulia Andre­ea Movi­lă” din Moș­neni a împli­nit un an, peri­oa­dă în care copi­ii Șco­lii Gim­na­zi­a­le ”Nico­lae Ior­ga” Moș­neni (struc­tu­ră a Șco­lii Gim­na­zi­a­le ”Geor­ge Coș­buc” 23 August) au petre­cut vineri de vineri ore plă­cu­te în micu­ța sală. Eve­ni­men­tul a fost săr­bă­to­rit cu piz­za, jocuri și vizio­na­rea unui film.

Amin­tim că pe 27 octom­brie 2016, în pre­zen­ța auto­ri­tă­ți­lor loca­le, a părin­ți­lor, a ele­vi­lor și cadre­lor didac­ti­ce avea loc fes­ti­vi­ta­tea de inau­gu­ra­re a Bibli­o­te­cii ”Iulia Andre­ea Movi­lă”, rezul­tat al pro­iec­tu­lui ”Car­tea sufle­tu­lui meu”, ini­țiat în anul 2014 de prof. Iacob Magda­le­na.

Gra­ție cola­bo­ră­rii cu Aso­ci­a­ția Uma­ni­ta­ră ”Iulia Andre­ea Movi­lă” din Peci­nea­ga, copi­ii satu­lui Moș­neni au bene­fi­ci­at de acti­vi­tăți deo­se­bi­te, deru­la­te în fie­ca­re vineri cu volun­ta­rii aso­ci­a­ți­ei: lec­turi inte­rac­ti­ve, jocuri de soci­e­ta­te, jocuri didac­ti­ce, vizio­na­re de fil­me, dez­ba­teri pe teme pre­cum ”Școa­la vii­to­ru­lui”, ”Carie­ra de elev”, ”Ce voi fi pes­te 10 ani”, eve­ni­men­te cu oca­zia săr­bă­to­ri­lor de iar­nă sau a celor pas­ca­le ori de Ziua Copi­lu­lui și mul­te alte­le.

Cei mai activi copii au fost pre­mi­ați la fina­lul unui an de acti­vi­ta­te cu table­te, sti­lo­uri, bici­cle­te, jucă­rii și jocuri, cărți sau chiar excur­sii la Amster­dam (Menis Ser­han). Mul­te din­tre acti­vi­tă­ți­le bibli­o­te­cii au fost orga­ni­za­te la suges­tia copi­i­lor și cu aju­to­rul lor, dova­dă că pot fi impli­cați activ în actul edu­ca­ți­ei.

Bibli­o­te­ca con­ti­nuă să ofe­re un pro­gram deo­se­bit copi­i­lor și tine­ri­lor satu­lui și în acest an. Mul­țu­mim volun­ta­ri­lor aso­ci­a­ți­ei și con­du­ce­rii aces­te­ia pen­tru men­ți­ne­rea cola­bo­ră­rii și îi invi­tăm ală­tu­ri de noi pe toți cei dorici să se impli­ce, spre bine­le copi­i­lor, tine­ri­lor și al între­gii comu­ni­tăți.

Deja exem­plul este luat de Bibli­o­te­ca ”Dora Ali­na Roma­ne­scu” din Dul­cești, unde acti­vea­ză ca volun­tar doam­na Gro­za­vu Emi­lia. Urmea­ză cât de curând bibli­o­te­ca din 23 August.

Pre­ci­zăm că toa­te aces­te bibli­o­teci șco­la­re func­țio­nea­ză în gră­di­ni­țe­le din loca­li­tă­ți­le amin­ti­te, unde erau spa­ții exce­den­ta­re și sunt des­chi­se tine­ri­lor și copi­i­lor din comu­ni­ta­te, chiar dacă aceștia nu frec­ven­tea­ză insti­tu­ți­i­le de învă­țământ din comu­nă.

Trep­tat, pro­iec­tul ”Car­tea sufle­tu­lui tău” își atin­ge sco­pul final: des­chi­de­rea cen­tre­lor de infor­ma­re și cul­tu­ră pen­tru comu­ni­ta­te, prin inter­me­di­ul căro­ra să se fun­damen­te­ze rela­ția școa­lă-comu­ni­ta­te în bene­fi­ci­ul ele­vi­lor (rela­ția de încre­de­re între părinți și cadre­le didac­ti­ce ar duce la sta­bi­li­rea unui par­curs edu­ca­țio­nal indi­vi­du­a­li­zat pen­tru fie­ca­re copil, demers bazat pe cunoaș­te­rea apro­fun­da­tă a per­so­na­li­tă­ții, abi­li­tă­ți­lor și com­pe­ten­țe­lor aces­tu­ia).

”Mai sunt mul­te de făcut (rea­li­za­rea unui cabi­net de psi­ho­lo­gie și peda­go­gie spe­cia­lă, digi­ta­li­za­rea bibli­o­te­ci­lor etc), dar ÎMPREUNĂ sun­tem con­vinși că ne vom înde­plini meni­rea de DASCĂLI ai aces­tei comu­ni­tăți”, a decla­rat ini­ția­to­rul pro­iec­tu­lui, prof. Iacob Magda­le­na.

N.red. Vă invi­tăm să citiți și arti­co­lul ”inau­gu­ral”: BIBLIOTECĂ ȘCOLARĂ MODERNĂ LA MOȘNENI


Man­ga­lia News, 28.10.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele