Trecem la ora de iarnă! Organismul va avea de suferit. Iată câteva sfaturi!

0
586

TELEGRAF Onli­ne: În curând vom tre­ce la ora de iar­nă, mai exact în noap­tea de 28 spre 29 octom­brie (sâm­bă­tă spre dumi­ni­că), ora 4.00 devi­ne ora 3.00. Aceas­tă modi­fi­ca­re, potri­vit medi­ci­lor, adu­ce și schim­bări asu­pra orga­nis­mu­lui, pen­tru cele mai mul­te per­soa­ne. Pot apă­rea iras­ci­bi­li­ta­tea, tul­bu­rări de somn, creș­te­rea nive­lu­lui de stres, per­tur­ba­rea ruti­nei zil­ni­ce, care ne aju­tă să fim orga­ni­za­ţi şi să ne dozăm ener­gia cores­pun­ză­tor, dar și insta­la­rea aste­ni­ei de toam­nă. Ves­tea bună este că aces­te sem­ne vor tre­ce mai repe­de decât ne aștep­tăm. S‑ar părea că orga­nis­mul are nevo­ie de apro­xi­ma­tiv o săp­tămâ­nă pen­tru a se adap­ta la schim­ba­re, asta în cazul per­soa­ne­lor sănă­toa­se. Pen­tru depre­sivi, dar şi cei cu vul­ne­ra­bi­li­tăți psi­ho­e­mo­țio­na­le, este nevo­ie de cir­ca două săp­tămâni de la modi­fi­ca­rea orei pen­tru a rein­tra în nor­mal.

CÂTEVA SFATURI! Pen­tru a scă­pa de stă­ri­le de rău, spe­cia­liș­tii reco­man­dă să ne expu­nem cât mai mult la lumi­nă; de exem­plu, pen­tru că afa­ră se întu­ne­că mai devre­me, este bine să avem cât mai mul­tă lumi­nă în casă, asta pen­tru a sti­mu­la cre­ie­rul, pen­tru a‑i trans­mi­te că nu este ora de somn. Este foar­te indi­cat să faci miș­ca­re sea­ra pen­tru a te face mai ener­gic. Hidra­ta­rea, dar și con­su­mul de cât mai mul­te fruc­te și legu­me sunt indi­ca­te pen­tru a tre­ce cu bine de aceas­tă schim­ba­re. (telegrafonline.ro, 27.10.2017).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply