Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca a câștigat un proiect cu finanțare europeană de peste 2 milioane de euro

0
329

Pro­iect cu finan­ța­re euro­pea­nă câști­gat de Spi­ta­lul de Boli Infec­ți­oa­se din Cluj-Napo­ca.

Spi­ta­lul Cli­nic de Boli Infec­ți­oa­se Cluj-Napo­ca, uni­ta­te medi­ca­lă afla­tă în sub­or­di­nea Con­si­li­u­lui Jude­țean Cluj, adu­ce la cunoș­tin­ța opi­ni­ei publi­ce fap­tul că Auto­ri­ta­tea de Mana­ge­ment a apro­bat deru­la­rea pro­iec­tu­lui cu finan­ța­re euro­pea­nă „Opti­mi­za­rea pre­ven­ți­ei și tra­ta­men­tu­lui Hepa­ti­te­lor cro­ni­ce B și C prin creș­te­rea com­pe­ten­țe­lor per­so­na­lu­lui medi­cal din Româ­nia” depus de Spi­tal. Cu o valoa­re tota­lă de 9.763.291,85 de lei, pro­iec­tul urmea­ză să bene­fi­cie­ze de o finan­ța­re euro­pea­nă neram­bu­r­sa­bi­lă în pro­por­ție de 98% prin inter­me­di­ul Pro­gra­mu­lui Ope­ra­țio­nal Capi­tal Uman 2014–2020, Axa pri­o­ri­ta­ră 4 – Inclu­ziu­nea soci­a­lă și com­ba­te­rea sără­ci­ei.

Din­co­lo de reu­și­ta în sine a obți­ne­rii aces­tei impor­tan­te finan­țări euro­pe­ne, apro­ba­rea pro­iec­tu­lui are și o altă sem­ni­fi­ca­ție, ace­ea de recu­noaș­te­re a exper­ti­zei pe care Spi­ta­lul nos­tru de Boli Infec­ți­oa­se o deți­ne în dome­niu și pe care urmea­ză să o trans­mi­tă și celor­lal­te spi­ta­le de pro­fil din țară. Prin imple­men­ta­rea aces­tui pro­iect vor câști­ga, ală­tu­ri de per­so­na­lul medi­cal ce se va per­fec­țio­na, pacien­ții ce sufe­ră de hepa­ti­tă, pre­cum și pro­gra­me­le de pre­ve­ni­re a aces­tei boli”,  a decla­rat pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Cluj, dom­nul Alin Tișe,.

La fina­lul eva­luă­rii, pro­iec­tul ini­țiat de Spi­ta­lul clu­jean de Boli Infec­ți­oa­se s‑a situ­at pe un ono­rant loc 11, doar 34 de uni­tăți sani­ta­re din întrea­ga țară fiind admi­se la finan­ța­re în cadrul Ape­lu­lui de pro­iec­te “Îmbu­nă­tă­ți­rea nive­lu­lui de com­pe­ten­țe ale pro­fe­si­o­niș­ti­lor din sec­to­rul medi­cal”. Ast­fel, în urma eva­luă­ri­lor teh­ni­ce și finan­ci­a­re, pro­iec­tul a obți­nut nu mai puțin de 95 de punc­te.

Impor­tan­ța deru­lă­rii aces­tui pro­iect este cu atât mai mare cu cât Spi­ta­lul Cli­nic de Boli Infec­ți­oa­se din Cluj este coor­do­na­to­rul națio­nal, la nive­lul între­gii țării, al aces­tu­ia, acti­vi­tă­ți­le pro­gra­ma­te urmând a fi imple­men­ta­te, prin inter­me­di­ul uni­tă­ții sani­ta­re clu­je­ne în toa­te cele patru Regiuni de Dezvol­ta­re viza­te, res­pec­tiv în insti­tu­ți­i­le par­te­ne­re: Spi­ta­lul de Boli Infec­ți­oa­se Bra­șov, Spi­ta­lul de Boli Infec­ți­oa­se și Tro­pi­ca­le Bucu­rești, res­pec­tiv Facul­ta­tea de Medi­ci­nă din cadrul Uni­ver­si­tă­ții Ovi­di­us din Con­stan­ța.

În mod con­cret, pro­iec­tul urmă­reș­te rea­li­za­rea a 18 pro­gra­me de per­fec­țio­na­re dife­ri­te, armo­ni­za­te și uni­for­mi­za­te pen­tru medi­cii spe­cia­liș­tii, medi­cii de fami­lie și asis­ten­ții medi­cali din Româ­nia impli­cați în pre­ven­ția, dia­gnos­ti­cul și tra­ta­men­tul hepa­ti­te­lor cro­ni­ce de tip B și C. Din­tre tema­ti­ci­le pro­pu­se a fi par­cur­se în cadrul aces­tor pro­gra­me de for­ma­re pot fi amin­ti­te actu­a­li­ta­tea și noi­le cer­ce­tări din dome­niu, pre­ven­ția trans­mi­te­rii hepa­ti­te­lor vira­le prin pro­ce­duri chi­rur­gi­ca­le, psi­ho­te­ra­pie pen­tru creș­te­rea cali­tă­ții vie­ții per­soa­ne­lor cu hepa­ti­tă cro­ni­că, ela­bo­ra­rea de noi stra­te­gii de creș­te­re a gra­du­lui de vac­ci­na­re și imu­ni­za­re împo­tri­va hepa­ti­tei, pre­cum și alte subiec­te de inte­res con­e­xe.

Ast­fel, un număr de cir­ca 1200 de medici spe­cia­liști, medici de fami­lie și asis­tenți medi­cali anga­jați în cli­ni­ci­le uni­ver­si­ta­re și non-uni­ver­si­ta­re din Româ­nia, din care 480 de per­soa­ne doar din Regiu­nea de Nord-Vest a țării, vor obține noi com­pe­ten­țe, pre­cum și o cer­ti­fi­ca­re în acest dome­niu, fapt care va con­tri­bui la o uni­for­mi­za­re la nivel națio­nal a cunoș­tin­țe­lor deprin­se pe par­cur­sul celor trei ani de des­fă­șu­ra­re a pro­iec­tu­lui.


Man­ga­lia News, 11 octom­brie 2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele