Mangalia lansează videoclipurile din cadrul proiectului “Promovarea Patrimoniului Cultural Regional în 3D” [galerie FOTO]

0
453

Man­ga­lia — “Pro­mo­va­rea Patri­mo­ni­u­lui Cul­tu­ral Regio­nal în 3D

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia vă invi­tă în zile­le de vineri, 8 sep­tem­brie și sâm­bă­tă, 9 sep­tem­brie, la eve­ni­men­tul dedi­cat lan­să­rii vide­o­cli­pu­ri­lor de pro­mo­va­re din cadrul pro­iec­tu­lui „Adver­ti­sing of Regio­nal Cul­tu­ral Heri­ta­ge in 3D”, PROJECT CODE 15.2.1.065. Pro­iec­ți­i­le vor avea loc înce­pând cu ore­le 21:30, în Pia­ța Repu­bli­cii din Man­ga­lia, pe pla­to­ul din faţa Casei de Cul­tu­ră.

Aces­ta este un pro­iect de pro­te­ja­re, con­ser­va­re și pro­mo­va­re a patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral și natu­ral în zona trans­fron­ta­li­eră roma­no-bul­ga­ră, finan­țat prin Pro­gra­mul Regio­nal de Coo­pe­ra­re Trans­fron­ta­li­eră Roma­nia- Bul­ga­ria, Axa-Pri­o­ri­ta­ră 2 – O regiu­ne Ver­de. Enti­tă­ţi­le res­pon­sa­bi­le de imple­men­ta­rea pro­iec­tu­lui sunt: U.A.T. Bal­cik, în cali­ta­te de Bene­fi­ci­ar Par­te­ner – Lider și U.A.T. Man­ga­lia, în cali­ta­te de Bene­fi­ci­ar – Par­te­ner, iar Minis­te­rul Dezvol­tă­rii Regio­na­le şi Turis­mu­lui, în cali­ta­te de Auto­ri­ta­te de Mana­ge­ment.

Pro­iec­tul con­stă în orga­ni­za­rea unor eve­ni­men­te în aer liber, în cadrul căro­ra vor avea loc pro­iec­ții video, 3D, pe fața­da Casei de Cul­tu­ră din Man­ga­lia, timp de 90 de zile. Obiec­ti­vul gene­ral al aces­tu­ia este dezvol­ta­rea coe­ziu­nii eco­no­mi­ce și soci­a­le a zonei trans­fron­ta­li­ere Man­ga­lia — Bal­chik, prin îmbu­nă­tă­ți­rea modu­lui de pune­re în valoa­re a moș­te­ni­rii cul­tu­ra­le în zona trans­fron­ta­li­eră. Obiec­ti­vul spe­ci­fic îl repre­zin­tă pre­lun­gi­rea sezo­nu­lui esti­val pe o peri­oa­dă cât mai lun­gă de timp. (Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Man­ga­lia News, vineri, 8 sep­tem­brie 2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele