Mangalia: Aproximativ 250.000 de pachete țigări de contrabandă, descoperite de polițiștii de frontieră la bordul unei ambarcațiuni [FOTO/VIDEO]

0
629

Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Găr­zii de Coas­tă, în coo­pe­ra­re cu Ofi­ci­ul Euro­pean de Lup­tă Anti-Fra­u­dă și Biro­ul Vamal de Fron­ti­e­ră Con­stan­ța Sud, au des­co­pe­rit apro­xi­ma­tiv 250.000 de pache­te ţigări de con­tra­ban­dă, la bor­dul unei  ambar­ca­țiuni sub pavi­li­on Slovenia.

În data de 20.09.2017, în urma infor­ma­ți­i­lor fur­ni­za­te de Ofi­ci­ul Euro­pean de Lup­tă Anti-Fra­u­dă, poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Găr­zii de Coas­tă au des­fă­șu­rat o acțiu­ne spe­ci­fi­că pe linia com­ba­te­rii con­tra­ban­dei cu țigări pe Marea Neagră.

Ast­fel, nave­le MAI 2113 și MAI 3008, apar­ținând Gru­pu­lui de Nave Con­stan­ța res­pec­tiv Man­ga­lia au iden­ti­fi­cat, la apro­xi­ma­tiv 14 mile mari­ne est Sha­bla, ambar­ca­țiu­nea  „RAMONA”, sub pavi­li­on Slo­ve­nia, pe care au supravegheat‑o până la intra­rea în Por­tul Mangalia.

Echi­pa­jul navei era for­mat din patru băr­ba­ţi, trei cetă­ţeni ucrai­neni si un cetă­ţean R. Mol­do­va, cu vâr­ste cuprin­se între 37 si 53 de ani.

O echi­pă comu­nă de con­trol, for­ma­tă din poli­ţi­şti de fron­ti­e­ră din cadrul Găr­zii de Coas­tă — Ser­vi­ci­ul C.M.I.I.T și Gru­pu­lui de Nave Man­ga­lia, împre­u­nă cu lucră­tori vamali din cadrul Biro­u­lui Vamal de Fron­ti­e­ră Con­stan­ța Sud, repre­zen­tanți ai Căpi­tă­ni­ei Por­tu­lui Man­ga­lia și A.N.A.F., a efec­tu­at con­tro­lul spe­ci­fic asu­pra ambarcațiunii.

În urma con­tro­lu­lui efec­tu­at asu­pra yacht-ului, au fost depis­ta­te 250.000 de pache­te cu țigări mar­ca Toros 2005, de pro­ve­nienţă Duty Free.

Întrea­ga can­ti­ta­te de ţigări a fost ridi­ca­tă în vede­rea con­ti­nu­ă­rii cer­ce­tă­ri­lor, iar în cau­ză poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră efec­tu­ea­ză veri­fi­cări sub aspec­tul săvâr­și­rii infrac­țiu­nii de con­tra­ban­dă cali­fi­ca­tă, fap­tă pre­vă­zu­tă la art. 270, alin. 3 rapor­tat la art. 274 din Legea 86 din 2006 pri­vind Codul Vamal al României.

Cer­ce­tă­ri­le con­ti­nuă sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ru­lui din cadrul Par­che­tu­lui de pe lân­gă Cur­tea de Apel Constanţa.

VIDEOaproximativ-250–000-de-pachete-tigari-de-contrabanda-2c-descoperite-la-bordul-unei-ambarcatiuni.mp4


Man­ga­lia News, 21.09.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply