Credit de 60 de milioane de lei, aprobat de aleșii PNL și UNPR. Datoria urmează să fie plătită în 15 ani!

0
392

11 con­si­li­eri locali ai Man­ga­li­ei, din cei 18 pre­zenți la ședin­ța ordi­na­ră ce a avut loc astăzi la pri­mă­rie, au fost de acord cu con­trac­ta­rea unei finan­țări ram­bu­r­sa­bi­le, de la o ban­că comer­ci­a­lă. Potri­vit repre­zen­tan­tu­lui finan­ci­ar ce se va ocu­pa de con­trac­ta­rea aces­tui împru­mut, plă­ți­le afe­ren­te aces­tei dato­rii vor înce­pe să cur­gă după trei ani, dato­ria urmând să fie stin­să în 12–15 ani. Suma con­trac­ta­tă de Pri­mă­ria Man­ga­lia ar fi de cir­ca 60 de mili­oa­ne de lei, iar anu­al, dobân­da ar urma să fie de cir­ca 2 mili­oa­ne de lei. Gra­dul de înda­to­ra­re al Man­ga­li­ei va atin­ge nive­lul maxim în 2021.

Dis­cu­ți­i­le au fost, cum era de aștep­tat, une­le inter­mi­na­bi­le, subiec­tul cel mai spi­nos fiind atins de con­si­li­e­rii de opo­zi­tie, care au ară­tat că împru­mu­tul nu are, deo­cam­da­tă, sta­bi­lit un obiec­tiv anu­me, fiind vor­ba des­pre pro­gra­me de moder­ni­za­re sau repa­ra­ții (pre­cum Cine­ma­to­gra­ful Pes­că­ruș sau repa­ra­ții ale unor străzi din oraș). Cum, însă, împru­mu­tul nu poa­te tre­ce de girul celor ce îl acor­dă decât pen­tru lucrări de inves­ti­ții, se pare că mul­te din­tre pro­iec­te­le schi­ța­te nu vor putea bene­fi­cia de acești bani.

Majo­ri­ta­tea ale­și­lor locali și‑a spus cuvân­tul: con­si­li­e­rii PNL și UNPR au votat pen­tru con­trac­ta­rea împru­mu­tu­lui ce va fi achi­tat în urmă­to­rii 15 ani, în timp ce mem­brii PSD, ALDE și PMP s‑au decla­rat împo­tri­vă, dorind ca Man­ga­lia să fie moder­ni­za­tă din bani euro­peni sau de la Guver­nul Româ­ni­ei.

O ves­te rela­tiv bună a venit pen­tru locu­i­to­rii Cămi­nu­lui C9 din Nept­un, ce au pri­mit repar­ti­ții, în 2012, pen­tru came­re­le pe care le ocu­pă și la ora actu­a­lă. Situ­a­ția aces­to­ra este una dis­pe­ra­tă: în momen­tul în care au pri­mit che­i­le apar­ta­men­te­lor și gar­so­ni­e­re­lor, pri­mă­ria a uitat să le înmâ­ne­ze și acte­le care le-ar fi sta­bi­lit sta­tu­tul de chi­ri­ași. Așa se face că, în prag de iar­nă, aceștia ar fi putut ajun­ge pe stra­dă, întru­cât, prin eli­mi­na­rea titu­la­tu­rii de locu­in­țe de urgen­ță și înlo­cu­i­rea aces­te­ia cu cea de locu­in­țe de închi­ri­e­re, alți man­ga­li­oți, aflați pe lis­te­le de aștep­ta­re pen­tru o casă de la pri­mă­rie, ar fi putut foar­te ușor să le ia locul. În schimb, con­si­li­e­rii au apro­bat ca fami­li­i­le cu pri­ci­na să fie pri­me­le care să pri­meas­că repar­ti­ți­i­le lega­le, așa cum li s‑ar fi cuve­nit în urmă cu cinci ani.

Ale­șii locali au mai apro­bat și numă­rul și cuan­tu­mul bur­se­lor acor­da­te ele­vi­lor din Man­ga­lia pen­tru semes­trul al II-lea din anul șco­lar tre­cut. Tot­o­da­tă, Dra­goș Ioni­ță (PNL) a depus jurămân­tul în fața cole­gi­lor lui, aces­ta înlocuind‑o în Con­si­li­ul Local Man­ga­lia pe prof. Ghiul­se­rin Sali.

Edi­tia de Sud, 26.09.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele