Regatta Rotary Mangalia 2017, concurs între veliere cu scop caritabil, eveniment sportiv de amploare!

0
591

27 de veli­e­re, pes­te 200 de spor­tivi, sute de supor­teri, 10 ofi­ci­ali de cur­sa, 5 nave de inter­ven­tie, sute de litri de com­bus­ti­bil, 5 tele­vi­ziuni, trans­mi­siuni in direct, 3 pos­turi de radio, copii, spor­tivi ama­tori si pro­fe­si­o­nisti, elevi si stu­den­ti, cele­bri­tati sau per­soa­ne sim­ple, mult soa­re, mul­ta pri­e­te­nie si mul­ta, mul­ta dorin­ta de a dezvol­ta si men­ti­ne acti­vi­ta­tea nau­ti­ca in zona Man­ga­lia — Lima­nu. Intr-un cuvant, Regat­ta Rota­ry Man­ga­lia 2017.

Afla­tă la al cin­ci­lea an, Regat­ta Rota­ry Man­ga­lia (con­curs între veli­e­re cu scop cari­ta­bil) repre­zin­tă unul din­tre pro­iec­te­le care au ser­vit comu­ni­ta­tea, com­pe­ti­ția deve­nind astăzi una de tra­di­ție. Regat­ta din acest an a fost orga­ni­za­ta de Clu­bul Rota­ry Man­ga­lia – www.rotarymangalia.ro cu spri­ji­nul aso­ci­a­ți­i­lor Sea­ner­gya Yach­ting Club – www.seanergya.ro, Aso­ci­a­tia Club Spor­tiv ELECTRICA BALKAN – www.siminateam.ro si a Clu­bu­lui Spor­tiv Posei­don Lima­nu – 2Mai, si a bene­fi­ci­at de par­te­ne­ri­a­tul inche­iat cu Pri­ma­ria Lima­nu, avand sta­tut de com­pe­ti­ție ofi­ci­a­lă, înscri­să în calen­da­rul Fede­ra­ți­ei Româ­ne de Yach­ting – www.fry.ro. Loca­tia regat­tei a fost asi­gu­ra­ta de Mari­na Life­Har­bo­ur, iar echi­pa­men­te­le de bali­zaj de catre Set­Sa­il.

Si anul aces­ta, Regat­ta Rota­ry Man­ga­lia si‑a men­ti­nut sco­pul de dezvol­ta­re a yach­tin­gu­lui spor­tiv, fon­du­ri­le obți­nu­te urmand a fi folo­si­te pen­tru ini­ti­e­rea unui pro­iect de con­struc­tie a unei baze spor­ti­ve de yach­ting, unde copi­ii si ado­les­cen­tii din comu­ni­ta­tea loca­la (Man­ga­lia — Lima­nu — 2Mai — Vama Veche si nu numai) sa poa­ta fi instru­i­ti in tai­ne­le aces­tui sport.

Mul­tu­mim tutu­ror celor impli­cati in buna des­fa­su­ra­re a aces­tui eve­ni­ment spor­tiv de amploa­re!

Regat­ta Rota­ry Man­ga­lia PR
Adri­an Ercea­nu.
#regat­ta­ro­ta­ry­man­ga­lia #pri­ma­ria­li­ma­nu #sea­ner­gya #siminateam#lifeharbour #set­sa­il

Va mul­tu­mim si va astep­tam si la edi­tia urma­toa­re.


Man­ga­lia News, 01.08.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele