FESTIVALUL ANTIC TOMIS deschide seria evenimentelor anunțate de Asociatia Litoral-Delta Dunării pentru weekendul următor

0
533

Ulti­mul wee­kend de vară nu înseam­nă sfârşi­tul vacanţei. Lito­ra­lul şi Del­ta Dună­rii vă aşteap­tă în con­ti­nu­a­re cu vre­me fru­moa­să şi eve­ni­men­te pen­tru toa­te vâr­ste­le şi pre­fe­rinţe­le.

 

FESTIVALUL ANTIC TOMIS, edi­ţia a şasea, se va desfă­şu­ra în peri­oa­da 25–27 august, la Ter­me­le Roma­ne (Par­cul Carol de lân­gă Edi­fi­ci­ul Roman cu Mozaic). Cel mai apre­ciat eve­ni­ment cul­tu­ral-isto­ric al ora­şu­lui revi­ne cu ate­li­e­re de recon­sti­tu­i­re isto­ri­că, demon­stra­ţii mili­ta­re, lup­te de gla­di­a­tori, gas­tro­no­mie anti­că, muzi­că şi dans antic. Eve­ni­men­tul este orga­ni­zat de Aso­ci­a­ţia Lito­ral — Del­ta Dună­rii, în par­te­ne­ri­at cu Muze­ul de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie.

Pro­gram eve­ni­ment: https://www.facebook.com/Festivalul-Antic-Tomis-370703033128367/

https://www.facebook.com/events/1522785814450518/

Joi, 24 august, cu înce­pe­re de la ora 20:00, în pia­ţe­ta Cazi­no din Mama­ia, vino să‑i vezi în acţiu­ne pe cei mai bine titra­ţi spor­tivi con­stă­nţeni ai momen­tu­lui, în rin­gul celei de‑a doua edi­ţii a Galei pro­fe­si­o­nis­te de MMA Stri­ke şi K1 Urban Legend.

Link eve­ni­ment: https://www.facebook.com/events/1488716597854064

În Pia­ţe­ta Casi­no din Mama­ia con­ti­nuă eve­ni­men­te­le orga­ni­za­te în cadrul fes­ti­va­lu­lui Mama­ia Fai­ry­ta­le, sub devi­za REMEMBER Fes­ti­va­lul Naţio­nal de Muzi­că Uşoa­ră de la Mama­ia.

Link eve­ni­ment: www.facebook.com/mamaiafairytale

Până pe 27 august, sun­teţi invi­ta­ţi să asis­ta­ţi zil­nic la un con­cert pe fale­za Cazi­no Con­stanţa, între ore­le 20:00 – 21:00, în cadrul eve­ni­men­tu­lui Sun­set Sea-mphony, dedi­cat atât iubi­to­ri­lor muzi­cii cla­si­ce, cat celor care pre­fe­ră genuri dife­ri­te, de exem­plu pop-rock.

Link eve­ni­ment: https://www.facebook.com/SunsetSeamphony/

În zile­le de 25 şi 26 august, la Whi­te Hor­se Roc­k’n Roll Cos­ti­neşti va avea loc edi­ţia I a FOL­K­Fest REMEMBER Cos­ti­neşti. Acest fes­ti­val doreş­te să rea­du­că în atenţia publi­cu­lui poves­tea boe­mă a Cos­ti­neş­ti­u­lui de altă­da­tă, vre­muri în care fol­kul şi atmosfe­ra indu­să de el cre­a­se­ră din aceas­tă zonă turis­ti­că o des­ti­na­ţie obli­ga­to­rie a vacanţe­lor pe lito­ra­lul româ­nesc.

Link eve­ni­ment: https://www.facebook.com/events/498228850568937/

În peri­oa­da 25–28 august, se va desfă­şu­ra la Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia a XII‑a edi­ţie a IPIFF – Fes­ti­va­lul INDIE al Pro­du­că­to­ri­lor de Film Inde­pen­dent, în cadrul căru­ia vor avea loc pro­ie­cţii de film pen­tru toa­te vâr­ste­le, fil­me de scurt şi lung metraj, de ficţiu­ne şi docu­men­ta­re. (Pro­gra­mul, aici: http://www.mangalianews.ro/2017/08/incepe-festivalul-de-film-independent-de-la-mangalia-programul-pe-zile/).

Vama Veche şi 2 Mai găz­du­iesc în peri­oa­da 18–26 august un mara­ton de fil­me sub cerul liber, Ste­le­ci­ne­ma­te­ca – Vama sub Lumini de Oscar. Ecra­ne­le vor fi ampla­sa­te în 2 loca­ţii din Vama Veche (Papa la Şoni şi Aco­lo) şi o loca­tie din 2 Mai (Acva­ma­rin).

Pro­gram com­plet eve­ni­ment: https://www.facebook.com/events/1622524794425029/

Aso­ci­a­ţia pen­tru Pro­mo­va­rea şi Dezvol­ta­rea Turis­mu­lui Lito­ral – Del­ta Dună­rii este un par­te­ne­ri­at public-pri­vat, înfi­inţat în 2007, având ca mem­bri: auto­ri­tă­ţi publi­ce loca­le din judeţul Con­stanţa şi Tul­cea, Aero­por­tul Inter­na­tio­nal Con­stanţa şi Cluj, patro­na­tul agen­ti­i­lor de turism, hote­luri de pe lito­ral, patro­na­tul hote­li­er din Del­ta Dună­rii, com­pa­nii pri­va­te din turism şi din dome­nii con­e­xe.


Man­ga­lia News, 23.08.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply