Singura competiție de yachting caritabilă din România, Regatta Rotary Mangalia își deschide porțile în 28 Iulie 2017 pentru 3 zile de adrenalină și vânt în vele

0
420

Sin­gu­ra com­pe­ti­ție de yach­ting cari­ta­bi­lă din România,

Regat­ta Rota­ry Man­ga­lia își des­chi­de por­ți­le în 28 Iulie 2017, pen­tru 3 zile de adre­na­li­nă și vânt în vele.

Pes­te 30 de yach­turi cu vele din Româ­nia și Bul­ga­ria sunt aștep­ta­te la un eve­ni­ment ine­dit și unic în pei­sa­jul yach­tin­gu­lui româ­nesc: Regat­ta cari­ta­bi­lă Rota­ry Man­ga­lia

Orga­ni­za­tă de Club Rota­ry Man­ga­lia, Sea­ner­gya Yacht Club și Aso­ci­a­ția Club Spor­tiv Elec­tri­ca Bal­kan, în par­te­ne­ri­at cu Pri­mă­ria Lima­nu si afla­tă la a V‑a edi­ție, com­pe­ti­ția se va des­fă­șu­ra în peri­oa­da 28–30 iulie 2017, cu sco­pul de a pro­mo­va și a dezvol­ta yach­tin­gul spor­tiv româ­nesc, fon­du­ri­le obți­nu­te urmând a fi folo­si­te pen­tru ini­ți­e­rea unui pro­iect de con­struc­ție a unei baze spor­ti­ve de yach­ting, unde copi­ii și ado­les­cen­ții să poa­tă fi instru­iți în tai­ne­le aces­tui sport.

Andy Ercea­nu, Regat­ta Rota­ry Man­ga­lia PR, 24 Iulie 2017.


Man­ga­lia News, 25.07.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply