Măsuri luate de Poliţia de Frontieră Română şi recomandări pentru perioada sezonului estival

0
430

Cre­ş­te­rea numă­ru­lui de turi­şti români şi stră­ini în zona lito­ra­lu­lui Mării Negre, Del­ta Dună­rii şi sta­ţiu­ni­le monta­ne, pre­cum şi numă­rul mare de cetă­ţeni români care aleg sa-si petrea­că con­ce­di­ul în afa­ra gra­ni­ţe­lor ţării, deter­mi­nă adap­ta­rea misiu­ni­lor Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră în sco­pul flui­di­ză­rii tra­fi­cu­lui în punc­te­le de tre­ce­re a fron­ti­e­rei şi asi­gu­ră­rii unui cli­mat de sigu­ranţă şi ordi­ne publi­că în zona de com­pe­tenţă.

În aceas­tă peri­oa­dă, con­du­ce­rea Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră Româ­ne a dis­pus struc­tu­ri­lor teri­to­ri­a­le o serie de măsuri prin care să-şi adap­te­ze misiu­ni­le şi resur­se­le uma­ne şi mate­ri­a­le la spe­ci­fi­cul fie­că­rei fron­ti­e­re, ast­fel încât să se asi­gu­re un con­trol efi­cient şi ope­ra­tiv, ast­fel:

 • S‑a supli­men­tat per­so­na­lul care îşi desfă­şoa­ră acti­vi­ta­tea la con­tro­lul docu­men­te­lor şi echi­pa­men­te­le folo­si­te pen­tru veri­fi­ca­rea docu­men­te­lor, iar in punc­te­le de fron­ti­e­ră impor­tan­te au fost deta­șați lucră­tori din cadrul apa­ra­te­lor cen­tra­le ale struc­tu­ri­lor teri­to­ri­a­le și din Inspec­to­ra­tul Gene­ral al Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră.
 • Va fi folo­si­tă la maxim infras­truc­tu­ra punc­te­lor de tre­ce­re a fron­ti­e­rei, în limi­ta con­fi­gu­ra­ţi­ei aces­to­ra și, în func­ție de valo­ri­le de tra­fic, se vor crea flu­xuri supli­men­ta­re de con­trol în punc­te­le de fron­ti­e­ră, pe sen­sul de intra­re sau ieși­re din țară, după caz.
 • Au fost dis­pu­se măsu­ri­le nece­sa­re pen­tru o supra­ve­ghe­re spo­ri­tă a fron­ti­e­rei de stat, res­pec­tiv pre­ve­ni­rea şi com­ba­te­rea migra­ţi­ei ile­ga­le şi a con­tra­ban­dei cu bunuri de larg con­sum, în punc­te­le de tre­ce­re a fron­ti­e­rei şi în zona de com­pe­tenţă.
 • Desfă­şu­ra­rea unor acţiuni comu­ne la nivel local cu struc­tu­ri­le Poli­ţi­ei Româ­ne şi Jan­dar­me­ri­ei Româ­ne, în sco­pul asi­gu­ră­rii unui cli­mat de nor­ma­li­ta­te şi sigu­ranţă civi­că în zona de com­pe­tenţă;
 • Cola­bo­ra­rea între Gar­da de Coas­tă şi I.S.U. Con­stanţa în vede­rea asi­gu­ră­rii unui dis­po­zi­tiv comun de acţiu­ne în eve­ni­men­te­le de cău­ta­re şi sal­va­re pe mare;
 • Opti­mi­za­rea rela­ţi­i­lor de con­lu­cra­re şi cola­bo­ra­re cu auto­ri­tă­ţi­le de fron­ti­e­ră ale sta­te­lor veci­ne, pre­cum şi cu admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă, pen­tru rezol­va­rea, în comun, a pro­ble­me­lor turi­ş­ti­lor, dar şi ale local­ni­ci­lor;

În aceas­tă peri­oa­dă, pes­te 4.400 poli­ţi­şti de fron­ti­e­ră vor desfă­şu­ra, zil­nic, acti­vi­tă­ţi de supra­ve­ghe­re şi con­trol la fron­ti­e­ra de stat.

Acţiuni pen­tru sigu­ranţa cetă­ţe­ni­lor, pe lito­ra­lul Mării Negre şi în Del­ta Dună­rii

În Del­ta Dună­rii şi la Marea Nea­gră, Poli­ţia de Fron­ti­e­ră Româ­nă, prin Gar­da de Coas­tă, acţio­nea­ză per­ma­nent pen­tru supra­ve­ghe­rea şi con­tro­lul fron­ti­e­rei mari­ti­me şi flu­vi­a­le, dar şi pen­tru com­ba­te­rea migra­ţi­ei ile­ga­le, con­tra­ban­dei, exploa­tă­rii ile­ga­le a resur­se­lor mine­ra­le şi bio­lo­gi­ce şi poluă­rii deli­be­ra­te a mediu­lui acva­tic.

În ace­la­şi timp, se acor­dă atenţie deo­se­bi­tă con­tro­lu­lui nave­lor şi al ambar­ca­ţiu­ni­lor, cău­tă­rii şi sal­vă­rii vieţi­lor ome­neşti pe mare (misiuni de tip “sear­ch and res­cue”), pro­te­cţi­ei obiec­ti­ve­lor afla­te în zona de com­pe­tenţă, res­pec­tă­rii nor­me­lor pri­vind ordi­nea şi sigu­ranţa navi­ga­ţi­ei în zona de com­pe­tenţă etc.

Anul tre­cut, în urma acţiu­ni­lor de cău­ta­re şi sal­va­re a vieţi­lor ome­neşti pe Marea Nea­gră şi pe flu­vi­ul Dună­rea (misiuni de tip “sear­ch and res­cue”) desfă­şu­ra­te de către Gar­da de Coas­tă, au fost sal­va­te 35 de per­soa­ne, din care 26 pe Marea Nea­gră şi 9 pe flu­vi­ul Dună­rea. În toa­te situ­a­ţi­i­le s‑a răs­puns prompt, asi­gu­rân­du-se atât inter­venţia cu mij­loa­ce­le pro­prii, cât şi în coor­do­na­rea acţiu­ni­lor ală­tu­ri de alte insti­tu­ţii.

Atra­gem  atenţia  per­soa­ne­lor  care-şi  vor  petre­ce con­ce­di­ul pe lito­ral să nu se aven­tu­re­ze la dis­tanţă mare de ţărm şi să nu uti­li­ze­ze ambar­ca­ţii nea­dec­va­te pen­tru navi­ga­ţie, în spe­cial când vre­mea este nefa­vo­ra­bi­lă. În situ­a­ţii de urgenţă pe mare, reco­man­dăm cetă­ţe­ni­lor să soli­ci­te spri­ji­nul Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră, ape­lând nume­re­le de urgenţă „112” sau „021.9590”.

Rea­min­tim că Poli­ţia de Fron­ti­e­ră Româ­nă a imple­men­tat Sis­te­mul Inte­grat de Obser­va­re, Supra­ve­ghe­re şi Con­trol al Tra­fi­cu­lui la Marea Nea­gră (SCOMAR), un sis­tem ope­ra­tiv de supra­ve­ghe­re, bazat pe teh­no­lo­gie de ulti­mă oră, care per­mi­te detec­ta­rea tim­pu­rie, urmă­ri­rea, recu­noa­ş­te­rea şi iden­ti­fi­ca­rea nave­lor ce desfă­şoa­ră acti­vi­tă­ţi ile­ga­le de tra­fic la Marea Nea­gră.

Supor­tul teh­nic al aces­tui sis­tem asi­gu­ră trans­mi­te­rea, în timp real, a infor­ma­ţi­i­lor obţi­nu­te de la sta­ţi­i­le de sen­zori la un Cen­tru de Coman­dă şi Con­trol, ast­fel încât să fie apli­ca­te măsu­ri­le nece­sa­re pen­tru inter­cep­ta­rea ame­ninţă­ri­lor şi rea­li­za­rea efi­cien­tă a misiu­ni­lor de cău­ta­re şi sal­va­re la Marea Nea­gră.

Sta­tis­ti­ca anu­lui tre­cut, în peri­oa­da esti­va­lă

Anul tre­cut, în peri­oa­da esti­va­lă 01.06.2016 — 31.08.2016, au tre­cut fron­ti­e­ra apro­xi­ma­tiv 18,3 mili­oa­ne per­soa­ne, din care apro­xi­ma­tiv 14,9 mili­oa­ne cetă­ţeni UE şi 3,4 mili­oa­necetă­ţeni non UE şi pes­te 4,9 mili­oa­ne mij­loa­ce de trans­port.

Cele mai tranzi­ta­te punc­te de tre­ce­re au fost cele de la fron­ti­e­ra româ­no-unga­ră (6,8 mili­oa­ne per­soa­ne) şi cele aero­por­tu­a­re (4,2 mili­oa­ne per­soa­ne).

De ase­me­nea, la fron­ti­e­ra cu R. Mol­do­va au efec­tu­at for­ma­li­tă­ţi­le pes­te 2,7 mili­oa­ne per­soa­ne, iar la gra­ni­ţa cu Bul­ga­ria pes­te 2,3 mili­oa­ne, atât pe sen­sul de intra­re, cât şi pe sen­sul de ieşi­re.

În ceea ce pri­veş­te  punc­te­le de fron­ti­e­ră, valo­ri­le de tra­fic cele mai ridi­ca­te  au fost:

 1. PTF Aero­port Henri Coan­dă – 2,8 mili­oa­ne tre­ceri per­soa­ne
 2. PTF Năd­lac II – 2,1 mili­oa­ne tre­ceri per­soa­ne si pes­te 800.000 mij­loa­ce de trans­port
 3. PTF Borş — 1,7 mili­oa­ne tre­ceri per­soa­ne si pes­te 644.000 mij­loa­ce de trans­port
 4. PTF Petea — 1,1 mili­oa­ne tre­ceri per­soa­ne si pes­te 368.000 mij­loa­ce de trans­port
 5. PTF Albi­ţa — 867.000 tre­ceri per­soa­ne si pes­te 218.000 mij­loa­ce de trans­port
 6. PTF Giur­giu ‑737.000 tre­ceri per­soa­ne si pes­te 273.000 mij­loa­ce de trans­port
 7. PTF Vama Veche — 691.000 tre­ceri per­soa­ne si pes­te 142.000 mij­loa­ce de trans­port
 8. PTF Siret — 667.000 tre­ceri per­soa­ne si pes­te 210.000 mij­loa­ce de trans­port

Reco­man­dări:

 • Pen­tru evi­ta­rea aglo­me­ră­ri­lor, Poli­ţia de Fron­ti­e­ră Româ­nă reco­man­dă par­ti­ci­panţi­lor la tra­fic tranzi­ta­rea tutu­ror punc­te­lor de fron­ti­e­ră exis­ten­te la gra­ni­ţă, ast­fel încât să se pre­în­tâm­pi­ne apa­ri­ţia supra­so­li­ci­tă­ri­lor doar a uno­ra din­tre aces­tea, din cau­za unui număr mare de călă­tori, într-un timp foar­te scurt.
 • Rea­min­tim că pen­tru a veni în spri­ji­nul par­ti­ci­pan­ți­lor la tra­fic, Poli­ţia de Fron­ti­e­ră Româ­nă a dezvol­tat o apli­ca­ţie on-line, dis­po­ni­bi­lă pe pagi­na de inter­net  www.politiadefrontiera.ro. Aceas­tă apli­ca­ţie on-line pre­zin­tă o medie a tim­pi­lor de aştep­ta­re în punc­te­le ruti­e­re de tre­ce­re a fron­ti­e­rei pen­tru anu­mi­te inter­va­le de timp, iar valo­ri­le afi­şa­te pot suferi modi­fi­cări în fun­cţie de dina­mi­ca tra­fi­cu­lui în punc­tul de tre­ce­re res­pec­tiv, la un moment dat.
 • Tim­pii de aştep­ta­re sunt actu­a­li­za­ţi în timp real, fapt ce aju­tă uti­li­za­to­rul să-şi recon­fi­gu­re­ze tra­se­ul către un punct de fron­ti­e­ră ce înre­gis­trea­ză valori de tra­fic scă­zu­te.

 Veri­fi­cări sis­te­ma­ti­ce la fron­ti­e­ra

Rea­min­tim că, Poli­ţia de Fron­ti­e­ră Româ­nă efec­tu­ea­ză veri­fi­cări sis­te­ma­ti­ce la intra­rea și ieși­rea de pe teri­to­ri­ul sta­te­lor mem­bre UE, ca urma­re a intră­rii în vigoa­re a Regu­la­men­tu­lui 458/2017 de modi­fi­ca­re a Codu­lui Fron­ti­e­re­lor Schen­gen. Aces­te veri­fi­cări sis­te­ma­ti­ce ce con­stau în veri­fi­ca­rea docu­men­te­lor de călă­to­rie și con­sul­ta­rea baze­lor de date rele­van­te cu pri­vi­re la toa­te per­soa­ne­le, inclu­siv cele care bene­fi­ci­a­ză de drep­tul la libe­ră cir­cu­la­ție în teme­iul drep­tu­lui UE.

În acest sens, ape­lăm la înţe­le­ge­rea celor care tranzi­tea­ză fron­ti­e­ra în aceas­tă peri­oa­dă şi pre­ci­zăm că au fost dis­pu­se toa­te măsu­ri­le afla­te în com­pe­tenţa insti­tu­ţi­ei pen­tru redu­ce­rea tim­pi­lor de aştep­ta­re şi că depu­nem toa­te efor­tu­ri­le în vede­rea asi­gu­ră­rii unui echi­li­bru între secu­ri­ta­tea cetă­ţe­ni­lor şi flu­enţa tra­fi­cu­lui de călă­tori.


Man­ga­lia News, Luni, 03 iulie 2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply