Emoţii pentru primarul Cristian Radu? S‑au strâns 2.500 de semnături pentru demiterea sa din funcţie

0
648

CUGET LIBERAşa cum şi‑a obi­ş­nu­it cetă­ţe­nii de ani de zile, ora­şul Man­ga­lia este, din nou în cen­trul atenţi­ei, după ce mai mulţi locu­i­tori s‑au mobi­li­zat şi au înce­put să strân­gă sem­nă­turi pen­tru orga­ni­za­rea unui refe­ren­dum ce vizea­ză demi­te­rea pri­ma­ru­lui Cris­ti­an Radu. Libe­ra­lii nu au stat prea mult pe gân­duri şi în momen­tul în care au văzut că oame­nii vin să sem­ne­ze pen­tru demi­te­rea edi­lu­lui au luat ime­di­at ati­tu­di­ne.

De mai bine de cinci ani, lini­ş­tea muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia este per­tur­ba­tă sis­te­ma­tic de un fost pri­mar, care încear­că dis­pe­rat să eva­de­ze din cimi­ti­rul dino­za­u­ri­lor poli­tici, refu­zând să pri­cea­pă că elec­to­ra­tul l‑a res­pins cate­goric, la fie­ca­re din ulti­me­le trei scru­ti­nuri loca­le şi nu numai. După ce, timp de 12 ani, şi‑a împă­rţit, lui şi aco­li­ţi­lor săi, zeci de hec­ta­re de teren pe malul mării, în Cur­tea Spi­ta­lu­lui şi Pădu­rea Como­ro­va, acum vrea din nou să blo­che­ze ora­şul, prin pro­vo­ca­rea unei cri­ze poli­ti­ce fără pre­ce­dent în Man­ga­lia, sin­gu­rii care vor avea de sufe­rit urmând să fie cetă­ţe­nii ora­şu­lui. În frun­tea unei oas­te poli­ti­ce de strân­su­ră, cu rami­fi­ca­ţii trans­par­ti­ni­ce chiar şi în Con­si­li­ul Local, fos­tul pri­mar (actu­al lati­fun­di­ar), care a lăsat ora­şul în frig, pune la cale orga­ni­za­rea unui refe­ren­dum local, un demers poli­tic abject, pe care‑l ascun­de în spa­te­le titu­la­tu­rii de ini­ţi­a­ti­vă cetă­ţe­neas­că”, au trans­mis repre­zen­tanţii PNL Man­ga­lia, fili­a­lă care este con­du­să chiar de pri­ma­rul Cris­ti­an Radu.

Acu­za­ţi­i­le libe­ra­li­lor con­du­şi de Cris­ti­an Radu lasă de înţe­les că este vor­ba des­pre fos­tul pri­mar Zan­fir Ior­guş, însă ini­ţi­a­to­rul acţiu­nii de strân­ge­re de sem­nă­turi pen­tru orga­ni­za­rea Refe­ren­du­mu­lui spu­ne că aces­ta nu are nicio legă­tu­ră.

Con­tac­tat tele­fo­nic, Nico­lae Moro­ia­nu a decla­rat că ini­ţi­a­ti­va cetă­ţe­neas­că îi apa­rţi­ne, iar Zan­fir Ior­guş nu are nicio legă­tu­ră cu acţiu­nea.

Cu toa­te că sunt con­si­li­er local din par­tea ALDE, am ini­ţi­at acest demers ca şi cetă­ţean al ora­şu­lui Man­ga­lia. Acest demers nu are nicio legă­tu­ră cu fos­tul pri­mar Ior­guş. El nu este impli­cat. Incom­pe­tenţa şi rea­ua cre­dinţă cu care este admi­nis­trat ora­şul nos­tru au între­cut ori­ce limi­tă. Fap­tul că ora­şul nos­tru devi­ne pe zi ce tre­ce mai gri, mai poso­morât mai trist şi mai sărac, fap­tul ca tră­im în mize­rie şi în bez­nă, că spor­tul şi cul­tu­ra au fost efec­tiv dis­tru­se, că stră­zi­le sunt pli­ne de gropi mai mult ca nici­o­da­tă, fap­tul ca nu mai sunt flori în oraş şi că ne-au năpă­dit buru­ie­ni­le, şobo­la­nii şi şer­pii, fap­tul că a fost lua­tă spe­ranţa şi dorinţa copi­i­lor noş­tri de a se rea­li­za în ora­şul Man­ga­lia şi de a rămâ­ne ală­tu­ri de noi, să‑i putem vedea con­stru­in­du-şi un vii­tor, toa­te aces­te fap­te sunt cele care au umplut paha­rul nemulţu­mi­ri­lor. Am ini­ţi­at acest demers iar, pe par­curs, mi s‑au ală­tu­rat şi alţi locu­i­tori care sunt nemulţu­mi­ţi de sta­di­ul în care a ajuns să ara­te Man­ga­lia. Am spus de la înce­put că nu doresc să poli­ti­zez acţiu­nea. Văd că dom­nul pri­mar toc­mai asta face, trans­mi­te comu­ni­ca­te în nume­le PNL”, a decla­rat Nico­lae Moro­ia­nu.

Reve­nind la refe­ren­dum, la acest moment, exis­tă un sediu chiar lân­gă Pri­mă­ria Man­ga­lia unde locu­i­to­rii pot mer­ge să sem­ne­ze dacă sunt de acord cu orga­ni­za­rea unei con­sul­tări publi­ce în vede­rea demi­te­rii pri­ma­ru­lui Cris­ti­an Radu.

La o săp­tămâ­nă de la înce­pe­rea acţiu­nii, s‑au strâns 2.500 de sem­nă­turi din cele 8.724 nece­sa­re. De săp­tămâ­na vii­toa­re vom ampla­sa şi une­le cor­turi unde oame­nii nemulţu­mi­ţi pot veni ca să sem­ne­ze. Am obser­vat că oame­nii s‑au mobi­li­zat, ceea ce dove­deş­te că demer­sul nu este în zadar, ci va fi un demers vic­to­ri­os”, a mai spus Nico­lae Moro­ia­nu.

Pe de altă par­te, el a expli­cat că, potri­vit legii, refe­ren­du­mul va fi vala­bil dacă la aces­ta par­ti­ci­pă cel puţin 30% din numă­rul per­soa­ne­lor înscri­se în lis­te­le elec­to­ra­le per­ma­nen­te şi va fi vali­dat dacă opţiu­ni­le vala­bil expri­ma­te repre­zin­tă cel puţin 25% din cei înscri­şi pe lis­te­le elec­to­ra­le per­ma­nen­te.

În Man­ga­lia, pe lis­te­le elec­to­ra­le per­ma­nen­te, sunt înscri­şi 34.895 de ale­gă­tori. Asta înseam­nă că ar tre­bui strân­se 8.724 de sem­nă­turi pen­tru a ini­ţia Refe­ren­du­mul, adi­că 25%. Pen­tru a fi valid tre­bu­ie să se pre­zin­te la vot 10.469 de locu­i­tori ai Man­ga­li­ei, din­tre care 8.724 să vote­ze pen­tru demi­te­rea pri­ma­ru­lui”, a mai spus Nico­lae Moro­ia­nu.

Mai mult, în cugetliber.ro, 24.06.2017. Un arti­col sem­nat de Car­men Moca­nu.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele