Bogdan Bola: Cum să îți bați joc de banul public și de fondurile de la Uniunea Europeană

0
599

Bogdan Bola: ”Cum să îți bați joc de banul public și de fon­du­ri­le de la Uniu­nea Euro­pea­nă.

Capi­to­lul 1

Dobro­mir și Lip­ni­ța — pes­te 12 mili­oa­ne de euro.
Fiind acum două săp­tămâni în vizi­tă la Pri­mă­ria Olti­na, pen­tru a dis­cu­ta cu dom­nul pri­mar des­pre posi­bi­li­tă­ți­le comu­ni­tă­ții de a sus­ți­ne și încu­ra­ja turis­mul în zonă, am ajuns și în loca­li­ta­tea Dobro­mir, care, ală­tu­ri de comu­na Lip­ni­ța, face par­te din­tr-un pro­iect trans­fron­ta­li­er cu două loca­li­tăți din Bul­ga­ria. Acest pro­iect era menit să ușu­re­ze diver­si­fi­ca­rea legă­tu­ri­lor între comu­ni­tăți, redu­ce­rea tim­pu­lui par­curs de turiști dar și par­ti­ci­pa­rea comu­nă la dezvol­ta­rea eco­no­mi­co-soci­a­lă a comu­ni­tă­ți­lor.

În teo­rie, cele două șose­le (cu punc­te noi de tre­ce­re a gra­ni­ței) ar fi faci­li­tat tra­fi­cul inter­națio­nal de per­soa­ne și măr­furi și ar fi pus în valoa­re obiec­ti­ve­le turis­ti­ce din sudul jude­țu­lui nos­tru, asi­gu­rân­du-se un acces facil către aces­tea și ar fi scur­tat dru­mul par­curs cu 30–40 de km.

Cos­tul: pes­te 12 mili­oa­ne de euro (85% din fon­duri UE).

Par­te­neri: Uniu­nea Euro­pea­nă, Minis­te­rul Dezvol­tă­rii Regio­na­le și Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța.

Bene­fi­ci­ari: Comu­na Dobro­mir și comu­na Lip­ni­ța.

Data dării în folo­sin­ță: 2013.

Sta­re actu­a­lă: pro­iect în stand-by, șose­le nefo­lo­si­te, punc­te de tre­ce­re a gra­ni­ței închi­se, dru­muri blo­ca­te cu crengi și plăci de beton!

Nu vă ima­gi­nați că banii nu ar fi fost chel­tu­iți…, nu nu, de asta s‑au ocu­pat cu pri­o­ri­ta­te!

Pro­iec­tul a fost vici­at de la bun înce­put:
— logi­ca pen­tru care s‑au con­stru­it 2 punc­te noi de tre­ce­re a fron­ti­e­rei, la o dis­tan­ță de nici 20 de km unul de celă­lalt, îmi sca­pă în între­gi­me (nu e ca și cum vor­bim des­pre o Thai­lan­da a Româ­ni­ei);
— con­du­ce­rea CJC de atunci a fost de păre­re că Româ­nia va intra rapid în Schen­gen și că nu va fi nevo­ie de punc­te de tre­ce­re a gra­ni­ței. S‑au înșe­lat și tot pro­iec­tul a fost dat pes­te cap.
— pen­tru fie­ca­re sens de mers mai este nece­sa­ră o ban­dă supli­men­ta­ră a dru­mu­lui, came­re de arest și de reți­ne­re.

În urma dis­cu­ți­ei avu­te cu con­si­li­e­rul local PNL Paul Nicul­cea din loca­li­ta­tea Dobro­mir, rezul­tă ca dru­mul trans­fron­ta­li­er Dobro­mir-Krushari este func­țio­nal, însă ramâ­ne închis deo­a­re­ce Poli­ția de Fron­ti­e­ră refu­ză să îl ia în pri­mi­re, din cau­za defi­cien­țe­lor pre­zen­ta­te mai sus. Și pe bună drep­ta­te — nu sunt înde­pli­ni­te con­di­ți­i­le de secu­ri­ta­te pen­tru o țară care con­sti­tu­ie gra­ni­ță a Uniu­nii Euro­pe­ne.

Par­tea cea mai proas­tă a aces­tei povești este că, din spu­se­le dom­nu­lui con­si­li­er, dacă până la sfâr­și­tul anu­lui 2018 nu se con­sta­tă des­chi­de­rea cir­cu­la­ți­ei publi­ce pe cele două dru­muri trans­fron­ta­li­ere, se ris­că retra­ge­rea finan­ță­rii neram­bu­r­sa­bi­le. Acest lucru se poa­te dove­di fatal pen­tru cele două pri­mă­rii, dacă avem în vede­re valoa­rea mare a pro­iec­te­lor și buge­te­le mici ale comu­ne­lor (Dobro­mir este loca­li­ta­tea cu popu­la­ția cea mai săra­că din jude­țul nos­tru).

Un fapt care tre­bu­ie men­țio­nat, cu o anu­mi­tă dure­re în suflet: Bul­ga­ria are totul gata și ne așteap­tă pe noi!! Pier­de­rea aces­tui pro­iect, în pofi­da dili­gen­țe­lor depu­se de către auto­ri­tă­ți­le loca­le pe lân­gă Guvern și Minis­te­rul Dezvol­tă­rii Regio­na­le, ar însem­na ca și Bul­ga­ria să retur­ne­ze fon­du­ri­le pri­mi­te, chiar dacă nu ar fi din cul­pa lor și ar putea declan­șa un ade­vă­rat inci­dent diplo­ma­tic!

Între­ba­rea este una sim­plă: con­ti­nu­ăm cu un pro­iect bun, însă prost gân­dit de la înce­put…, sau îl aban­do­năm și pier­dem banii, con­dam­nând la sără­cie niș­te comu­ni­tăți care ori­cum sunt într‑o situ­a­ție foar­te com­pli­ca­tă?

Din acest motiv, săp­tămâ­na vii­toa­re voi mer­ge din nou în zona de sud a jude­țu­lui și voi avea o întâl­ni­re cu repre­zen­tanți ai auto­ri­tă­ți­le loca­le, pen­tru a vedea ce este de făcut și cum putem repa­ra ce s‑a stri­cat în tre­cut”.


Man­ga­lia News, 17.06.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele