Podul de la Agigea va fi ÎNCHIS CIRCULAȚIEI până la sfârșitul lunii mai!

0
740

Cir­cu­la­ția pe podul de la Agi­gea va fi res­tric­țio­na­tă total, în peri­oa­da 8 — 25 mai, pen­tru ulti­me­le pre­gă­tiri ale podu­lui îna­in­te de înce­pe­rea sezo­nu­lui esti­val.

Anun­țul a fost făcut, astăzi, de pre­șe­din­te­le Com­pa­niei Națio­na­le de Admi­nis­tra­re a Infras­truc­tu­rii Ruti­e­re, Ște­fan Ioni­ță, la Radio Româ­nia Actu­a­li­tăți.

Ast­fel, podul de la Agi­gea va fi închis total cir­cu­la­ți­ei ruti­e­re până pe data de 25 mai, solu­ția fiind lua­tă pen­tru pre­gă­ti­rea podu­lui pen­tru flu­xul imens de mașini care îl va tra­ver­sa în peri­oa­da sezo­nu­lui esti­val.

RECOMANDARE — Podul de la Agi­gea a fost ÎNCHIS: tra­fi­cul de coș­mar s‑a insta­lat pe noul pod! Vezi rute­le oco­li­toa­re pen­tru a nu pier­de ore în șir — VIDEO

Închi­de­rea tota­lă a tra­fi­cu­lui pe pod este nece­sa­ră în aceas­tă peri­oa­dă pen­tru ten­sio­na­rea fina­lă a cablu­ri­lor (înlo­cu­i­te în peri­oa­da sep­tem­brie-decem­brie 2016), demon­ta­rea anco­ra­ju­lui pro­vi­zo­riu de pe pilo­nul cen­tral și monta­rea ele­men­te­lor ros­tu­ri­lor de dila­ta­ție ale podu­lui.

CNAIR SA se va asi­gu­ra că în peri­oa­da în care Podul de la Agi­gea va fi închis, Cana­lul Dună­re-Marea Nea­gră va putea fi tra­ver­sat în con­di­ții opti­me pe noul pod (Podul Apo­lo­dor), aflat la o dis­tan­ță supli­men­ta­ră de doar 2,8 km.

Pen­tru evi­ta­rea blo­ca­je­lor în tra­fic, ruta alter­na­ti­vă pro­pu­să este urmă­toa­rea:

-  nodul ruti­er A4 ( inter­sec­ție cu DN 39, Agi­gea) — A4 ( intra­re port Con­stan­ța Sud ) — podul nou pes­te Cana­lul Dună­re — Marea Nea­gră — bre­tea acces la DN 39A- DN 39A- DN 39 (Efo­rie Nord — Agi­gea).

După redes­chi­de­rea podu­lui, toa­te cele patru benzi vor putea fi uti­li­za­te fără res­tric­ții de cir­cu­la­ție, pe întrea­ga dura­tă a sezo­nu­lui esti­val.

În cazul în care vre­mea va fi favo­ra­bi­lă (fără vânt puter­nic) și va per­mi­te fina­li­za­rea lucră­ri­lor într-un ter­men mai scurt, podul de la Agi­gea poa­te fi redes­chis mai devre­me, iar CNAIR S.A. va adu­ce ime­di­at la cunos­tin­ța publi­cu­lui noua situ­a­ție.

La ora actu­a­lă hidro­i­zo­la­ția podu­lui a fost fina­li­za­tă, iar din punct de vede­re teh­nic toa­te cele patru benzi de cir­cu­la­ție vor fi func­țio­na­le, înce­pând din data de 5 mai 2017”, se ara­tă într-un comu­ni­cat al CNAIR. (sur­sa: reporterntv.ro, 03.05.2017).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele