Dreptul tău de a ști!” Campanie de informare inițiată de MCPDC

0
310

Echi­pa MCPDC lansea­ză Cam­pa­nia „Drep­tul tău de a ști!”

Ori­ce per­soa­nă are drep­tul de a cău­ta, de a pri­mi și de a face cunos­cu­te ori­ce infor­ma­ții de inte­res public iar rolul echi­pei MCPDC este de a cre­ş­te gra­dul de con­ști­en­ti­za­re al cetă­țe­ni­lor pri­vind drep­tul fun­damen­tal de a pune între­bări auto­ri­tă­ți­lor și insti­tu­ţi­i­lor publi­ce şi de a pri­mi răs­pun­suri la între­bă­ri­le adre­sa­te.

Pre­zen­tăm ast­fel într‑o for­mă inte­rac­ti­vă cum puteţi să valo­ri­fi­ca­ţi aces­te drep­turi și venim în spri­ji­nul dvs. cu pașii con­creți pe care tre­bu­ie să‑i faceți. Cam­pa­nia pe care echi­pa MCPDC o dema­rea­ză, vă pre­zin­tă, pe scurt, pre­ve­de­ri­le Legii nr. 544/2001 pri­vind libe­rul acces la infor­ma­ți­i­le de inte­res public.

Pen­tru ca infor­ma­ţi­i­le să ajun­gă la cât mai mulţi cetă­ţeni, vă rugăm să vă ală­tu­ra­ţi aces­tei cam­pa­nii prin retrans­mi­te­rea aces­tui mesaj.

Este drep­tul tău să ai acces la infor­ma­ţii de inte­res public. Foloseşte‑l!

Par­tea I – Cum soli­ciți o infor­ma­ție?
Video Pla­yer

Legi­sla­ție și docu­men­te uti­le:

1. Legea 544/2001 pri­vind libe­rul acces la infor­ma­ți­i­le de inte­res public

2. Nor­me meto­do­lo­gi­ce de apli­ca­re ale legii 544/2001 – actu­a­li­za­te în urma modi­fi­că­ri­lor din luna iulie 2016.

________________

Model de cere­re de infor­ma­ții în baza Legii 544/2001 – Des­car­că

2. Par­tea a II‑a. Cum pro­ce­dezi dacă nu pri­mești un răs­puns com­plet?

Ne-ați între­bat în urma pri­mu­lui clip de infor­ma­re în mate­ria acce­su­lui la infor­ma­ții ce se întâm­plă dacă nu pri­mești infor­ma­ția de inte­res public soli­ci­ta­tă. Fă recla­ma­ție admi­nis­tra­ti­vă sau adre­sea­ză-te instan­ței de jude­ca­tă! Cam­pa­nia de infor­ma­re ini­ția­tă de MCPDC, ”Drep­tul tău de a ști!”, con­ti­nuă ară­tând ce instru­men­te au cetă­țe­nii la dis­po­zi­ție atunci când se refu­ză acce­sul la infor­ma­ții.

Pre­zen­tăm mai jos, într‑o for­mă inte­rac­ti­vă care sunt pașii con­creți, pre­vă­zuți de Legea libe­ru­lui acces la infor­ma­ții de inte­res public, pe care este nece­sar să‑i faceți în cazul în care insti­tu­ția publi­că refu­ză sau întâr­zie să vă comu­ni­ce infor­ma­ția soli­ci­ta­tă în baza Legii nr. 544/2001.

Ori­ce per­soa­nă are drep­tul de a cău­ta, de a pri­mi și de a face cunos­cu­te ori­ce infor­ma­ții de inte­res public, iar rolul echi­pei MCPDC este de a cre­ş­te gra­dul de con­ști­en­ti­za­re al cetă­țe­ni­lor pri­vind drep­tul fun­damen­tal de a pune între­bări auto­ri­tă­ți­lor și insti­tu­ţi­i­lor publi­ce şi de a pri­mi răs­pun­suri la între­bă­ri­le adre­sa­te.

Video Pla­yer

For­mu­lar de recla­ma­ție admi­nis­tra­ti­vă:

refuz de fur­ni­za­re a infor­ma­ți­i­lor: Des­car­că
netrans­mi­te­re a infor­ma­ți­i­lor în ter­me­nul legal: Des­car­că

SAU

Model de plân­ge­re în instan­ță: Des­car­că

Lis­ta Tri­bu­na­le­lor din Româ­nia și adre­se­le aces­to­ra poa­te fi acce­sa­tă aici: www.portal.just.ro

Pen­tru ca infor­ma­ţi­i­le să ajun­gă la cât mai mulţi cetă­ţeni, vă rugăm să vă ală­tu­ra­ţi aces­tei cam­pa­nii prin retrans­mi­te­rea aces­tui mesaj.

Dacă dacă nu pri­mești o infor­ma­ţie de inte­res public, îți este încăl­cat un drept?
Infor­ma­ții des­pre câți bani chel­tu­ie o insti­tu­ție publi­că sau con­trac­te­le în deru­la­re sunt doar două exem­ple din lis­ta infor­ma­ți­i­lor de inte­res public pe care le poți cere și tre­bui să le pri­mești repe­de și com­plet.

Ori­ce per­soa­nă are drep­tul de a cău­ta, de a pri­mi și de a face cunos­cu­te ori­ce infor­ma­ții de inte­res public iar rolul echi­pei MCPDC este de a cre­ş­te gra­dul de con­ști­en­ti­za­re al cetă­țe­ni­lor pri­vind drep­tul fun­damen­tal de a pune între­bări auto­ri­tă­ți­lor și insti­tu­ţi­i­lor publi­ce şi de a pri­mi răs­pun­suri la între­bă­ri­le adre­sa­te.

Pen­tru ca infor­ma­ţi­i­le să ajun­gă la cât mai mulţi cetă­ţeni, vă rugăm să vă ală­tu­ra­ţi aces­tei cam­pa­nii prin retrans­mi­te­rea aces­tui mesaj.

Este drep­tul tău să ai acces la infor­ma­ţii de inte­res public. Foloseşte‑l!

Vă mulţu­mim!

Arti­co­lul inte­gral poa­te fi vizio­nat aici: dialogsocial.gov.ro


Man­ga­lia News, 17.05.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply