MANGALIA, ÎNGROPATĂ ÎN GUNOAIE! ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI AU DATORII DE MILIARDE LA SALUBRITATE!

0
318
Întâlnire între Polaris M Holding şi asociaţiile de proprietari din Mangalia

Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia ris­că să fie îngro­pat în gunoa­ie, la pro­priu! 50 din 200 de aso­ci­a­ţii de pro­pri­e­tari din muni­ci­piu nu mai sunt deser­vi­te de fir­ma de salu­bri­ta­te – Pola­ris M Hol­ding -, pe motiv de nepla­tă. Ser­vi­ci­ul de strân­ge­re a guno­i­u­lui a fost oprit, con­form legii, expli­că Edu­ard Mar­tin, aso­ci­a­tul unic al SC Pola­ris.

Con­form legii, la întâr­zi­eri de pes­te 45 de zile la pla­ta ser­vi­ci­u­lui, am sis­tat acti­vi­ta­tea. Este vor­ba des­pre aso­ci­a­ţii de pro­pri­e­tari care au dato­rii şi de 2 ani de zile pen­tru acest ser­vi­ciu. Este vor­ba des­pre dato­ri­i­le aso­ci­a­ţi­i­lor, nu ale pri­mă­ri­ei. În cazul fac­tu­ri­lor de curent, tele­fon, apă… se plă­tesc, alt­fel se taie curen­tul, tele­fo­nia, apa. Aşa şi la gunoi. Noi plătim taxa la groa­pa de gunoi, com­bus­ti­bil, sala­ri­i­le oame­ni­lor, impo­zi­te. Nu putem pres­ta un ser­vi­ciu fără pla­tă, e logic. Exis­tă un con­tract pe care aso­ci­a­ţi­i­le de pro­pri­e­tari nu le-au res­pec­tat”, a expli­cat Mar­tin, atunci când a fost ches­tio­nat cu pri­vi­re la situ­a­ţia din Man­ga­lia. Ima­gi­ni­le sunt de‑a drep­tul dezo­lan­te şi cir­cu­lă pe reţe­le­le de soci­a­li­za­re! Însă, dato­ri­i­le acu­mu­la­te de oameni pen­tru ser­vi­ci­ul de salu­bri­ta­te sunt, la Man­ga­lia, de ordi­nul mili­ar­de­lor de lei vechi!

Vom con­ti­nua să luăm deci­zii de sis­ta­re a aces­tui ser­vi­ciu, până când aso­ci­a­ţi­i­le de pro­pri­e­tari vor înţe­le­ge că acest ser­vi­ciu tre­bu­ie achi­tat ca toa­te cele­lal­te”, a mai trans­mis Edu­ard Mar­tin. (sur­sa foto: Face­bo­ok).

Ale­xan­dra CUCU, replicaonline.ro, 13.03.2017.


Citi­ti si: POLARIS SRL, punct de lucru Man­ga­lia, SISTEAZĂ COLECTAREA REZIDUURILOR MENAJERE de la ASOCIATIILE DE PROPRIETARI CU DATORII FOARTE MARI!


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply