Turism: VAMA VECHE declară competiție deschisă stațiunii MAMAIA!

0
981

Aso­ci­a­ţia Lito­ral – Del­ta Dună­rii şi Pri­mă­ria Lima­nu anu­nţă intro­du­ce­rea celei mai noi Taxe de Pro­mo­va­re din turis­mul româ­nesc, la Vama Veche!

Preşe­din­te­le Aso­ci­a­ţi­ei Lito­ral — Del­ta Dună­rii, Cori­na Mar­tin şi Pri­ma­rul Comu­nei Lima­nu — 2 Mai ‑Vama Veche, Daniel Geor­ges­cu, au anu­nţat intro­du­ce­rea Taxei de Pro­mo­va­re Vama Veche, după mode­lul imple­men­tat în pre­mie­ră, în 2013, la Mama­ia. Oda­tă cu intra­rea în Aso­ci­a­ţia Lito­ral — Del­ta Dună­rii, în octom­b­brie anul tre­cut ( Pri­mă­ria cu nr.10 !), am anu­nţat public că Vama Veche devi­ne cel mai nou Brand turis­tic pre­lu­at în mana­ge­ment de des­ti­na­ţie la Aso­ci­a­ţia Lito­ral-Del­ta Dună­rii.

Cori­na Mar­tin, Preşe­din­te Aso­ci­a­ţia Lito­ral – Del­ta Dună­rii : “Păs­trăm spi­ri­tul liber de Vama Veche, dar scoa­tem Vama în lume. Stra­te­gic, aveam nevo­ie să con­so­li­dăm ca ima­gi­ne ambii piloni prin­ci­pali ai Lito­ra­lu­lui, adi­că şi Vama Veche, ală­tu­ri de Mama­ia. De data aceas­ta, admi­nis­tra­ţia loca­lă şi noul pri­mar au înţe­les de ce este esenţi­al să sta­bi­leşti şi să urmă­reşti o Stra­te­gie de pro­mo­va­re, care să adu­că rezul­ta­te şi coe­renţă. Vama Veche este deja un brand bine­cu­nos­cut, dar are nevo­ie de recon­struc­tie şi şle­fu­i­re şi tre­bu­ie pro­mo­vat ca pro­dus turis­tic dis­tinct şi spe­cial şi pe pieţe­le exter­ne pe care acum le des­chi­dem pen­tru Lito­ral. Vom ofer­ta de acum către turo­pe­ra­to­rii stră­ini şi loca­ţi­i­le spe­ci­a­le din Vamă şi spi­ri­tul Vămii! Intro­du­ce­rea Taxei de Pro­mo­va­re la Vama Veche ne va per­mi­te o cam­pa­nie de pro­mo­va­re cu rezul­ta­re care să atingă per­for­manţe­le pe care le-am obti­nut cu Mama­ia. Vama Veche intră ast­fel puter­nic pe pia­ţa pro­mo­vă­rii turis­mu­lui româ­nesc. ”

Daniel Geor­ges­cu, Pri­ma­rul Comu­nei Lima­nu: “Arun­căm manu­şa! Declar com­pe­ti­ţie des­chi­să între Mama­ia şi Vama Veche, în sen­sul că ne ală­tu­ram stra­te­gi­ei Aso­ci­a­ţi­ei Lito­ral — Del­ta Dună­rii şi facem echi­pă pen­tru pro­mo­va­re la târ­guri şi eve­ni­men­te naţio­na­le şi inter­na­ţio­na­le. Veţi vedea Vama Veche în pre­mie­ră la Târ­gu­ri­le de Turism, şi pen­tru că înţe­le­gem că avem nevo­ie de buget pen­tru a ega­la şi depa­si rezul­ta­te­le cam­pa­niei Mama­ia Sty­le, am decis sa pre­luăm şi noi mode­lul intro­du­ce­rii Taxei de Pro­mo­va­re, aşa cum a fost imple­men­tat la Mama­ia. Deve­nim ast­fel a doua Pri­mă­rie de pe Lito­ral şi a 4‑a din ţară cu un model spe­cial de pro­mo­va­re, care ne va per­mi­te să creăm eve­ni­men­te, să rea­li­zăm pri­me­le noas­tre mate­ri­a­le de pro­mo­va­re, fil­mul ofi­ci­al de pro­mo­va­re Vama Veche, info­trip-uri cu agenţi de turism şi pre­să şi să ne pre­zen­tăm la Târ­gu­ri­le de turism ală­tu­ri de toţi cei­la­lţi mem­bri ai Aso­ci­a­ţi­ei Lito­ral — Del­ta Dună­rii.”

Mugur Cris­tea, Aso­ci­a­tia Inves­ti­to­ri­lor din Vama Veche ( înfi­inţa­tă la fina­lul anu­lui tre­cut) : “Am sus­ti­nut cu tărie impor­tanţa ali­pi­rii la Aso­ci­a­ţia Lito­ral — Del­ta Dună­rii şi de ace­ea ne-am şi con­sti­tu­it într‑o Aso­ci­a­ţie a celor mai repre­zen­tan­tivi ope­ra­tori eco­no­mici din Vama Veche şi regiu­ne. Susţi­nem cu încre­de­re, ală­tu­ri de pri­ma­rul Daniel Geor­ges­cu, intro­du­ce­rea unei Taxe de Pro­mo­va­re care să adu­că şi pen­tru Vama Veche rezul­ta­te­le pe care le-am văzut cu toţii la Mama­ia. Nu poţi con­strui stra­te­gie, pro­mo­va­re şi dezvol­ta­re pen­tru o des­ti­na­ţie turis­ti­că dacă nu ai buget. Ni‑l con­sti­tu­im şi îl vom admi­nis­tra după mode­lul care deja s‑a con­sa­crat şi aştep­tăm cu nerăb­da­re să ne facem pri­ma pre­zenţă la Târ­gul de Turism al Româ­ni­ei, ală­tu­ri de toa­te cele­lal­te sta­ţiuni de pe Lito­ral, într-un show  “Vama Veche Sty­le!”

 

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele