Cum a câștigat Trump

0
167

.

bogdanstoica-1

Când eram mai tânăr și mai prost, eram impli­cat în diver­se pro­iec­te de comu­ni­ca­re. Cum ar fi alea poli­ti­ce. Și-mi amin­tesc de un lider poli­tic al Româ­ni­ei, care a nime­rit, în tur­neu elec­to­ral, într‑o comu­ni­ta­te săra­că. Omul voia să fie pre­șe­din­te, avea mesa­je nobi­le și a fost pus în încur­că­tu­ră de o între­ba­re, a unei săten­ce, care voia să știe păre­rea lui în legă­tu­ră cu bute­li­i­le. Habar n‑avea “Cuza” de bute­lii, așa că a impro­vi­zat: că o să fie mai iefti­ne, mai sigu­re… Baba l‑a ascul­tat și a zis, dez­a­mă­gi­tă: „Aaaa, da? Noi voiam doar să vină mai des mași­na cu bute­lii la noi în sat, nu doar o dată pe săp­tămâ­nă”. Pe repli­ca asta, mitin­gul s‑a spart, iar omul nos­tru a pier­dut la scor ale­ge­ri­le în acea loca­li­ta­te.

A pier­dut pen­tru că a cre­zut că e de ajuns să se ducă într‑o comu­ni­ta­te pau­pe­ră ca ina­mic al celor care i‑au sără­cit pe oameni. Fără să-și facă lec­ți­i­le, fără să știe ce vor oame­nii cu ade­vă­rat, doar cre­zând că e de ajuns să li se ara­te.

Asta a pățit Hil­la­ry. Fix asta.

Ce s‑a întâm­plat în SUA nu e o vic­to­rie poli­ti­că, a repu­bli­ca­ni­lor ver­sus demo­crați. Ca și româ­nul, ame­ri­ca­nul de rând are mari dureri în cot din punct de vede­re doc­tri­nar. Nu a câști­gat can­di­da­tul mai bun, nici cel mai bine cotat în son­da­je, nici cel care a pro­mis o țară mai bună, nici cel din par­ti­dul aflat pe val.

A câști­gat Trump pen­tru dis­cur­sul cri­tic. SUA ara­tă sen­zațio­nal din exte­ri­or, sunt prin­ci­pa­la pute­re a lumii, și-au recă­pă­tat inde­pen­den­ța ener­ge­ti­că, și-au refă­cut uzi­ne­le, jobu­ri­le sunt din nou mul­te și ten­tan­te. Dar asta se întâm­plă doar din per­spec­ti­va noas­tră. Pen­tru ame­ri­ca­nul de rând, țara aia nu e cool. Asi­gu­ră­ri­le medi­ca­le sunt scum­pe și proas­te. Legi­sla­ția fis­ca­lă favo­ri­zea­ză cor­po­ra­ți­i­le, iar cea de mediu e făcu­tă, la vede­re, de mari­le hol­din­guri indus­tri­a­le. Mexi­ca­nul venit acum două gene­ra­ții se sim­te aiu­rea când își vede cona­țio­na­lii recent sosiți cum o ard aiu­rea, pe aju­toa­re soci­a­le și locu­in­țe moca. Inse­cu­ri­ta­tea e tot mai cla­ră, în comu­ni­tăți unde era liniș­te, iar ame­nin­ța­rea tero­ris­tă omni­pre­zen­tă îl face pe John Doe să se între­be dacă poli­ti­ca exter­nă a SUA îi mai folo­seș­te la ceva.

Citiți con­ti­nu­a­rea AICI. 09.11.2016.


Fol­low us: Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Face­bo­ok and @MangaliaNews, on Twit­ter

Pie­se auto și acce­so­rii pen­tru toa­te tipu­ri­le de auto­tu­ris­me, în Man­ga­lia, lân­gă Casa Tine­re­tu­lui:
piese-auto-mangalia.ro

Locuri de mun­ca in Man­ga­lia:
Jobs by neuvoo.ro


astratex.ro

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele