Cinematograful Pescăruş şi Grădina Farul, de doi ani în… „conservare”!

0
753
cinema-pescarus-nov2016

Cine­ma­to­gra­ful „Pes­ca­ruş” şi Gra­di­na de Vară „Farul”, îna­po­ia­te Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia în 2015 de către RADEF sunt, de aproa­pe doi ani, în con­ser­va­re. De la pre­lu­a­rea lor nu s‑a reu­şit mare lucru. Până în vara aces­tui an, „Pes­ca­ru­şul” era un imens focar de infe­cţie, plin de şobo­lani şi mus­tind de gunoa­ie. Solu­ţia pen­tru a împie­di­ca depo­zi­ta­rea, în con­ti­nu­a­re, a mize­ri­ei, a fost zidi­rea feres­tre­lor şi uşi­lor.

Gră­di­na de Vară, folo­si­tă ulti­ma dată în cam­pa­nia elec­to­ra­lă din 2012, are sca­u­ne­le rup­te şi inu­ti­li­za­bi­le, ce se iţesc, pe alo­curi, din­tre bos­cheţii fal­nici.

Mai marii pri­mă­ri­ei ne spun că solu­ţii exis­tă: în pre­zent se lucrea­ză la stu­dii care să sta­bi­leas­că dacă cine­ma­to­gra­ful mai poa­te fi recu­pe­rat ca imo­bil sau dacă se impu­ne demo­la­rea lui. În plus, cum insti­tu­ţia publi­că se plân­ge, pes­te tot, că nu stă pe roze din punct de vede­re finan­ci­ar, se doreş­te ca cine­ma­to­gra­ful să fie rea­bi­li­tat cu fon­duri de la Min­ste­rul Dezvol­tă­rii.

cinema-pescarus-nov2016b

Exis­tă un pro­gram de finanţa­re la Minis­te­rul Dezvol­tă­rii, prin Con­si­li­ul Naţio­nal de Inves­ti­ţii, spe­cial pen­tru cine­ma­to­gra­fe­le din ţară. După ce vom rea­li­za toa­te docu­men­te­le teh­ni­ce, vom soli­ci­ta aces­te finanţări pen­tru Man­ga­lia. Din cau­za cli­ma­tu­lui poli­tic din vară, dar şi al celui actu­al, al ale­ge­ri­lor din decem­brie, nu am reu­şit să avan­săm prea mult cu aces­te pro­iec­te, dar, cel mai pro­ba­bil din vara anu­lui vii­tor, vom putea vor­bi des­pre pro­gra­me fer­me pen­tru cine­ma­to­graf şi gră­di­na de vară. Ne dorim, de ase­me­nea, recu­pe­ra­rea şi a Gră­di­nii Saturn şi a celei din Jupi­ter”, a decla­rat, pen­tru “Edi­ţia de Sud”, vice­pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Dra­goş Ange­les­cu.

gradina-farul-nov2016b

Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia mai deţi­ne, de ase­me­nea, Gră­di­na de Vară din Nept­un, câş­ti­ga­tă în instanţă tot anul tre­cut. Şi aici lucru­ri­le sunt dez­as­tru­oa­se: deşi admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă ne pro­mi­tea, în vara anu­lui tre­cut, că, în sezo­nul esti­val 2016 ar fi urmat să “avem pe sce­nă la fel de mul­te spec­ta­co­le ca acum 30 de ani”, Gră­di­na din Nept­un a rămas, ca şi până acum, o pată nea­gră pe obra­zul sta­ţiu­nii, fixa­tă în calea turi­ş­ti­lor ce se îndreap­tă către pla­jă.

Sur­sa: editiadesud.ro, 08.11.2016.

Pe aceas­tă temă, vă pro­pu­nem și alte arti­co­le:

mangalianews.ro/2014/10/se-intampla-centrul-mangaliei-cinematograful-pescarus-groapa-de-gunoi-si-adapost-pentru-oamenii-strazii/

mangalianews.ro/2015/10/gradina-cinema-farul-si-cinematograful-pescarus-intra-in-proprietatea-municipiului-mangalia-foto-video/

mangalianews.ro/2015/10/primaria-a-preluat-de-la-radef-gradina-de-vara-farul-si-cinematograful-pescarus-foto-video/

mangalianews.ro/2015/10/mangalia-cel-mai-mare-oras-din-sudul-litoralului-fara-cinematograf/

mangalianews.ro/2016/09/tiribam-tiribum-doar-la-teatrul-de-vara-din-jupiter-celelalte-condamnate-la-ruina/


Man­ga­lia News, Marti, 8 noiem­brie 2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply