Sporturile Mangaliei în cădere liberă? Astăzi, despre Fotbal si Rugby

1
1761

Acum două zile am publi­cat arti­co­lul Spor­tul din Man­ga­lia în căde­re libe­ră?, în care a fost pre­zen­ta­tă sta­rea BOXULUI din Man­ga­lia. Astăzi, ima­gini și un scurt isto­ric des­pre fotbal și rugby.

FOTBAL

stadion-006

In peri­oa­da 1959–1960, vechea loca­li­ta­te Man­ga­lia a intrat intr-un pro­gram de trans­for­ma­re eco­no­mi­co-edi­li­ta­ra. Ast­fel, dupa inau­gu­ra­rea “Ansam­blu­lui de odih­na”, con­stru­it pe fale­za, in anul 1960 au fost date in folo­sin­ta: ansam­blu­ri­le de blo­curi din cen­trul loca­li­ta­tii, pe stra­da Pus­kin (azi Sos. Con­stan­tei), Sana­to­ri­ul Bal­near, Sta­dio­nul Cen­tral si Gra­di­na de vara “Farul”.

Sta­dio­nul Cen­tral are o capa­ci­ta­te de 5000 de locuri. El este ampla­sat in zona cen­tra­la a ora­su­lui, fiind inve­ci­nat cu: Muze­ul de Arhe­o­lo­gie, la vest, Pavi­li­o­nul B al Sana­to­ri­u­lui Bal­near, aflat in Com­ple­xul hote­li­er “Para­di­so”, la est, Spi­ta­lul Muni­ci­pal la nord-est si Gra­di­na de vara “Farul”, la sud-vest.

De‑a lun­gul tim­pu­lui, Sta­dio­nul Cen­tral Man­ga­lia a gaz­du­it nume­roa­se intre­ceri spor­ti­ve, din dife­ri­te dis­ci­pli­ne: atle­tism, oina, fotbal, rugby si chiar han­d­bal (in spa­te­le por­tii de fotbal din sud, unde era o supra­fa­ta de joc cu zgura).

In anul 2009 sta­dio­nul a fost repa­rat si modernizat.

Astazi el ara­ta ca dupa un raz­boi: tri­bu­na din vest este dis­tru­sa, tabe­la de mar­caj este stri­ca­ta si des­com­ple­ta­ta, pere­tii exte­ri­ori ai cla­di­rii cu ves­ti­a­re si gru­puri sani­ta­re sunt cosco­vi­ti si ata­cati de muce­gai, iar tere­nul de joc are nume­roa­se deni­ve­lari, care repre­zin­ta pen­tru spor­tivi un real peri­col de accidentare!

stadion-022

Mul­te din­tre sca­u­ne­le din poli­pro­pi­le­na ampla­sa­te pe sche­le­te­le meta­li­ce din tri­bu­na ves­ti­ca sunt spar­te… Foar­te mul­te sca­u­ne au disparut…!

Între ran­du­ri­le meta­li­ce au cres­cut nis­te ier­buri mai inal­te de un metru, care au fost cosi­te la sfar­si­tul lunii august, dar gra­me­zi­le au ramas neri­di­ca­te si‑n prezent!

stadion-065 stadion-066 stadion-069 stadion-071

Vege­ta­tie inal­ta a cres­cut si in tri­bu­na sudi­ca, unde se afla tabe­la de marcaj!

stadion-012

Tri­bu­na din est este napa­di­ta de gunoa­ie, care de luni de zile nu au mai fost ridi­ca­te! Dez­in­te­res total!

stadion-029

stadion-031

   Sta­dio­nul a ajuns intr-un sta­diu de degra­da­re de neimaginat!

   De ce, domni­lor ale­si locali?

In anii tre­cuti, mii de locu­i­tori ai Man­ga­li­ei si ai loca­li­ta­ti­lor apro­pi­a­te Lima­nu si “2 Mai”, umpleau tri­bu­ne­le sta­dio­nu­lui, ca sa‑i vada pe fotba­lis­tii de la Mari­na Man­ga­lia [A jucat in Divi­zia C (Liga a III‑a). A fost infi­in­ta­ta in 1934, ca echi­pa a Mari­nei Mili­ta­re si s‑a desfi­in­tat in 1986. Cu une­le peri­oa­de de absen­ta, cand a fost retro­gra­da­ta in esa­lo­nul infe­ri­or, a jucat in Cam­pi­o­na­tul Natio­nal de Fotbal, Divi­zia C.] si de la “Meta­lul” Man­ga­lia, rede­nu­mi­ta “Cal­la­tis”.

Echi­pa de fotbal “Meta­lul” Man­ga­lia, care, ulte­ri­or a capa­tat denu­mi­rea de “Cal­la­tis” Man­ga­lia a fost infi­in­ta­ta in anul 1962.

Dupa ce ani de zile a acti­vat in Divi­zia C, actu­a­la Liga a III‑a, si apoi in Divi­zia B, deve­ni­ta Liga a II‑a, in anul 2012, echi­pa de seni­ori “Cal­la­tis”, dato­ri­ta retra­ge­rii spri­ji­nu­lui finan­ci­ar de la Pri­ma­ria Man­ga­lia, a fost desfi­in­ta­ta! Atunci, la dizol­va­re, era in Liga a II‑a! S‑a fon­dat o noua echi­pa: Fotbal Club Cal­la­tis Man­ga­lia 2012, pro­mo­va­ta in Liga a III‑a in sezo­nul 2012–2013, care, tot din cau­za retra­ge­rii spri­ji­nu­lui finan­ci­ar de la Admi­nis­tra­tia Loca­la, s‑a dizol­vat si ea!

In dimi­ne­a­ta zilei de 02.10.2016, pe tere­nul deni­ve­lat si pe alo­curi cu iar­ba usca­ta, se afla un grup de fotba­listi juni­ori, de var­ste cuprin­se intre 13–15 ani, care se antre­nau sub indru­ma­rea stu­den­tu­lui de 20 de ani Andrei Patras­cu. Aces­ta a fost juca­tor al echi­pei Cal­la­tis de la var­sta de 8 ani! La 18 ani, cand a ter­mi­nat juni­o­ra­tul, a sem­nat un pre­con­tract cu echi­pa Farul Con­stan­ta, dar, dato­ri­ta unei acci­den­tari seri­oa­se, a fost nevo­it sa renun­te la spor­tul de performanta!

stadion-110

Pen­tru moment, el pre­ga­tes­te echi­pe­le U13 si U15, inscri­se in Cam­pi­o­na­tul Jude­tean de fotbal juni­ori! De la tana­rul Andrei Patras­cu am aflat ca echi­pa­men­te­le, depla­sa­ri­le echi­pe­lor de juni­ori din Clu­bul “Cal­la­tis”, cat si uti­li­ta­ti­le sta­dio­nu­lui sunt spon­so­ri­za­te de parin­tii copi­i­lor! Pri­ma­ria nu i‑a aju­tat cu nimic!

RUGBY

   Cum un necaz nu vine nici­o­da­ta sin­gur, iata ca, din data de 21.09.2016, dato­ri­ta fap­tu­lui ca Pri­ma­ria si‑a retras spri­ji­nul finan­ci­ar, echi­pa de seni­ori CSR “Cal­la­tis” Man­ga­lia s‑a retras din Divi­zia A a Cam­pi­o­na­tu­lui Natio­nal de rugby! Clu­bul va evo­lua doar in faza pre­li­mi­na­ra a Divi­zi­ei Natio­na­le de juni­ori Under 16!

Echi­pa de rugby seni­ori din Man­ga­lia par­ti­ci­pa in Gru­pa Est a Cam­pi­o­na­tu­lui Natio­nal de rugby, Divi­zia A, ala­turi de for­ma­ti­i­le: R.C. Gri­vi­ta Rosie Bucu­res­ti, C.S. Metro­rex Bucu­res­ti si C.S. Spor­tul Stu­den­tesc Bucu­res­ti. In Gru­pa Vest sunt echi­pe­le: C.F.R. S.S.U. Bra­sov, C.S. Manas­tur si C.S. Rugby Sibiu.

Asa ara­tă azi sta­dio­nul de rugby din Mangalia:

rugby-028 rugby-030 rugby-034 rugby-035 rugby-036

Sa spe­ram ca in vii­to­rul apro­pi­at, in Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia spor­tul va renas­te! Sem­ne bune vin chiar de la Guver­nul Roma­niei! Prin H.G. nr. 711/03.10.2016, s‑au adus modi­fi­cari la H.G. nr. 311/2003 pri­vind apro­ba­rea infi­in­ta­rii pe lan­ga Minis­te­rul Tine­re­tu­lui si Spor­tu­lui a unor acti­vi­tati finan­ta­te inte­gral din veni­turi proprii.

Noi­le regle­men­tari sta­bi­lesc ca “Pro­gra­me­le Spor­ti­ve Natio­na­le sa fie pro­mo­va­te, dezvol­ta­te si imple­men­ta­te prin com­pe­ti­tii spor­ti­ve orga­ni­za­te cu spri­ji­nul direc­ti­i­lor jude­te­ne pen­tru sport”, la nivel de copii si tineri juniori!

Sur­se de infor­ma­re: “Isto­ria spor­tu­lui constantean/ Fotbal (VI)”, Mari­an Bocai, 15 dec.2012; site-ul “F.C. Cal­la­tis Man­ga­lia”; site-ul “HG nr 711/2016”; zia­rul onli­ne Man­ga­lia News.ro, 05.10.2016; “Zona Dobro­gea ince­pe sa se stin­ga”, Ziua de Con­stan­ta, 22 sept.2016; “Echi­pa de rugby Cal­la­tis Man­ga­lia, ulti­ma vic­ti­ma a soci­e­ta­tii roma­ne­s­ti”, rugby.ro, 20 sept. 2016; “Man­ga­lia in pagi­ni­le vre­mii”, Aure­lia si Ste­fan Lapusan.

Autor: Marin Tăna­se, cores­pon­dent Man­ga­lia News, 06.10.2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Păcat că spor­tul în Man­ga­lia nu mai este susținut..ca și în alte ora­șe din păca­te! Păcat de echi­pa de fotbal Cal­la­tis Man­ga­lia păcat de echi­pa de rugby și de cele­lal­te dis­ci­pli­ne spor­ti­ve! Nu înțe­leg de ce este așa greu de sus­ți­nut la un nivel de liga 3..chiar nu se poa­te impli­ca nimeni, auto­ri­tă­ți­le, primăria..

Leave a Reply