Remember: ION BITZAN, un mare artist născut la Limanu. Cu ce s‑a făcut remarcat

0
1078

Ion BITZAN, pic­tor. Năs­cut la 23 august 1924, în comu­na Lima­nu, dece­dat la 15 sep­tem­brie 1997, la Bucu­rești. Urmea­ză cur­su­ri­le Aca­de­mi­ei de Arte Fru­moa­se din Bucu­rești, în peri­oa­da 1945–1951. Ion Bit­zan este cunos­cut ca pic­tor, gra­fi­cian, gra­vor, desig­ner, deco­ra­tor.

A stră­lu­cit în toa­te dome­ni­i­le arte­lor plas­ti­ce. A des­fă­șu­rat o impre­sio­nan­tă acti­vi­ta­te didac­ti­că, ajun­gând pro­fe­sor și decan al Facul­tă­ții de Arte Deco­ra­ti­ve. A fost Visi­ting Pro­fes­sor al Aca­de­mi­i­lor de Artă din New York, Washin­gton, San Franci­sco, Phi­la­del­phia.

Cri­ti­cul de artă Flori­ca Cru­ce­ru afir­ma:

Ar fi meri­tat ca astăzi să exis­te un Muzeu Ion Bit­zan la Lima­nu, ca semn al unui firesc oma­giu adus artis­tu­lui de către ai săi…”.

Potri­vit Wiki­pe­dia, în 1964, a pre­dat la Școa­la de Artă din Bucu­resți. În 1980, el a expus la Salo­nul de la Paris, în 1981 în Artă Con­tem­po­ra­nă din Euro­pa de Est, Osa­ka, Japo­nia, la Trie­na­la inter­națio­na­lă de desen, de la Var­șo­via, în Car­tea Caper, Frank Mari­no Gal­le­ry, New York. Gale­ria PS1, New York, a pre­zen­tat o expo­zi­ție per­so­na­lă. În 1983, la Gale­ria Cami­nul din Bucu­res­ti, expo­zi­ție per­so­na­lă. În 1985, a expus Ion Bit­zan Wor­ks 1975 — 1985, la Gale­ria din Bel­fast, în Irlan­da de Nord.

El a repre­zen­tat Româ­nia la Bie­na­la de la Vene­ția, în anii 1964 și 1997 și la Sao Pao­lo Bie­na­le, în 1967, 1969 și 1981.

Lucră­ri­le lui sunt inclu­se în nume­roa­se colec­ții publi­ce, după cum urmea­ză: Muze­ul de Arta Moder­na New York, Muze­ul Ari­a­na, Gene­va, Kun­stha­l­le, Ham­bu­rg; Gale­ria Națio­na­lă de Artă Moder­nă, Edin­bu­r­gh, Muze­ul Națio­nal Poz­nan, Polo­nia, Muze­ul Ste­de­li­jk, Amster­dam, Muze­ul de Arta Lidi­ce, Ceho­slo­va­cia, în Româ­nia, la Muze­ul de Arta Bucu­res­ti si la Iasi, Galati, Crai­o­va și Con­stan­ța.

Ope­ra sa este inclu­să și în colec­ții par­ti­cu­la­re din Româ­nia, Ger­ma­nia, Țări­le de Jos, Fran­ța, Ita­lia, Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, Irlan­da de Nord, Anglia și Sco­ția.

Între 1971 – 1997, a pre­dat la Cate­dra de Design a Insti­tu­tu­lui de Arte Fru­moa­se, Bucu­rești, Româ­nia.

sur­se: ziuaconstanta.ro, mangalianews.ro

MN - Later edit: După cum afir­mă dom­nul Daniel Geor­ges­cu, pri­ma­rul comu­nei, ”Cămi­nul Cul­tu­ral din Lima­nu va fi reno­vat în tota­li­ta­te și va pur­ta nume­le artis­tu­lui Ion Bit­zan. Este un lucru sta­bi­lit deja”.


Man­ga­lia News, 05.10.2016. Repu­bli­ca­re: 06.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply