Prof. Sorin Mihai: “La ședința Comisiei Sociale nu au fost prezenți responsabili din aparatul primăriei” — Comentarii pe fb

0
235
Valentin Ciuraru
Valen­tin Ciu­ra­ru Vă repet ce v‑am spus astăzi în comi­sie: DE AIA sunt comi­si­i­le de spe­cia­li­ta­te ale CL_ului, pen­tru ca să dez­ba­tem pro­iec­te­le ini­ția­te și să le îmbu­nă­tă­țim dacă e nevo­ie. În plen ne pre­zen­tăm cu ”teme­le făcu­te”, cum e nor­mal și pro­fe­si­o­nist. Opi­nia mea a fost cla­ră; tre­bu­ie să fun­damen­tăm foar­te bine aces­te pro­iec­te HCL pen­tru a nu pro­du­ce ten­siuni între dife­ri­te cate­go­rii socio-profesionale.
Sorin Mihai
Sorin Mihai Dom­nu­le Ciu­ra­ru, vă repet ce v‑am spus azi în comi­sie: ne plân­gem că lucru­ri­le se miș­că greu, că docu­men­te­le se blo­chea­ză în cir­cu­i­tul pri­mă­ri­ei, dar ne plân­gem și că sunt urgentate.
Valentin Ciuraru

Valen­tin Ciu­ra­ru pro­du­cem mai mult rău dacă facem lucru­ri­le în gra­bă și NU le cân­tă­rim cum trebuie…

Valerian Şarînga

Vale­ri­an Şarîn­ga Dom­nu­le Ciu­ra­ru, nu-mi spu­neti că ieri aţi stat aca­să pe motiv că nu vreţi să faceţi lucru­ri­le în gra­bă şi, conş­ti­in­cios, la birou, v‑aţi făcut nu ştiu ce teme. Chiar vă bateti joc de noi? Chiar ne luati de proşti? Sunt dat pe spa­te de ches­tia cu cate­go­ri­i­le socio-pro­fe­sio­na­le, chiar dacă n‑am înţe­les nimic din ea, dar lăsa­ţi nai­bii jos­ni­ci­i­le şi meri­ta­ţi-vă locul în CL. Sau lăsati‑l alt­cui­va, care nu arde tim­pul aiu­rea pe face­bo­ok si chiar are com­pe­tenţa şi dorinţa de a face ceva în ora­şul ăsta. Cu tot res­pec­tul vă întreb şi nu are nicio legă­tu­ra cu fap­tul că sun­tem în bărci dife­ri­te, chiar nu vă este ruşi­ne? Pe cuvân­tul meu de onoa­re vă spun, chiar aveam încre­de­re în dum­ne­a­voas­tră şi în echi­pa dum­ne­a­voas­tră, dar m‑aţi dez­a­mă­git total. Şi, după cum am înce­put să vă cunosc, nu prea mă aştept la o repli­că de bun simţ din par­tea domni­ei voas­tre. Sun­teţi un om cu o boga­tă cul­tu­ră şi un om inte­li­gent. Dove­di­ţi şi că sun­teti om, sti­ma­te domn!

Valentin Ciuraru
Valen­tin Ciu­ra­ru Dom­nu­le Şarîn­ga, îmi cer ier­ta­re că mi‑a pla­ni­fi­cat con­ce­di­ul încă din luna mar­tie fără să con­sult voi­ța celor 10 care și-au înșe­lat publi­cul, ei urmă­rind doar un inte­res patri­mo­ni­al. Din feri­ci­re, asea­ră la ora 21,30 am sosit în Man­ga­lia din­tr-un con­ce­diu în insu­lă și am ratat extraordinara.
Că nu vă este cla­ră ches­tia cu cate­go­ri­i­le socio-pro­fe­sio­na­le nu am ce face, dar dacă veți citi art. 2 lit b din Legea locu­in­ței sigur nu rămâ­neți nedumerit.
Mi-aș dori să știți că locul pe care‑l ocup in CL este al partidului:citiți deci­zia CCR pri­vind ale­șii locali pri­vind necon­sti­tu­țio­na­li­ta­tea pre­ve­de­ri­lor OUG 55/2014.
Vă răs­pund: nu are de ce să-mi fie ruși­ne că vreau să îndrept un pro­iect de HCL greșit fun­damen­tat. În aceas­tă sea­ra doam­na Stroe mi‑a des­chis o pis­tă pe care am s‑o con­sult și s‑ar putea ca tot pro­iec­tul să fie în aer: minis­te­rul învă­țămân­tu­lui are instruc­țiuni cla­re de acor­da­re locu­in­țe­lor de ser­vi­ciu și din ce patrimoniu.
Nu pot fi pe pla­cul tutu­ror 😉 …ata ete
Valerian Şarînga

Vale­ri­an Şarîn­ga Dom­nu­le Ciu­ra­ru, public se află într‑o sală de tea­tru. Aici este vor­ba des­pre un con­si­liu local, des­pre o dato­rie măcar mora­lă, des­pre oameni cu nevoi şi des­pre oameni care încă aşteap­tă nor­ma­li­ta­te. Vă pro­mit că voi stu­dia acel arti­col şi, nu numai atât, mă voi pune la curent cu toa­tă legi­sla­ţia. Sper că aţi avut un con­ce­diu plă­cut şi la fel de con­vins sunt că şi cei­la­lţi 8 colegi ai dum­ne­a­voas­tră s‑au bucu­rat de fru­mu­seţi­le vre­u­nei insu­le, bănu­ind că si domni­i­le lor tot prin con­ce­dii au fost. La ches­tia cu “pe pla­cul” tutu­ror vă con­tra­zic. Aveţi dato­ria, în cali­ta­te de gos­po­dar al aces­tui oraş, ală­tu­ri de cei­la­lţi colegi ai dum­ne­a­voas­tră, să fiţi pe pla­cul tuturor!

Mihaela Pargariu

Miha­e­la Par­ga­riu Vali, esti prea pro­to­co­lar si cu bun simt fata de acest nimeni care se numes­te Ciu­ra­ru. Nici nu meri­ta efor­tul de ai citi pos­ta­ri­le pt ca este un rebut inte­lec­tu­al care cre­de cu tarie ca e cult. Cunos­can­du-te, cre­de-ma ca te iro­ses­ti, raspunzandu‑i. Cred ca acum iti cites­te ran­du­ri­le cu dic­tio­na­rul in mana:))))

Valentin Ciuraru

Valen­tin Ciu­ra­ru Dom­nu­le Șarîn­ga, nu mă ascund și recu­nosc evi­den­ța; un om poli­tic nu poa­te fi pla­cul tutu­ror. Nici­o­da­tă nu mă va plă­cea unui votant soci­a­list ori peme­pist 😉. Fie­ca­re par­tid are ”publi­cu­lui lui” și mă feresc de cuvin­te mari ca — dato­rie morală

Am decu­pat comen­ta­ri­ul ca să nu se cre­a­dă că inventez

Fotografia postată de Valentin Ciuraru.
Sorin Mihai

Sorin Mihai Dom­nu­le Ciu­ra­ru, con­fun­dați puțin mere­le cu pere­le. Dacă muni­ci­pa­li­ta­tea doreș­te să acor­de unor anu­mi­te cate­go­rii pro­fe­sio­na­le locu­in­țe de ser­vi­ciu, nu tre­bu­ie să își dea Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei sau Minis­te­rul Sănă­tă­ții vre­un acord.

Mihaela Pargariu

Miha­e­la Par­ga­riu Cred ca pänă la urma minis­te­re­le o sa-si dea acor­dul daca ei nu se pre­zin­ta la sedinte.

Valerian Şarînga

Vale­ri­an Şarîn­ga Dom­nu­le Ciu­ra­ru, oame­nii nu v‑au ales pen­tru că nu mai puteau de dra­gul lui Bla­ga şi zic să exclu­dem poli­ti­cul din gos­po­dă­ri­rea unui oraş. Eu nu vor­besc din pris­ma unui om poli­tic, chiar având un dez­gust pen­tru zona asta, în ciu­da fap­tu­lui că sunt mem­brul unui par­tid. Gro­pi­le din oraş nu sunt soci­a­lis­te, sti­ma­te domn, iar dale­le strâm­be din ever gre­en nu sunt peme­pis­te, deci nu vă dis­cul­pa­ţi dând vina pe poli­tic. Nu vă pot con­tra­zi­ce în pri­vinţa pro­iec­tu­lui res­pec­tiv pen­tru că nu cunosc legi­sla­ţia, dar asta nu vă dă drep­tul de a lip­si de la şedinţe. Înţe­leg, dum­ne­a­voas­tră aţi fost în con­ce­diu, dar cei­la­lţi? Bun, pro­eic­tul nu se jus­ti­fi­că legal, dar era greu de susţi­nut acest lucru în şedinţa de ieri?

Valentin Ciuraru
Valen­tin Ciu­ra­ru Nu con­fund deloc. Nicio muni­ci­pa­li­ta­tea echi­li­bra­tă nu va avea inte­res să pro­voa­ce zâza­nie între cate­go­ri­i­le pro­fe­sio­na­le. Regu­li­le de bună prac­ti­că nici nu reco­man­dă așa ceva.
Toc­mai ce am citit intruc­țiu­nea și aco­lo scrie negru pe alb: dacă nu‑i dă locu­in­ță îi decon­tea­ză chel­tu­ie­li­le de deplasare.
Sorin Mihai

Sorin Mihai Dom­nu­le Şarîn­ga, nu este nimic ile­gal în pro­iect, sunt doar vor­be arun­ca­te în vânt de dom­nul Ciu­ra­ru. Dis­cu­ția des­pre lega­li­ta­te este o abe­ra­ție și mai mare în con­di­ți­i­le în care pro­iec­tul își pro­pu­nea toc­mai intra­rea în lega­li­ta­te a unor locu­in­țe denu­mi­te “de urgen­ță”, ceea ce nu exis­tă în Legea locu­in­ței. Faci­li­tă­ți­le pe care le acor­dă muni­ci­pa­li­ta­tea este una, locu­in­țe­le de ser­vi­ciu din fon­dul minis­te­ru­lui este alta.

Sorin Mihai

Sorin Mihai Așa, dom­nu­le Ciu­ra­ru. Ce ați înțe­les din aceas­tă instruc­țiu­ne? Că nu am avea voie să le acordăm?

Mihaela Pargariu

Miha­e­la Par­ga­riu Pai, asta tre­bu­ia sa‑i fie clar de acum 4 ani. Mai are timp sa se dezme­ti­ceas­ca, sa poa­ta face dife­ren­ta intre una si alta.

Valerian Şarînga

Vale­ri­an Şarîn­ga Dom­nu­le Sorin Mihai, din sim­pa­tie pen­tru sti­ma­bi­lul domn Ciu­ra­ru, ştiindu‑i pasiu­nea de a con­tra­zi­ce si, mai ales, ace­ea de a se con­tra­zi­ce, am con­ti­nu­at dis­cu­ţia cu dum­ne­a­lui. Fără a fi expert în dome­niu este evi­dent că încear­că să ascun­dă ordi­nul poli­tic de nu se pre­zen­ta la şedinţă. Sigur, celui care a dat acest ordin i‑a fost tea­mă că pro­iec­tul ar putea tre­ce, ace­le locu­inţe ascun­zând inte­re­se­ze măcar de sezon, dacă nu chiar pe ter­men lung…

Valentin Ciuraru
Valen­tin Ciu­ra­ru Până nu am citit nu mi-am spus păre­rea, ci am repro­dus ce mi‑a scris doam­na Stroe. Și ca să vă corec­tez; nu scriu nică­ieri de ile­gal! Dacă veți reci­ti ce am scris nu vor fi pro­ble­me de inter­pre­ta­re, afirm cate­goric. Nu mă îmbăt cu emo­ție și nici nu vreau să culeg lauri. E vor­ba de dis­cri­mi­na­rea, dom­nu­le; adi­că lip­si­rea altor cate­go­rii de niș­te drep­turi pe con­si­de­ren­te neîntemeiate.
Cred că mi-am tocit cam mult tas­te­le pe aici. E momen­tul să mă retrag.
Sorin Mihai

Sorin Mihai Refe­ri­tor la decon­ta­rea chel­tu­ie­li­lor de depla­sa­re, dom­nu­le Ciu­ra­ru, vă reco­mand legi­sla­ție recen­tă: http://lege5.ro/…/normele-metodologice-privind…

Sorin Mihai

Sorin Mihai Dom­nu­le Ciu­ra­ru, vă spun așa: sunt de acord cu dum­ne­a­voas­tră. Pro­iec­tul poa­te suferi amen­damen­te. Le-ați adus cum­va în ședin­ță și nu le-am aprobat?

Ana-Cristina Mihaila

Ana-Cris­ti­na Mihai­la Se stie un ter­men con­cret pt vanza­rea apar­ta­men­te­lor ANL?? Even­tu­al si for­ma­li­ta­ti­le (acte­le nece­sa­re) in vede­rea cum­pa­ra­rii lor…

Valentin Ciuraru

Valen­tin Ciu­ra­ru Un ter­men exact nu se poa­te pre­ci­za. Din infor­ma­ția pri­mi­tă de la fon­dul loca­tiv pro­ce­du­ra de vân­za­re este pe ulti­mii metri, în sen­sul că s‑a ter­mi­nat cadas­tra­rea; se fac ulti­mi­le rec­ti­fi­cări pri­vind nota­rea apar­ta­men­te­lor după care va urma ini­ți­e­rea unui pro­iect HCL de către cei de la fon­dul loca­tiv, pro­ba­bil pen­tru luna septembrie…

Sorin Mihai

Sorin Mihai Am cerut infor­ma­ții, doam­na Mihă­i­lă, dar res­pon­sa­bi­lii nu au fost la ședin­ță. Sunt în con­ce­diu și nu a exis­tat alt­ci­ne­va care să ne poa­tă lamuri. De ace­ea, am făcut inter­pe­la­re în scris și aștep­tăm răspunsurile.

Locuri de mun­ca in Mangalia:
Jobs by neuvoo.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply