Ozzy Menabit: Nu știu cum să explic, ca să puteți vedea cu sufletul…

0
329

OzzyMenabit-Gradinita3 (Small)

Ozzy Mena­bit, con­si­li­er local:

Gră­di­ni­ța de copii (însuși cuvân­tul “gră­di­ni­ță” este sem­ni­fi­ca­tiv) este cel mai impor­tant lucru pen­tru o fami­lie cu copii. Este casa copi­i­lor când nu sun­tem aca­să, când ei au vâr­sta de for­ma­re a carac­te­ru­lui și a con­du­i­te­lor. Doam­ne­le edu­ca­toa­re ne țin copi­i­lor noș­tri locul de mame, când îi avem la gră­di­ni­ță.

Repet: Este casa lor, când nu sun­tem aca­să. 
Tre­bu­ie să o îngri­jim, să le ofe­rim copi­i­lor noș­tri con­di­ții bune pen­tru a trăi, a mân­ca, a fi edu­cați, a înva­ța soci­a­li­za­rea, etc. în aceas­tă casă.

Toa­te gră­di­ni­țe­le de copii tre­bu­ie rea­bi­li­ta­te, lip­sa izo­la­ți­i­lor au con­se­cin­țe nefas­te, patu­ri­le de la pere­te prind muce­gai. Infil­tra­ți­i­le fac cul­tu­ră de muce­gai. Cur­ți­le tre­bu­ie ame­na­ja­te pen­tru a‑i ține cât mai mult afa­ră, la soa­re si la aer; insta­la­ți­i­le pen­tru joa­că tre­bu­ie schim­ba­te cu une­le mai sigu­re. De exem­plu, cele de la Gră­di­ni­ța Nr.3 au pes­te 35 ani.

Subiec­tul este: Când rec­ti­fi­căm buge­tul local, mai întâi gră­di­ni­țe­le și șco­li­le, spi­ta­lul, abia apoi stu­di­i­le de câte 1 mili­ard lei vechi pen­tru 50 de pro­iec­te. De care ori­cum nu ne apu­căm vreo­da­tă. 

Sau 1 mili­ard lei vechi pen­tru un ziar al ora­șu­lui, care ori­cum nu apa­re. Ori 52.000 eur pe an pe car­bu­ranți, decon­tați in mare par­te pe nave­tă.

Părin­ții plă­tesc hâr­tia igie­ni­ca, paha­re­le de uni­ca folo­sin­ța, mate­ri­a­le­le didac­ti­ce, ș.a. prin Aso­ci­a­ția de Părinți.

Tre­bu­ie schim­ba­te pri­o­ri­tă­ți­le, să revi­nă la firesc.”

sur­sa: https://www.facebook.com/ozzy.weekender


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 31 iulie 2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply