Chirurgie pediatrică la Spitalul municipal Mangalia

0
256

chirurgiepediatrica-

Pacienţii Spi­ta­lu­lui muni­ci­pal Man­ga­lia vor putea bene­fi­cia, în curând, de ser­vi­ci­i­le unui medic spe­cia­list în chi­rur­gie pedia­tri­că. Potri­vit decla­ra­ţi­i­lor mana­ge­ru­lui uni­tă­ţii medi­ca­le, dr. Liviu Moca­nu, în pre­zent exis­tă dis­cu­ţii avan­sa­te pen­tru sta­bi­li­rea unei cola­bo­rări, în acest sens. “Este foar­te impor­tant pen­tru Man­ga­lia şi zona de sud a judeţu­lui Con­stanţa să avem o ast­fel de spe­cia­li­za­re la spi­ta­lul nos­tru”, a expli­cat dr. Moca­nu.

El a mai spus că la spi­ta­lul Man­ga­lia va fi adus, în cur­sul aces­tei veri, încă un medic chi­rurg, care va ope­ra prin pro­ce­du­ra lapa­ro­sco­pi­că. “Tot­o­da­tă, sun­tem în pro­ce­du­ra de fina­li­za­re a ame­na­jă­rii nou­lui Com­par­ti­ment de neu­ro­lo­gie, care va avea 15 paturi şi va fi situ­at la eta­jul 4 al Cor­pu­lui B. Mai tre­bu­ie doar să anga­jăm asis­ten­te­le. Avem deja trei medici neu­ro­logi”, a mai spus direc­to­rul spi­ta­lu­lui.

Potri­vit decla­ra­ţi­i­lor sale, până la jumă­ta­tea lunii iunie va fi scos la con­curs încă un post de medic ane­ste­zist, obiec­ti­vul fiind ace­la de înfi­inţa­re a unei linii de gar­dă pe aceas­tă spe­cia­li­za­re.

În cur­sul lunii vii­toa­re, numă­rul de medici va cre­ş­te prin veni­rea unui nou medic neo­na­to­log şi avem în intenţie să adu­cem încă un medic orto­ped, pen­tru a putea asi­gu­ra găr­zi­le pe aceas­tă spe­cia­li­za­re”, a expli­cat dr. Liviu Moca­nu.

25 mai  2016. Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.


Fol­low us: @MangaliaNews, on Twit­ter and Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Face­bo­ok
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply