Aurelian Marin a demisionat de la conducerea ANAT

0
461

Pe timpul mandatului său, a fost adoptată Legea voucherelor de vacanţă.

Aurelian-Marin-FOTO-Ovidiu-Oprea

Aure­li­an Marin FOTO Ovi­diu Oprea.

Preşe­din­te­le ANAT, Aure­li­an Marin, şi‑a pre­zen­tat demi­sia către Con­si­lul Direc­tor, aso­ci­a­ţia urmând să alea­gă pes­te 45 de zile un nou preşe­din­te. Inte­ri­ma­tul este asi­gu­rat în peri­oa­da urmă­toa­re de vice­preşe­din­te­le Remus Vişan, mana­ging par­t­ner la Para­vion, con­form unui comu­ni­cat de pre­să.

Mi-am depus demi­sia din fun­cţia de preşe­din­te ANAT înce­pând cu data de 16 mar­tie 2016. Mulţu­mesc mem­bri­lor ANAT care mi-au acor­dat încre­de­re şi sper că, măcar parţi­al, am reu­şit să demon­strez că ANAT este acea orga­ni­za­ţie care ne poa­te repre­zen­ta pe noi toţi. Mulţu­mesc pen­tru cola­bo­ra­re tutu­ror cole­gi­lor, sim­pli mem­bri sau mem­bri ai Con­si­li­ul Direc­tor şi vă doresc suc­ces în acti­vi­ta­te”, a decla­rat Aure­li­an Marin.

În ulti­mul an, ANAT a reu­şit, ca urma­re a ini­ţi­a­ti­ve­lor şi impli­că­rii con­du­ce­rii aso­ci­a­ţi­ei (preşe­din­te şi Con­si­liu Direc­tor), să adu­că modi­fi­cări bene­fi­ce indus­tri­ei călă­to­ri­i­lor, Legea vou­che­re­lor de vacanţă, pro­mul­ga­tă în 2015, fiind un exem­plu în acest sens.
Cites­te mai mult: adev.ro/o45aid
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply