Activităti de promovare a învățământului militar de marină în judetul Harghita

0
185

fortele_navale_romane-sigla3

PROMOVAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MILITAR DE MARINĂ LA GHEORGHIENI

          Ofi­ţe­rii de infor­ma­re şi rela­ţii publi­ce din Forţe­le Nava­le par­ti­ci­pă mier­curi, 24 febru­a­rie, înce­pând cu ora 13.00, la Ziua Porţi­lor Des­chi­se, orga­ni­za­tă la Lice­ul Teo­re­tic „Sfân­tul Nico­lae” din Ghe­or­ghieni, judeţul Har­ghi­ta, pen­tru a pre­zen­ta ele­vi­lor din anii ter­mi­nali avan­ta­je­le ale­ge­rii unei cari­e­re în Forţe­le Nava­le.

Tine­rii vor afla cum pot deve­ni ofi­ţeri, mai­ş­tri mili­tari sau sol­da­ţi pro­fe­si­o­ni­şti ai Forţe­lor Nava­le Româ­ne, prin par­cur­ge­rea une­ia din­tre cele trei for­me de învă­ţământ mili­tar de mari­nă, res­pec­tiv Aca­de­mia Nava­lă „Mir­cea cel Bătrân”, Şcoa­la Mili­ta­ră de Mai­ş­tri Mili­tari „Ami­ral Ion Mur­ges­cu” sau Şcoa­la de Apli­ca­ţie a Forţe­lor Nava­le, dacă optea­ză pen­tru o carie­ră de sol­dat pro­fe­si­o­nist.

Mili­ta­rii din Forţe­le Nava­le vor inte­ra­cţio­na şi cu ele­vii din cla­sa 0 şi din cla­sa I a lice­u­lui, căro­ra le-au pre­gă­tit mai mul­te sur­pri­ze, cu spri­ji­nul Comi­te­tu­lui Naţio­nal Român pen­tru Drep­tu­ri­le Copi­lu­lui, Fili­a­la Con­stanţa.

          La Lice­ul Teo­re­tic „Sfân­tul Nico­lae” din Ghe­or­ghieni, Judeţul Har­ghi­ta, înva­ţă 320 de elevi, cu vâr­ste cuprin­se între 6 şi 19 ani, unii din­tre aceş­tia venind la cur­suri şi de la o dis­tanţă de 26  km, fiind sin­gu­ra insti­tu­ţie de învă­ţământ cu pre­da­re în lim­ba româ­nă din zona Muni­ci­pi­ul Ghe­or­gheni.

*******************************************************************************************

MARINARII MILITARI LA MONUMENTUL SICULICIDIUM

          Un grup de mili­tari din Forţe­le Nava­le va adu­ce un pios oma­giu mar­ti­ri­lor secui, uci­şi de tru­pe­le impe­ri­a­le aus­trie­ce în urmă cu mai bine de 250 de ani, mier­curi, 24 febru­a­rie, în comu­na Sicu­leni, Judeţul Har­ghi­ta. Mari­na­rii mili­tari, împre­u­nă cu un grup de mili­tari de la Bri­ga­da 61 Vână­tori de Mun­te, vor depu­ne o jer­bă de flori la Monu­men­tul Siculi­ci­di­um, după care vor asis­ta la un pro­gram artis­tic, ofe­rit de Pri­mă­ria Comu­nei Sicu­leni, pen­tru a cunoa­ş­te valo­ri­le şi tra­di­ţi­i­le secu­ieşti.

La înce­pu­tul anu­lui 1764, apro­xi­ma­tiv 200 de băr­ba­ţi, femei şi copii secui au fost omorâţi cu cru­zi­me pen­tru că nu au vrut să renu­nţe la drep­tu­ri­le şi liber­tă­ţi­le lor şi s‑au opus înro­lă­rii în regi­men­te­le de gră­ni­ceri ale Împă­ră­te­sei Maria Tere­za. Numă­rul exact al vic­ti­me­lor nu este cunos­cut, dar cir­ca 45 din­tre mar­tiri au fost îngro­pa­ţi într‑o groa­pă comu­nă, de la mar­gi­nea loca­li­tă­ţii Sicu­leni, în locul în care a fost con­stru­it Monu­men­tul Siculi­ci­di­um, la sfârşi­tul seco­lu­lui al XIX-lea.

De‑a lun­gul seco­le­lor, popu­la­ţia din spa­ţi­ul car­pa­to-danubi­a­no-pon­tic a cunos­cut nenu­mă­ra­te acte de cru­zi­me din par­tea asu­pri­to­ri­lor şi inva­da­to­ri­lor, pen­tru a fi supu­să şi exploa­ta­tă în sco­puri stră­i­ne, dar a şti­ut, întot­dea­u­na, să-şi păs­tre­ze valo­ri­le şi tra­di­ţi­i­le cu dem­ni­ta­te şi cu abn­e­ga­ţie, tre­când pes­te ori­ce neca­zuri.   

**********************************************************************************************

COMEMORAREA EROILOR DIN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

Mili­ta­rii din Forţe­le Nava­le şi repre­zen­tanţii auto­ri­tă­ţi­lor publi­ce loca­le  vor cin­sti memo­ria ero­i­lor care şi-au jert­fit via­ţa în Pri­mul Răz­boi Mondi­al, în cadrul unui cere­mo­n­i­al mili­tar de depu­ne­re de coroa­ne de flori, orga­ni­zat joi, 25 febru­a­rie, la Cimi­ti­rul Ero­i­lor din Muni­ci­pi­ul Mier­cu­rea-Ciuc.

Acti­vi­ta­tea este orga­ni­za­tă de Sta­tul Major al Forţe­lor Nava­le, în cola­bo­ra­re cu Pre­fec­tu­ra Judeţu­lui Har­ghi­ta, Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Mier­cu­rea Ciuc şi Bri­ga­da 61Vânători de Mun­te.

La cere­mo­n­i­al au fost invi­ta­ţi şi repre­zen­tanţi ai Ligii Ofi­ţe­ri­lor din Mari­na Mili­ta­ră şi ai Ofi­ci­u­lui Naţio­nal pen­tru Cul­tul Ero­i­lor, fili­a­la Har­ghi­ta.

 După ter­mi­na­rea fes­ti­vi­tă­ţii, mili­ta­rii din Forţe­le Nava­le şi vână­to­rii de mun­te din muni­ci­pi­ul Mier­cu­rea-Ciuc vor oferi publi­cu­lui pre­zent o porţie de faso­le cu câr­na­ţi.

********************

Până la pri­mul Răz­boi Mondi­al, poten­ți­a­lul com­ba­tiv al Româ­ni­ei a cres­cut sem­ni­fi­ca­tiv, Mari­na Mili­ta­ră Româ­nă (noua denu­mi­re, din anul 1898) bene­fi­ci­ind de trei pro­gra­me de dota­re cu nave și mij­loa­ce de navi­ga­ție, în anul 1907, la Galați, fiind lan­sa­te patru moni­toa­re și opt vede­te flu­vi­a­le, care au for­mat pri­ma Esca­dră de Dună­re.

La înce­pu­tul răz­bo­i­u­lui, coman­damen­tul Mari­nei îşi avea sedi­ul la Gala­ţi. Aces­tu­ia îi erau sub­or­do­na­te direct: ser­vi­ci­ul trans­por­tu­ri­lor, apă­ra­rea mari­ti­mă a Sec­to­ru­lui Suli­na, apă­ra­rea podu­lui de la Cer­na­vo­dă — Feteşti, depo­zi­te­le gene­ra­le de la Gala­ţi, Arse­na­lul Mari­nei, Şan­ti­e­rul Fer­nic şi Cor­pul de avi­a­ţie.

La 15 august 1916, con­tra­a­mi­ra­lul Eus­ta­ţiu Sebas­ti­an, coman­dan­tul Mari­nei, trans­mi­tea mari­na­ri­lor: Aştept de la voi fap­te mari şi înă­lţă­toa­re. Acest răz­boi, pe via­ţă şi pe moar­te, să ara­te ţării ros­tul mari­nei de răz­boi şi fap­te­le sale să rămâ­nă pe veci înscri­se în isto­ria ţării”.

Mari­na Mili­ta­ră Româ­nă s‑a înca­drat în efor­tul gene­ral de răz­boi, Coman­damen­tul Mari­nei orga­ni­zând misiuni de apă­ra­re a capu­lui de pod de la Tur­tu­ca­ia, de spri­jin al flan­cu­lui drept al tru­pe­lor de uscat, de retra­ge­re a nave­lor româ­ne pe linia fron­tu­lui, de neu­tra­li­za­re a arti­le­ri­ei ina­mi­ce din zona ora­șu­lui Tul­cea, de trans­port al mate­ri­a­le­lor și de lichi­da­re a rezis­ten­ței nave­lor rusești din Del­ta Dună­rii. În vara și toam­na anu­lui 1917, bate­ri­i­le Mari­nei și arti­le­ria moni­toa­re­lor au bom­bar­dat, cu mul­tă efi­ca­ci­ta­te, pozi­ți­i­le ina­mi­ce de la Tul­cea și Galați, for­țe­le nava­le înre­gis­trând atunci suc­ce­se nota­bi­le.

For­te­le Nava­le Româ­ne, 24.02.2016.
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply