Mesaj DUR transmis tuturor elevilor români, de o profesoară de la noi care predă în Franța

0
179

liceu_franta

Lycée de La Roche­l­le, Fran­ta.

O pro­fe­soa­ră român­că a trans­mis un mesaj dur tutu­ror ele­vi­lor din Româ­nia care se plâng de obi­cei de fap­tul că nu le pla­ce la școa­lă, dar și părin­ți­lor și pro­fe­so­ri­lor din Româ­nia care sunt nemul­țu­miți de felul în care se „face car­te” la noi, ara­tă catchy.ro. Doc­to­rand la Uni­ver­si­ta­tea din Poi­ti­ers (Fran­ța) și la Uni­ver­si­ta­tea Ale­xan­dru Ioan Cuza din Iași, Ana-Maria Con­stan­tin a fost asis­tent edu­ca­tiv la un liceu de pres­ti­giu din Fran­ța și a scris o ana­li­ză com­pa­ra­ti­vă asu­pra sis­te­me­lor de edu­ca­ţie din Franţa şi Româ­nia, cu accent pe dis­ci­pli­na exis­ten­tă în sis­te­mul fran­cez. 

”Nu știu câți din­tre voi aţi văzut fil­mul ‘Lice­e­nii’. Era o frân­tu­ră din edu­ca­ția care a dis­pă­rut acum 25 de ani. S‑au dus regu­la­men­te­le șco­la­re dure, s‑au dus uni­for­me­le obli­ga­to­rii și pro­fii exi­genți. Eu încă am mai prins câți­va, în anii ’90, în fața căro­ra îmi mănânc unghi­i­le, ba mai ziceam și-un „Tatăl nos­tru” de fri­că să nu mă scoa­tă la tablă.

Azi, pro­fe­so­rii se plâng că ele­vii nu mai înva­ță, că sunt mai bine îmbră­cați ca ei, că la școa­lă se face para­da modei, atunci când ele­vii cata­dic­sesc să vină la școa­lă. Dar nu vă spun mai mul­te, pen­tru că știți și voi cam cu ce se mănân­că școa­la româ­neas­că, cu mili­oa­ne de absen­țe și pro­mo­va­bi­li­ta­te medi­o­cră la Baca­la­u­re­at de când s‑au pus came­re video care inhi­bă inspi­ra­ția.

Nici să fii la cate­dră nu e mai bine, pen­tru că rezul­ta­te­le dez­as­tru­oa­se le sunt impu­ta­te pro­fe­so­ri­lor. Dacă se chiu­leș­te, e vina lor, că nu știu să țină un curs care să‑i atra­gă, care să le men­ți­nă inte­re­sul treaz, care să‑i țină la școa­lă și să nu‑i tri­mi­tă pe stra­dă sau prin baruri. Dacă nu se înva­ță e tot vina lor, a pro­fe­so­ri­lor.

Aceas­ta era situ­a­ția când încă eram pro­fe­soa­ra în țară.

Acum lucrez din nou în învă­țământ, în Fran­ța, la Lycée de La Roche­l­le.

Pen­tru că, un liceu care se res­pec­tă are o repu­ta­ție. Repu­ta­ție care se con­stru­ieș­te în ani și cu mult efort. Repu­ta­ția se face pe baza rezul­ta­te­lor de mai sus, dar și prin absol­ven­ții săi. Absol­ven­ții tre­bu­ie sa con­ti­nue stu­di­i­le sau să fie anga­jați. Pen­tru a ajun­ge la stu­dii uni­ver­si­ta­re sau anga­ja­tul ire­pro­șa­bil, lice­ul nu se joa­că cu regu­li­le. Regu­la­men­tul este foar­te dur și dacă vă poves­team de „Lice­e­nii”, nu o făceam întâm­plă­tor.

Toa­tă lumea are uni­for­mă. Uni­for­ma este obli­ga­to­rie. Obli­ga­to­rie este și coa­fu­ra fete­lor, un coc micuț, ca și bar­ba per­ma­nent rasă a băie­ți­lor. Obli­ga­to­rii sunt și pan­to­fii negri cu toc de trei cen­ti­me­tri pen­tru fete. Bale­ri­nii nu sunt accep­tați, cum nu sunt per­mi­se nici tocu­ri­le mai mari de trei cen­ti­me­tri. Cine nu se înca­drea­ză este exclus de la cur­suri sau mai bine zis, tri­mis aca­să să se schim­be. Dacă ai reu­șit să treci de pri­ma selec­ție de la poar­tă, te poa­te tri­mi­te aca­să ori­ce pro­fe­sor sau Con­si­li­e­rul Prin­ci­pal Edu­ca­tiv care răs­pun­de de Via­ța Șco­la­ră. Și apoi, e pro­ble­ma ta dacă rămâi cu absen­țe nejus­ti­fi­ca­te. O să regreți cu oca­zia con­si­li­i­lor cla­sei care se reu­nesc la fie­ca­re sfâr­șit de semes­tru pen­tru a ana­li­za situ­a­ția șco­la­ră și dis­ci­pli­na­ră a tutu­ror ele­vi­lor. Aco­lo, în ședin­ță, de față cu toți pro­fe­so­rii și direc­to­rii, absen­țe­le, exclu­de­ri­le, aba­te­ri­le dis­ci­pli­na­re sunt toca­te mărunt. Dacă exa­ge­rezi, poți fi sigur că n‑o să ai o diplo­mă pe care să scrie Lycée de La Roche­l­le Ci o diplo­mă oare­ca­re, fără prea mul­tă valoa­re.

Să reve­nim la Regu­la­ment.

Știți că, în Româ­nia, se fil­mea­ză ore­le cu tele­fo­nul mobil, că ele­vii se amu­ză între ei sau pe soco­tea­la pro­fe­so­ru­lui care, vrând-nevrând, e pro­fe­so­rul lor. Ei bine, aici e abso­lut impo­si­bil. Tele­foa­ne­le mobi­le nu sunt per­mi­se în incin­ta șco­lii (și nici în inter­nat între anu­mi­te ore, cum e ora de stu­diu sau după stin­ge­re) și ori­ce folo­si­re a gad­ge­tu­ri­lor mobi­le este sanc­țio­na­tă sim­plu prin con­fis­ca­re. Ulte­ri­or, apa­ra­tul ajun­ge la Direc­to­rul Adjunct care jude­că sin­gur dacă și când îl retur­nea­ză pro­pri­e­ta­ru­lui. Se poa­te ajun­ge la o lună, două, sau tot anul șco­lar. În func­ție de gra­vi­ta­tea fap­tei.

La ore, dacă nu ești dis­ci­pli­nat, pro­fe­so­rul nu se încur­că cu tine. Nu ai chef de oră, te pofteș­te afa­ră, dar nici asta nu e de bine, pen­tru că nu ai voie să pără­sești lice­ul așa, când ai tu chef. Prac­tic ești obli­gat să rămâi în școa­lă, ți se notea­ză exclu­de­rea și o să lucrezi de unul sin­gur la Via­ța Șco­la­ră. Ba, mai mult, o să mai pri­mești și o pedeap­să ca să nu te mai amuzi în ore, în loc să asculți lec­ția.

Pedep­se se dau ușor. Se numesc „Reți­neri”. O să faci teme, ese­uri, pe diver­se subiec­te, în gene­ral lega­te de gre­șe­a­la făcu­tă. Dacă ai fost lip­sit de res­pect, o să scrii câte­va pagini des­pre res­pect și nevo­ia de res­pect. Dacă ai copi­at, o să argu­men­tezi cum dău­nea­ză copi­a­tul dis­ci­pli­nei șco­la­re…”, este o par­te din mesa­jul trans­mis de Ana-Maria Con­stan­tin în medi­ul onli­ne, potri­vit sur­sei cita­te.

Citiți con­ti­nu­a­rea pe catchy.ro.Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply