Mihai Cubaniţ – zidarul care face case din piatră [RELUARE]

0
2293

adelaparvu.comCă tot ne plân­gem de meș­teri, uite că sunt și unii foar­te pri­ce­puți care au rămas în țară. Și sunt sigu­ră că după acest arti­col voi afla de și mai mulți. De Mihai Cuba­nit am aflat prin reco­man­dări și meri­tă să-ți poves­tesc des­pre el, pen­tru că nu știi când o să ai nevo­ie de meș­ter adevărat.

Ceea ce mi‑a atras aten­ția este fap­tul că face par­te dintr‑o fami­lie de mese­ri­ași. Buni­cul lui a fost pie­trar, tatăl zidar și el i‑a urmat. A învă­țat de la cei bătrâni, iar acum are o expe­rien­ță de 22 de ani în zidă­rie. Dar are o mare pasiu­ne: case­le din pia­tră. Și știe să le facă excep­țio­nal. A lucrat la casa sculp­to­ru­lui Bucu­lei, dar pri­ma casă pe care a ridicat‑o a fost pen­tru el. Și când începi așa, eu zic că asta e cea mai bună car­te de vizită.

Mihai locu­ieș­te în loca­li­ta­tea 2 Mai și spu­ne că pri­mii cli­enți au fost turiș­tii. În prin­ci­pal stră­i­nii pen­tru că româ­nii sunt încă fas­ci­nați de case­le astea moder­ne cu polis­ti­ren, case pe fața­da căro­ra “dacă-ți prop­tești dege­tul se face gau­ră“ cum zice Mihai. N‑are rost să mai rein­ven­tezi roa­ta, ci doar să o adap­tezi la ce ai nevo­ie, îmi expli­că. Dacă în Dobro­gea sunt con­struc­ții din pia­tră de pe vre­mea roma­ni­lor, de ce ți-ai face casa din alt mate­ri­al? Și pia­tră se găseș­te, acel cal­car des­chis la culoa­re spe­ci­fic zonei, care se inte­grea­ză per­fect în pei­saj. La case­le astea, Mihai folo­seș­te pen­tru înve­li­toa­re ola­ne. Când l‑am între­bat de unde le ia mi‑a a spus că le‑a cum­pă­rat pe toa­te din zonă. Sunt ola­ne vechi, făcu­te manu­al și recu­pe­ra­te de la con­struc­ții vechi. Și‑a făcut stoc pen­tru cli­en­ții lui. De ase­me­nea, inte­grea­ză și ele­men­te vechi, cum ar fi coloa­ne sau deco­ruri orna­men­ta­le exte­ri­oa­re, ce aduc amin­te de isto­ria locului.

adelaparvu.com despre Mihai Cubanit zidarul caselor de piatra (16)

Dar cum se face că un zidar s‑a apu­cat să ridi­ce case? Mihai spu­ne că expe­rien­ța este sfân­tă. De mul­te ori oame­nii vor o casă, dar n‑au ima­gi­na­ția nece­sa­ră să știe cum o vor. El chiar le dese­nea­ză pe hâr­tie, are un pri­e­ten care este pro­iec­tant și transpu­ne într-un pro­iect totul, dar el știe mese­rie sufi­cient de bine încât să apre­cie­ze exact ce se potri­veș­te fie­că­rui cli­ent în par­te și să-și ima­gi­ne­ze casa ide­a­lă pen­tru el. La mare e musai să ai tera­se exte­ri­oa­re, că doar vara vrei să stai la aer. Iar înă­un­tru, unde e răcoa­re vara și cald iar­na, că doar zidu­ri­le sunt între 50 și 55 de cm gro­si­me, o să tot stai când plo­uă sau vine fri­gul. S‑a apu­cat să facă aces­te tipuri de case pen­tru că se pri­ce­pe, dar le face numai pen­tru cei ce-și doresc cu ade­vă­rat. De ce? Pen­tru că expe­rien­ța și pasiu­nea lui nu meri­tă iro­si­te pen­tru cine­va care vrea doar așa, de moft sau pen­tru că a văzut la vecinul.

adelaparvu.com despre Mihai Cubanit zidarul caselor de piatra (11)

El con­stru­ieș­te, să ne înțe­le­gem, cu pro­pri­i­le mâini toa­te case­le. Echi­pa lui? Încă un pri­e­ten. Da, sunt doar doi oameni care fac o casă întrea­gă. Nu poa­te face mai mult de două într-un an, dar și pe astea le exe­cu­tă ire­pro­șa­bil. Par­tea fru­moa­să la case­le din pia­tră este că n‑ai nevo­ie de ten­cu­ia­lă la inte­ri­or, le poți lăsa așa, iar în timp casa capă­tă o pati­nă fru­moa­să. În plus, scapi de între­ți­ne­rea fața­de­lor, că nu mai tre­bu­ie să văru­iești sau să reno­vezi nimic. Și sunt trai­ni­ce! Mihai armea­ză zidu­ri­le, nu că ar fi nevo­ie, dar vrea el ca pro­pri­e­ta­rii să fie siguri și liniș­tiți. Și-ar fi dorit ca la case­le pe care le ridi­că să poa­tă monta exclu­siv tâm­plă­rie de lemn, dar încă n‑a găsit un pro­du­că­tor bun în zonă care să le facă ast­fel încât să rezis­ten­te la aerul sărat de la mare. Dar spu­ne că impor­tant este ca spe­ci­fi­cul zonei să fie păs­trat, chiar dacă pen­tru asta mai faci și com­pro­mi­suri cum ar fi tâm­plă­ria de PVC. Ori­cum, zidu­ri­le astea de pia­tră res­pi­ră bine, deci nu exis­tă niciun risc ca ambi­an­ța inte­ri­oa­ră să aibă de sufe­rit din cau­za cali­tă­ții aerului.

adelaparvu.com despre Mihai Cubanit zidarul caselor de piatra (10)

Am vor­bit ceva cu Mihai și e tare hai­os, dar îmi pla­ce că este hotă­rât. Faza asta cu nu con­stru­iesc case pen­tru cine nu meri­tă o apre­ciez maxim. Și pe bune că nu mi se pare mult 600 de euro pe metru pătrat. Doi oameni îți ridi­că o casă! E tim­pul și pri­ce­pe­rea lor la mij­loc pe care le dedi­că ție și fami­lie tale. Și poți să ai sigu­ran­ța că o ast­fel de casă te ține mult timp. Prac­tic, o lași moș­te­ni­re. Mihai spu­ne că a făcut mul­te lucrări din pia­tră, nu doar case. A făcut gar­duri, ane­xe, pla­cări inte­ri­oa­re cu pia­tră, mul­te din­tre ele la Bucu­rești. Dar a avut comenzi și în alte păr­ți, spre exem­plu la Sina­ia, dar spu­ne că aco­lo se potri­veș­te pia­tra din zonă, care are altă con­sis­ten­ță și culoa­re. Omul ăsta e foar­te hotă­rât și încre­ză­tor în for­țe­le lui. Are 42 de ani și spu­ne că atât cât îl vor ține pute­ri­le va con­strui pen­tru că‑i pla­ce mese­ria lui. Nu vrea să aibă dita­mai echi­pa pen­tru că atunci tre­bu­ie să stai cu gura pe alții, să‑i supra­ve­ghezi, ori Mihai spu­ne că asta e un fel de scla­va­gism, mai bine pune mâna el și știe că iese o trea­bă bună.

adelaparvu.com despre Mihai Cubanit zidarul caselor de piatra (6)

Satis­fac­ția când vezi o casă ter­mi­na­tă, după ce zil­nic nu reu­șești să faci mai mult de un metru de zid, este enor­mă, spu­ne Mihai. Îi ia cam patru cinci luni să fina­li­ze­ze totul, adi­că la che­ie. Nu doar că face zidu­ri­le, ci se ocu­pă de tot. A făcut și alt gen de case, dar după el nimic nu se com­pa­ră cu una de pia­tră. Îi pla­ce tră­i­ni­cia lor, atmosfe­ra plă­cu­tă de la inte­ri­or și aspec­tul exte­ri­or care evo­lu­ea­ză fru­mos în timp. A lucrat și prin stră­i­nă­ta­te, dar și‑a dat sea­ma că aco­lo n‑are unde să avanse­ze. Aici în țară măcar con­ti­nuă tra­di­ția fami­li­ei lui și face case pen­tru oame­nii sufi­cient de deș­tepți care înțe­leg că un meș­ter bun tre­bu­ie plătit la ade­vă­ra­ta lui valoare.

adelaparvu.com despre Mihai Cubanit zidarul caselor de piatra (19)

Mihai spu­ne că sunt meș­teri talen­tați și pri­ce­puți în țară, dar sunt umi­liți. Ori decât să lucre­ze pe degea­ba, mai bine refu­ză. De aia el nu se com­pli­că. Face ce‑i pla­ce pen­tru cine cre­de el că meri­tă și pen­tru cine îl plă­teș­te atât cât cere. Nu e lacom, dar știe exact că tim­pul nu‑l mai recu­pe­rezi, iar pri­ce­pe­rea n‑o dobân­dești ușor. Uită-te și tu la case­le astea și spu­ne dacă nu sunt sen­zațio­na­le! Mie mi‑a plă­cut omul ăsta pen­tru că le spu­ne pe șleau. Și mi‑a mai plă­cut pen­tru că știe mese­rie și e con­ști­ent de asta. Este mân­dru că e zidar și îi pla­ce la nebu­nie ce face. Bra­vo lui! Eu apre­ciez oame­nii care-și câști­ge pâi­nea cu pro­pri­i­le mâi­ne, care știu să facă lucruri fru­moa­se și trai­ni­ce și sunt pasio­nați de mese­ria lor. Sun­tem ca într-un stup de albi­ne – fie­ca­re se pri­ce­pe la ceva, iar noi avem nevo­ie de meș­teri, ca ata­re meri­tă să le răs­plătim efor­tul și talen­tul. Vrei să intri în legă­tu­ră cu Mihai? Ia vezi aici pagi­na lui de Face­bo­ok. unde are și numă­rul de tele­fon. Dar vezi, dacă nu-ți răs­pun­de, înseam­nă că e la trea­bă. Ai răb­da­re că te sună el îna­poi, sau trimite‑i un sms :) Sper să-ți fie de folos!

adelaparvu.com despre Mihai Cubanit zidarul caselor de piatra (18)

adelaparvu.com despre Mihai Cubanit zidarul caselor de piatra (12)

adelaparvu.com despre Mihai Cubanit zidarul caselor de piatra (9)

adelaparvu.com despre Mihai Cubanit zidarul caselor de piatra (8)

Mulţu­mim, Ade­la Pâr­vu, pen­tru exce­pţio­na­lul reportaj !

Sur­sa: http://adelaparvu.com/2013/11/06/mihai-cubanit-zidarul-care-face-case-din-piatra/


Man­ga­lia News, 20.10.2015.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply