MANGALIA. Şi în noul an şcolar, unele unităţi vor funcţiona în spaţii limitate şi fără săli de sport

0
249

noulanscolar-sc5mangalia

Şi în noul an şco­lar, une­le uni­tă­ţi vor fun­cţio­na în spa­ţii limi­ta­te şi fără săli de sport. Edi­lul Cris­ti­an Radu vrea să le moder­ni­ze­ze, inte­gral, cu bani euro­peni.

A mai rămas puţin timp până când clo­poţe­lul va anu­nţa înce­pe­rea anu­lui şco­lar 2015 – 2016. Aşa cum se obi­ş­nu­ieş­te, în peri­oa­da vacanţei de vară, con­du­ce­ri­le insti­tu­ţi­i­lor de învă­ţământ din Man­ga­lia se pre­o­cu­pă să pre­gă­teas­că săli­le de cla­să, ast­fel ca ele­vii şi cadre­le didac­ti­ce să se bucu­re de con­di­ţii opti­me. În acest sens, direc­to­rii soli­ci­tă Con­si­li­u­lui Local sume de bani pen­tru exe­cu­ta­rea lucră­ri­lor de repa­ra­ţii, moder­ni­zări ori igie­ni­zări, dez­in­se­cţie şi dera­ti­za­re. La recen­ta rec­ti­fi­ca­re a buge­tu­lui local au fost repar­ti­za­te uni­tă­ţi­lor şco­la­re fon­duri în fun­cţie de soli­ci­tări.

Pe acest subiect, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu a decla­rat pen­tru „Edi­ţia de Sud” că şco­li­le ara­tă bine, dar că doreş­te să le facă şi mai atră­gă­toa­re. „Pen­tru anul şco­lar ce va înce­pe curând, s‑au alo­cat bani pen­tru exe­cu­ta­rea unor lucrări strin­gen­te, dar nu foar­te ample. Lucră­ri­le majo­re vor fi deru­la­te cu aju­to­rul bani­lor euro­peni, în acest sens dorind să depu­nem un pro­iect în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re. Mul­tor uni­tă­ţi le lip­sesc săli­le de sport ori numă­rul cla­se­lor este insu­fi­cient, motiv pen­tru care se impu­ne extin­de­rea aces­to­ra. Deo­a­re­ce aces­te lucrări pre­su­pun cos­turi con­si­de­ra­bi­le, se intenţio­nea­ză depu­ne­rea unui pro­iect cu buget asi­gu­rat de Uniu­nea Euro­pea­nă care, sper, să se con­cre­ti­ze­ze în scurt timp”, a spus edi­lul Cris­ti­an Radu.

În gene­ral, banii daţi uni­tă­ţi­lor şco­la­re vizea­ză repa­ra­ţii la aco­pe­ri­şuri, lucrări de hidro­i­zo­la­ţie, de igie­ni­za­re a gru­pu­ri­lor sani­ta­re şi mici repa­ra­ţii.

Gră­di­ni­ţa „Cal­la­tis” a soli­ci­tat la recen­ta rec­ti­fi­ca­re o supli­men­ta­re de 100.000 de lei care se ada­u­gă sumei pri­mi­te ini­ţi­al, res­pec­tiv 15.000 de lei. Şcoa­la Gene­ra­lă nr. 1 avea alo­ca­tă suma de 50.000 de lei, dar a mai soli­ci­tat încă 100.000 de lei pen­tru lucrări. Şcoa­la Gene­ra­lă nr. 2 avea un buget de 143.500 de lei şi nu a mai soli­ci­tat nimic în urma rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui local, banii ajun­gând pen­tru pro­iec­te­le pro­pu­se. De ase­me­nea, Cole­gi­ul Eco­no­mic a rămas cu suma de 127.500 de lei pri­mi­tă ini­ţi­al, în schimb Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis” a cerut după rec­ti­fi­ca­re doar 2.000 de lei, bani care se vor adă­u­ga celor pri­mi­ţi ante­ri­or, res­pec­tiv 5.000 de lei.

Lucrări de hidro­i­zo­la­ţii, moder­ni­zări şi igie­ni­zări la Şco­li­le nr. 3 şi 5 din oraş

Citi­ti con­ti­nu­a­rea AICI. 05.09.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply