MANGALIA 20, episodul 18: Personalități în domeniul MUZICII, din Mangalia (I)

0
2667

mangalia20-montaj-foto

MANGALIA 20 – Un TOP al personalităților locale

- episodul 18 -
Anul acesta se împlinesc 20 DE ANI de când orașul Mangalia a fost declarat municipiu (1995 — 2015).

Cu acest pri­lej, redac­ția zia­ru­lui onli­ne www.MangaliaNews.ro a lan­sat Topul per­so­na­li­tă­ți­lor loca­leMANGALIA TOP 20”. Au tre­cut, așa­dar, 20 de ani de când Man­ga­lia este muni­ci­piu; noi am ales pen­tru a punc­ta acest eve­ni­ment 20 de dome­nii în care s‑au afir­mat con­ci­ta­di­nii noș­tri, de‑a lun­gul vre­mii, încer­când, tot­o­da­tă să “upda­tăm” vir­tu­al Mono­gra­fia “Man­ga­lia în pagi­ni­le vre­mii”, scri­să în 2007 de Aure­lia și Ale­xan­dru Lăpușan.

Arti­co­lul ante­ri­or (17) a fost: Per­so­na­li­tăți loca­le din SPORT

Continuăm astăzi cu Episodul 18: 

Personalități în domeniul MUZICII, din Mangalia (I).

Elena VICICĂ

mangalia20-elena-vicica-radio-corul-copii

(N.17 febr.1922, la Man­ga­lia, d.1985, Bucu­res­ti), fost diri­jor al Coru­lui de copii al Radi­o­di­fu­ziu­nii Româ­ne, după Ion Vani­ca, ambii diri­jori care au ridi­cat for­ma­ția cora­lă la un stan­dard de pro­fe­sio­na­lism greu de ega­lat de alte coruri din țară. Corul de copii Radio este recu­nos­cut atât pe plan națio­nal cât și inter­națio­nal, din nume­roa­se­le tur­nee efec­tu­a­te pe mai mul­te continente.

Sto­ry­Ma­nia — CORUL DE COPII RADIO, MEREU TÂNĂR

Poves­tea înce­pe în anul 1945. Câți­va copii, 12 la număr, erau aleși pen­tru a cân­ta împre­u­nă într-un cor, sub con­du­ce­rea unui diri­jor care avea să facă isto­rie, maes­trul Ion Vani­ca. Numă­rul copi­i­lor a cres­cut în timp, la fel renu­me­le și valoa­rea Coru­lui de Copii Radio. Au fost con­cer­te, tur­nee, înre­gis­trări, pre­mii. Copi­ii de atunci au deve­nit adulți, dar corul a rămas la fel de tânăr. Căci alți copii, cu voci minu­na­te și îndră­gos­tiți de muzi­că, au venit să cân­te în cor. Pe rând, la con­du­ce­rea Coru­lui de copii Radio au fost alți diri­jori: Ele­na Vici­că, Euge­nia Văcă­res­cu Necu­la și, pen­tru o scur­tă peri­oa­dă, Nico­lae Vicleanu. 

corul-de-copii-radio-elena-vicica-dirijor corul-de-copii-radio-elena-vicica-dirijor-disc

Azi, maes­trul Voicu Popes­cu este cel sub a cărui îndru­ma­re copi­ii din cor cân­tă ca o sin­gu­ră voce, armo­ni­oa­să. Corul de Copii Radio are 70 de ani, dar tine­re­țea sa fără bătrâ­ne­țe adu­ce în con­ti­nu­a­re publi­cul în săli de con­cer­te din țară și din afa­ra ei, și face ca la fie­ca­re repre­zen­ta­ție să se audă pre­lungi valuri de aplauze. 

***********************************************************

Plt. adj. ® Marin Hudițeanu

petrica-matu-stoian-marin-huditeanu-albatros

(Foto: La 90 de ani, împre­u­nă cu Petri­că-Mâțu Stoian).

Cel care a fost cân­d­va „sufle­tul” renu­mi­tu­lui ansam­blu „Alba­tros” al Mari­nei Mili­ta­re de la Mangalia”.

Am des­co­pe­rit pe inter­net câte­va din­tre lucră­ri­le muzi­ca­le care poar­tă pece­tea lui “Nea Marin Hudi­țea­nu”, cum îi spu­neau cu drag și res­pect cei apropiați: 

Fes­ti­va­lul Cîn­te­cu­lui Ostă­șesc «Te apăr si te cînt, patria mea!» — Mar­șuri Ostă­șești - disc vinil, Elec­tre­cord ‎– ST-EXE 03163.

Imnul Cor­pu­lui  Mai­ş­tri­lor  Mili­tari  de  Mari­nă (înre­gis­tra­re radio):

Des­pre Marin Hudițeanu: 

Petri­că Mîţu Sto­ian: „Am nevo­ie de cine­va care să mă iubeas­că, iar acel «cine­va» este publicul“

- Dacă aţi avea din nou 18–20 de ani, aţi porni pe ace­la­şi drum?

- Cân­te­cul este pen­tru mine un tem­plu mis­te­ri­os, un dar, însă şi o imen­să obli­ga­ţie, o poves­te. Dacă peş­ti­şo­rul de aur de care-mi zicea­ţi m‑ar trans­for­ma în tână­rul de 18–20 de ani, aş urma ace­la­şi drum, dar mi-aş dori să am ală­tu­ri de mine ace­ea­şi per­soa­nă care mi‑a ghi­dat paşii cu drag, cu res­pect, dar şi cu mul­tă exi­genţă. E vor­ba des­pre maes­trul Marin Hudi­tea­nu, diri­jo­rul Ansam­blu­lui artis­tic ostă­şesc „Alba­tro­sul” al Mari­nei Militare”.

Și, am mai des­co­pe­rit, în acti­vi­ta­tea noas­tră de docu­men­ta­re, că o insti­tu­ție de învă­țământ din Con­stan­ța a înfi­in­țat, în memo­ria sa Cora­la “Marin Hudi­tea­nu” de la Scoa­la “Miha­il Koiciu” din Con­stan­ta — diri­jor prof. Vasi­li­ca Stroe. 

http://www.telegrafonline.ro/pdf/a923b111a2c6d09cb8f533613bde5399.pdf

*************************************************************

Luminiţa Andrei

Luminita_Andrei-3

Lumi­ni­ța este o exce­len­tă sopra­nă, năs­cu­tă și for­ma­tă în Man­ga­lia. Inter­pre­ta a fost aju­ta­tă să își con­ti­nue stu­di­i­le de spe­cia­li­ta­te de Clu­bul “Rota­ry” Man­ga­lia, ea fiind a doua pe lis­ta de admi­te­re la Con­ser­va­to­rul București.

LUMINIŢA ANDREI, TÂNĂRA DIN MANGALIA CARE CÂNTĂ PE SCENELE OPEREI DIN FRANKFURT

http://www.ziuaconstanta.ro/diverse/de-pe-bloguri/luminita-andrei-tanara-din-mangalia-care-canta-pe-scenele-operei-din-frankfurt-16963–339716.html

De doi ani, Lumi­ni­ţa Andrei (actu­al­men­te Mus­ta­ţă), tână­ra sopra­nă din Man­ga­lia, care a uimit, mai întâi, Man­ga­lia, iar apoi întrea­ga ţară cu vocea sa, se pre­gă­teş­te pe sce­ne­le din Fran­k­furt. Lumi­ni­ţa s‑a sta­bi­lit în Ger­ma­nia de doi ani, împre­u­nă cu soţul său, teno­rul Cătă­lin Mus­ta­ţă, unde, ne poves­teş­te chiar ea, după „mul­tă mun­că, nădej­de şi răb­da­re, au apă­rut şi pri­me­le roa­de. Am urmat cur­suri inten­si­ve de lim­ba ger­ma­nă, în para­lel cu stu­di­i­le de mas­ter în ope­ră, la Uni­ver­si­ta­tea de Muzi­că din Frankfurt”.

luminita-andrei-catalin-mustata-fundatia-callatis luminita-andrei-catalin-mustata

Cum au reu­şit cei doi tineri arti­şti să răz­ba­tă în lumea sobră, închi­să a inter­preţi­lor de muzi­că cla­si­că din Ger­ma­nia? „Am fost şi sun­tem ocro­ti­ţi de forţa divi­nă”, spu­ne Lumi­ni­ţa, „forţă care, mai ales în mese­ria noas­tră, o simţim mai pro­fund decât ori­ci­ne. Vocea este un instru­ment fra­gil, care resim­te şi trans­mi­te cele mai fine nuanţe ale stă­rii noas­tre de spi­rit. Vra­ja aceas­ta numi­ta MUZICA CLASICĂ ne pres­chim­bă total atunci când sun­tem pe sce­nă”. Tână­ra artis­tă ne spu­ne că, la fel ca ori­un­de în lume, con­cu­renţa pen­tru un rol în ope­re este una acer­bă, iar talen­tul nu este sufi­cient: „Tre­bu­ie să fii atent la fie­ca­re deta­liu şi nu doar atunci când cânţi, ci şi când te mişti pe sce­nă, când „joci”, pen­tru că se pune un accent deo­se­bit pe natu­ra­leţe şi, tot­o­da­tă, pe com­ple­xi­ta­te”, ne mai spu­ne Luminiţa.

Luminita_Andrei-1

Pen­tru înce­put, Lumi­ni­ţa a obţi­nut două pro­iec­te în ope­ra „Flau­tul Fer­me­cat”, unul din­tre aces­tea, „Regi­na Nopţii” chiar cu soţul său, Cătă­lin Mus­ta­ţă, care îl va inter­pre­ta pe Tami­no. http://www.infocallatis.ro/?p=4916

Neu­n­bu­r­ger Operettengala

Wer kennt sie nicht, die ver­führe­ris­chen und koket­ten Melo­dien aus “Die Fle­der­ma­us”, “Land des Lächel­ns”, “Grä­fin Mari­za” oder “Die schö­ne Hele­na”? Einen Quersch­nitt aus dem erfol­grei­chen Scha­ffen berühm­ter Kom­po­nis­ten wie Johann Strauß, Franz Lehár, Emme­ri­ch Kal­mán, Carl Mil­lö­c­ker und Jacqu­es Offen­ba­ch bie­tet die­se “Nacht der Ope­ret­te” in der neu­en Schwar­za­ch­ta­lha­l­le. Ein inter­na­tio­na­les Sän­ge­rqu­ar­tett (Lumi­ni­ta Andrei, Cata­lin Mus­ta­ta, Deni­sa Neu­bar­tho­vá, Mat­teo Suk) begle­i­ten die Sme­ta­na Phi­lhar­mo­ni­ker Prag unter Leit­ung ihres Che­fdi­ri­gen­ten Hans Richter.

Luminita_Andrei-4

Fran­k­fur­ter Früh­lin­g­se­rwa­chen Kon­zert 21.04.2012

Lumi­ni­ta Andrei Sopra­nis­tin und Cata­lin Mus­ta­ta Tenor. Susan­ne Ree­ber Pianistin.

”Caro nome” — LUMINITA ANDREI:

”La Bohe­me” G.Puccini — Muset­te Lumi­ni­ta Andrei30.01.2012, Mas­te­rabs­ch­luss an der HfMDK:

Des­pre Lumi­ni­ta Andrei, aici: Veranstalt­un­gen in Hohen­ste­in și aici: Com­pe­ti­ţi­i­le muzi­ca­le ale primăverii

***************************************************************

Lt.col. Constantin ȘTEFĂNESCU

TINEMAR28IULIE2005

Sce­nă din pie­sa „Ursul” de Cehov. Con­stan­tin Ște­fă­ne­scu și Geor­ge Ște­fan (în rolul lui Luca). Tea­trul „Tine­mar” al Mari­nei Mili­ta­re din Man­ga­lia. Ce este inte­re­sant că aceas­tă pie­să fru­moa­să, am transformat‑o în operetă.

Des­pre maes­trul Con­stan­tin Ște­fă­ne­scu și Tea­trul Muzi­cal TINEMAR:

Cer­cul Mili­tar Man­ga­lia, pepi­nie­ră de noi talen­te cultural-artistice

Tinemar se pregateste sa colinde…

Tinemar se pregateste sa colinde

… si Tinemar a colindat!

Vechi­le colin­de ale Tine­mar-ului au prins iara­si glas atunci cand mem­brii ei, azi oameni in toa­ta firea, dar cu ace­la­si dor de mare in suflet, s‑au strans lao­lal­ta, cum au putut si de pe unde au reu­sit sa vina, pen­tru a can­ta si incan­ta… ini­ma maes­tru­lui Con­stan­tin Ste­fa­ne­scu, ini­ma care cu sigu­ran­ta a batut mult mai tare in ace­le momen­te. Rase­te, lacri­mi de bucu­rie, dar mai ales… o atmosfe­ra incar­ca­ta de emo­tia reve­de­rii au domnit pes­te Casa Arma­tei din Man­ga­lia, atunci cand tine­ma­ris­tii au pasit pe scena.

Aura Rusu: „Vreau sa va mul­tu­mesc din suflet tutu­ror pen­tru aceas­ta sea­ra minu­na­ta de care am avut par­te cu totii, impre­u­na cu dom­nul Ste­fa­ne­scu! M‑am sim­tit minu­nat si imi doresc enorm sa repe­tam expe­rien­ta! Mul­tu­mim lui Mari­us Chir­cu pen­tru tim­pul acor­dat si pen­tru tot ceea ce ai facut pen­tru noi in aces­te zile minu­na­te! Si mul­tu­mim, dom­nu­le Ste­fa­ne­scu (maes­tru­lui nos­tru), pen­tru ca a accep­tat sa par­ti­ci­pe la aceas­ta super­ba reu­niu­ne a Tea­tru­lui Muzi­cal Tine­mar! Va iubesc!

Tine­mar colindă
Cor­ne­lia Gri­go­re: „Cred ca pen­tru mine a fost si va rama­ne cel mai fru­mos cadou de ziua mea… si nu numai… E ca si cum m‑am intors in timp…, sau, mai bine spus…, tim­pul s‑a intors la noi…”.

tinemar-casa-armatei-constantin-stefanescu-

Danie­la Ius­ti­a­na Capa­na: „Nici nu-mi gasesc cuvin­te­le! Pe lan­ga fap­tul ca sufe­ream dupa Tine­mar, …can­tat…, dan­sat…, tea­tru, mi-era un dor nebun de sta­rea de nebu­nie si de emo­tie sce­ni­ca pe care o tra­iam zi de zi… Nu stiu…, dar a fost extra­or­di­nar sa vad fete­le si pe dl Stef… si sa le vad fețe­le si ochii râzând. A fost superb! 

Desi ini­ti­al anun­ta­se ca nu poa­te veni, maes­trul Con­sta­tin Ste­fa­ne­scu a ono­rat totu­si cu pre­zen­ta si a bucu­rat ata­tea inimi atunci cand si‑a facut apa­ri­tia. Vizi­bil emo­tio­nat, maes­trul a lacri­mat, dova­da inca o data ca ini­mi­le tutu­ror au batut atunci intr-un sin­gur ritm, ace­la al Tinemarului. 

constantin-stefanescu-tinemar-

Si ini­ma sub­sem­na­tei, care nu a reu­sit sa par­ti­ci­pe la eve­ni­ment, si‑a facut de cap cand a vizio­nat inre­gis­tra­rea. La Multi si Feri­ci­ti Ani, Tine­mar! Mul­tu­mi­ri dom­nu­lui Mari­us Chir­cu, care a pus la dis­po­zi­tie toa­ta apa­ra­tu­ra muzi­ca­la nece­sa­ra des­fa­su­ra­rii evenimentului!

Des­pre Tea­trul Muzi­cal Tine­mar din Man­ga­lia: Dor de Tinemar…

TINEMAR Man­ga­lia — Din Mama­ia, la Mangalia

TINEMAR Man­ga­lia — Izvor de dor

Tine­mar, 30 ian. 2015 – Mangalia.Tv:

**************************************************
Va urma episodul II — Personalități în domeniul MUZICII, din Mangalia:
Prof. Traian Broască, INNA, Claudia Pavel (CREAM), Crina Bălan, Alexandra Stan.

MangaliaNews.ro, 30 august 2015.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply