Veniți la Mangalia să donați sânge!

0
226

mangalia-donare-de-sange

Colec­ta mobi­lă de sân­ge orga­ni­za­tă de Cen­trul Regio­nal de Trans­fu­zii San­gu­i­ne Con­stan­ța (CRTS) în cola­bo­ra­re cu une­le auto­ri­tăți loca­le, la nive­lul jude­țu­lui nos­tru, con­ti­nuă, mai ales acum, când nevo­ia de sân­ge este extrem de mare. Se știe că, vara, can­ti­ta­tea de sân­ge colec­ta­tă este tot mai mică, cei mai mulți oameni fiind ple­cați în con­ce­diu. Pen­tru a le veni în aju­tor celor care nu se pot depla­sa la sedi­ul cen­tral, CRTS adu­ce în dife­ri­te loca­li­tăți echi­pa care asi­gu­ră pro­ce­du­ri­le nece­sa­re pen­tru actul de dona­re. De aceas­tă dată, spe­cia­liș­tii ajung la Man­ga­lia.

Ast­fel, în cola­bo­ra­re cu Pri­mă­ria și Spi­ta­lul Muni­ci­pal din loca­li­ta­te, se va orga­ni­za sâm­bă­tă, 25 iulie, între ore­le 9.00 și 13.30, la Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia, acțiu­nea de dona­re de sân­ge. Sunt aștep­ta­te toa­te per­soa­ne­le sănă­toa­se din Man­ga­lia, dar și din loca­li­tă­ți­le înve­ci­na­te care doresc să îi aju­te pe pacien­ții care au nevo­ie de tra­ta­ment trans­fu­zio­nal. Cine poa­te dona sân­ge și ce bene­fi­cii aveți, puteți afla în edi­ția onli­ne a coti­dia­nu­lui nos­tru, www.telegrafonline.ro.

Direc­to­rul CRTS, dr. Ali­na Dobro­tă, mul­țu­meș­te anti­ci­pat tutu­ror celor care vor con­tri­bui la sal­va­rea vie­ți­lor, prin dona­rea de sân­ge.

Mai mult, AICI. 23.07.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply