TURISM SUBACVATIC: Cetatea și portul Callatis aflate sub apele Mării Negre (FOTO)

0
840

TURISM SUBACVATIC: Ceta­tea și por­tul Cal­la­tis afla­te sub ape­le Mării Negre, ar putea fi puse în valoa­re prin­tr-un pro­iect ori­gi­nal: Par­cul Arhe­o­lo­gic Subac­va­tic Man­ga­lia.

DIGITAL IMAGE

Ceta­tea Cal­la­tis a fost înte­me­ia­tă, con­form izvoa­re­lor isto­ri­ce scri­se, la sfârşi­tul seco­lu­lui al VI-lea a.Chr. de colo­ni­ş­tii dorieni veni­ţi din Hera­cle­ea Pon­ti­că, la porun­ca unui ora­col, pe locul unei aşe­ză­ri geti­ce numi­tă Acer­ve­tis sau Cer­ba­tis. La mij­lo­cul sec. al IV-lea a.Chr. se con­stru­ieş­te, din blo­curi mari de pia­tră, zidul de incin­tă al cetă­ţii și tot atunci se con­stru­ieş­te şi por­tul cetă­ţii Cal­la­tis.

cetateașiportulcallatisfotopetrustrugariu2

De‑a lun­gul tim­pu­lui, o par­te a cetă­ţii (apro­xi­ma­tiv 20 %) şi por­tul antic au fost aco­pe­ri­te de ape­le Mării Negre.

Sunt mai mul­te ipo­te­ze care încear­că să expli­ce aces­te cau­ze, prin­tre aces­tea fiind: pro­ce­sul de ero­ziu­ne la care este supus tăr­mul mării, ca urma­re a furt­u­ni­lor şi a valu­ri­lor puter­ni­ce; un cutre­mur care a avut loc după dis­tru­ge­rea cetă­ţii; cre­ş­te­rea nive­lu­lui mării în ulti­mi­le două mile­nii cu apro­xi­ma­tiv doi metri.

Sub apa Mării Negre, în zona cetă­ţii şi a por­tu­lui Cal­la­tis, exis­tă frag­men­te cera­mi­ce (mai nume­roa­se fiind amfo­re­le şi ţigle­le), frag­men­te arhi­tec­to­ni­ce (coloa­ne, capi­te­luri), dar şi epa­ve­le unor coră­bii anti­ce. De ase­me­nea, se păs­trea­ză con­stru­cţii teres­tre, pava­je, res­tu­ri­le unor ziduri din cără­mi­dă anti­că, dale din pia­tră pre­lu­cra­te etc.

cetateașiportulcallatisfotopetrustrugariu3

Sca­fan­drul mili­tar Con­stan­tin Scar­lat men­țio­nea­ză că, atât lun­gi­mea, cât şi lăţi­mea por­tu­lui antic măsoa­ră două mile mari­ne. La baza digu­ri­lor din larg, la adân­ci­mea de 10–12 m, se obser­vă rui­ne­le unor ame­na­jări por­tu­a­re. Cer­ce­tă­ri­le au demon­strat că digu­ri­le sunt orien­ta­te pe dire­cţia curen­tu­lui de adân­ci­me, sco­pul fiind ace­la de a se rea­li­za un dra­gaj natu­ral. Con­stan­tin Scar­lat susţi­ne, într-un arti­col publi­cat în anul 1973, în Acta Musei Napo­cen­sis, că doar 15–20 % din tota­lul ves­ti­gi­i­lor arhe­o­lo­gi­ce exis­ten­te sub apa mării au fost scoa­se la supra­fa­ţă. Lui i se dato­rea­ză şi har­ta care încear­că să recon­sti­tu­ie por­tul antic.

cetateașiportulcallatisfotopetrustrugariu4

În ulti­mi­le dece­nii s‑a încer­cat dema­ra­rea unor cer­ce­tări arhe­o­lo­gi­ce subac­va­ti­ce, care să pună în valoa­re monu­men­te­le arhe­o­lo­gi­ce dis­pă­ru­te, de mul­tă vre­me, sub ape­le Mării Negre.

În anii 1994 – 1998, Muze­ul „Cal­la­tis”, în cola­bo­ra­re cu Coo­pe­ra­ti­va „Meta­mau­co” din Pado­va (Ita­lia), a efec­tu­at cer­ce­tări arhe­o­lo­gi­ce subac­va­ti­ce în zona cetă­ţii şi a por­tu­lui Cal­la­tis. În pri­mă­va­ra anu­lui 2007, Muze­ul „Cal­la­tis” a înche­iat un Con­tract de cola­bo­ra­re cu „Octo­pus” Mari­ti­me Arche­o­lo­gi­cal Resear­ch Asso­ci­a­tion şi Cen­trul de Sca­fan­dri „Car­pa­ti­ca” din Bucu­reşti, având ca obiect: „Exa­mi­na­rea instru­men­ta­lă a rui­ne­lor cetă­ţii Cal­la­tis”. Cer­ce­tă­ri­le au dus la des­co­pe­ri­rea de noi arte­fac­te și monu­men­te arhe­o­lo­gi­ce scu­fun­da­te.

cetateașiportulcallatisfotopetrustrugariu5

În pri­mă­va­ra aces­tui an, Sorin Mar­cel COLESNIUC, cer­ce­tă­tor şti­inţi­fic, doc­tor în isto­rie, șeful Muze­u­lui „Cal­la­tis” din cadrul Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral Man­ga­lia, împre­u­nă cu pro­fe­so­rul Tra­ian Lupu și dr. în bio­lo­gie Petru Stru­ga­riu, au întoc­mit un pro­iect refe­ri­tor la înfi­in­ța­rea unui PARC ARHEOLOGIC SUBACVATIC la Man­ga­lia, care a fost supus aten­ți­ei auto­ri­tă­ți­lor loca­le. În pre­zent, se cau­tă solu­ții în vede­rea finan­ță­rii aces­tui pro­iect pen­tru care exis­tă inte­res din par­tea muni­ci­pa­li­tă­ții.

cetateașiportulcallatisfotopetrustrugariu6

În con­clu­zie, potenţi­a­lul turis­tic al aces­tui sit arhe­o­lo­gic scu­fun­dat (o par­te a cetă­ții și por­tul antic Cal­la­tis) ar putea fi de nei­ma­gi­nat. O cer­ce­ta­re arhe­o­lo­gi­că sis­te­ma­ti­că ar scoa­te de sub apă valori cul­tu­ra­le de o valoa­re ine­s­ti­ma­bi­lă, ce pot con­tri­bui, în mare măsu­ră, la dezvol­ta­rea turis­mu­lui cul­tu­ral în zona Man­ga­li­ei.

(Foto­gra­fi­i­le ne-au fost puse la dis­po­zi­ție cu ama­bi­li­ta­te de pasio­na­tul scu­fun­dă­tor și cer­ce­tă­tor subac­va­tic, dr. în bio­lo­gie Petru Stru­ga­riu).


Vă invi­tăm să citiți și arti­co­le­le:

Nu pes­te mult timp, LA MANGALIA SE VA FACE TURISM SUBACVATIC!

CERCETĂRI ARHEOLOGICE SUBACVATICE la CALLATIS (relu­a­re).


Man­ga­lia News, Mier­curi, 15 iulie 2015.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele