Ancheta “Cuget Liber”. Cât pierde statul român din afacerea “Daewoo — Mangalia”? (IV)

0
205

catpierdestatul-4

Anche­ta noas­tră a ară­tat că soci­e­ta­tea româ­no-sud core­ea­nă Daewoo — Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries se miş­că într-un cerc vicios, care a adus‑o într‑o sta­re fali­men­ta­ră. Cocoşa­tă de pier­deri şi dato­rii, a ajuns mult prea depen­den­tă de impor­tu­ri­le şi finanţă­ri­le din Core­ea de Sud, pe de o par­te, de sis­te­mul lucru­lui cu sub­con­trac­tori, pe de altă par­te.

Cine sunt cei ce câş­ti­gă din afa­ce­rea Daewoo — Man­ga­lia? Fur­ni­zo­rii din Extre­mul Orient, băn­ci­le sud-core­e­ne, sub­con­trac­to­rii români şi stră­ini. În schimb, com­pa­nia DMHI şi sta­tul român, în cali­ta­te de acţio­nar mino­ri­tar, sunt abo­na­ţi la pier­deri.

Vâr­ful ice­ber­gu­lui

Astăzi vom dis­cu­ta mai mult des­pre sis­te­mul de lucru cu sub­con­trac­to­rii. După cum am ară­tat, com­pa­nia avea în 2014 un număr de 2.574 anga­ja­ţi pro­prii, iar sub­con­trac­to­rii îi fur­ni­zau alţi 5.400 de lucră­tori. Numă­rul fir­me­lor sub­con­trac­toa­re şi ale sub-sub­con­trac­to­ri­lor ajun­se­se la 71, la data de 31 mai 2014, iar prin­tre admi­nis­tra­to­rii lor figu­rea­ză foşti vice­preşe­dinţi ai DMHI, adi­că oameni care au repre­zen­tat inte­re­se­le sta­tu­lui român în com­pa­nia mix­tă, şi cetă­ţeni sud-core­eni.

Anche­ta declanşa­tă de Dire­cţia de Inves­ti­ga­re a Infra­cţiu­ni­lor de Cri­mi­na­li­ta­te şi Tero­rism la o serie din­tre aces­te fir­me a pus în evi­denţă fap­tul că în jurul com­pa­niei româ­no-sud-core­e­ne s‑a dezvol­tat un sis­tem infra­cţio­nal. Un grup con­sti­tu­it din cetă­ţeni români şi sud-core­eni con­trac­tau lucrări de la DMHI pe care, apoi, le sub­con­trac­tau unor fir­me fan­to­mă. Ast­fel era evi­ta­tă pla­ta taxe­lor şi impo­zi­te­lor către stat, iar banii obţi­nu­ţi din con­trac­te­le cu DMHI erau „albi­ţi” şi ajun­geau la capii afa­ce­rii.

Des­co­pe­ri­rea DIICOT este doar vâr­ful ice­ber­gu­lui. Feno­me­nul este mai amplu şi mai pro­fund.

De‑a lun­gul ani­lor, în şan­ti­e­rul naval s‑au acu­mu­lat nume­roa­se nemulţu­mi­ri în legă­tu­ră cu sis­te­mul de lucru cu sub­con­trac­to­rii. Am pri­mit nume­roa­se sesi­zări din par­tea mem­bri­lor noş­tri de sin­di­cat. Unii s‑au plâns că sunt puşi de şefii lor să mun­ceas­că în con­tul sub­con­trac­to­ri­lor, alţii că le-au fost adu­şi în for­ma­ţi­i­le de lucru mun­ci­tori ai sub­con­trac­to­ri­lor şi că tre­bu­ie să împar­tă banii cu ei. În com­pa­nie cir­cu­lă tot felul de zvo­nuri că unii din­tre mana­ge­rii şi şefii de com­par­ti­men­te şi-au des­chis fir­me pe nume­le copi­i­lor sau soţi­i­lor, care au sub­con­trac­tat lucrări de la DMHI şi pe care le favo­ri­zea­ză. Chiar şi între sub­con­trac­tori sunt nemulţu­mi­ri. Recent, patro­nul une­ia din­tre soci­e­tă­ţi a venit la sin­di­cat să recla­me că, pen­tru ace­ea­şi mun­că, fir­ma sa pri­meş­te un tarif de două ori mai mic decât un alt sub­con­trac­tor.

Sin­di­ca­tul nu are nici com­pe­tenţa, nici pute­rea să facă anche­te admi­nis­tra­ti­ve şi inves­ti­ga­ţii poli­ţie­neşti. De fie­ca­re dată, când ni s‑au sem­na­lat ast­fel de pro­ble­me, le-am adus la cunoş­tinţa con­du­ce­rii sud-core­e­ne şi româ­neşti. Mai mult de atât nu putem face. Este obli­ga­ţia admi­nis­tra­ţi­ei com­pa­niei şi a con­du­ce­rii exe­cu­ti­ve să facă ordi­ne în sis­te­mul de lucru cu sub­con­trac­to­rii, să nu exis­te situ­a­ţii de incom­pa­ti­bi­li­ta­te, să urmă­reas­că cum sunt dis­tri­bu­i­te lucră­ri­le şi dacă sunt exe­cu­ta­te con­form con­trac­tu­lui” — a decla­rat, pen­tru coti­dia­nul „Cuget Liber”, Marin Flo­ri­an, preşe­din­te­le Fede­ra­ţi­ei „Nava­lis­tul”.

Con­ti­nu­a­rea, în cugetliber.ro, 30.07.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply