9 MAI – O ZI CU TRIPLĂ SEMNIFICAȚIE ISTORICĂ

0
248

simpoziondedicatzileide9mai-1

În după-ami­a­za zilei de joi, 7 mai 2015, înce­pând cu ora 16.00, la Cen­trul de Docu­men­ta­re și Infor­ma­re al Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia, s‑a des­fă­șu­rat sim­po­zio­nul inti­tu­lat: „9 mai – O zi cu tri­plă sem­ni­fi­ca­ție isto­ri­că”.

Acti­vi­ta­tea, orga­ni­za­tă de Cole­gi­ul Eco­no­mic, în cola­bo­ra­re cu Aso­ci­a­ția de Bal­ca­nis­ti­că și Sla­vis­ti­că din Româ­nia și Com­ple­xul Cul­tu­ral „Cal­la­tis”, a fost des­chi­să de pro­fe­sor docu­men­ta­rist Ibo­lya Nego­i­ță, care a evi­den­ți­at impor­tan­ța zilei de 9 mai, după care a pre­zen­tat pro­gra­mul sim­po­zio­nu­lui și a sub­li­ni­at buna cola­bo­ra­re din­tre Cole­gi­ul Eco­no­mic și Muze­ul „Cal­la­tis”, din ulti­mii apro­xi­ma­tiv zece ani.

simpoziondedicatzileide9mai-2

În con­ti­nu­a­re, pro­fe­so­rul de isto­rie Mihai San­du a făcut o scur­tă intro­du­ce­re în atmosfe­ra eve­ni­men­te­lor des­fă­șu­ra­te în anii 1877, 1945 și 1950, ani ai căror zile de 9 mai au rămas în isto­rie, în ordi­nea men­țio­na­tă, ca: Ziua Inde­pen­den­ței de Stat a Româ­ni­ei, Ziua Vic­to­ri­ei și Ziua Uniu­nii Euro­pe­ne. De ase­me­nea, Mihai San­du a vor­bit des­pre sem­ni­fi­ca­ți­i­le imnu­lui și stea­gu­lui Uniu­nii Euro­pe­ne.

simpoziondedicatzileide9mai-3

Cer­cet. șt. dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, șeful Muze­u­lui „Cal­la­tis” din cadrul Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral din Man­ga­lia și vice­pre­șe­din­te al Aso­ci­a­ți­ei de Bal­ca­nis­ti­că și Sla­vis­ti­că din Româ­nia, a vor­bit des­pre însem­nă­ta­tea zilei de 9 mai, în isto­ria româ­ni­lor și în isto­ria uni­ver­sa­lă. Ast­fel, a des­cris con­junc­tu­ra în care a fost decla­ra­tă Inde­pen­den­ța Româ­ni­ei, în ple­nul Par­la­men­tu­lui, în ziua de 9 mai 1877, pre­cum și răz­bo­i­ul ruso-turc, din anii 1877–1878, în care Româ­nia a intrat pen­tru a‑și cuceri, pe câm­pul de lup­tă, inde­pen­den­ța.

simpoziondedicatzileide9mai-4

O altă sem­ni­fi­ca­ție a zilei de 9 mai, la care s‑a refe­rit dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, o repre­zin­tă vic­to­ria Ali­a­ți­lor împo­tri­va Axei, la sfâr­și­tul celui de-Al Doi­lea răz­boi Mondi­al. În noap­tea de 8 spre 9 mai 1945, Ger­ma­nia a sem­nat actul de capi­tu­la­re necon­di­țio­na­tă. Așa­dar, țări­le Euro­pei occi­den­ta­le săr­bă­to­resc Ziua Vic­to­ri­ei încă din data de 8 mai, în timp ce țări­le din Euro­pa de Est și Uniu­nea Sovi­e­ti­că au săr­bă­to­rit sfâr­și­tul răz­bo­i­u­lui în Euro­pa în ziua de 9 mai, dato­ri­tă dife­ren­ței de fus orar.

simpoziondedicatzileide9mai-5

Și, în sfâr­șit, o ulti­mă sem­ni­fi­ca­ție a zilei de 9 mai, des­cri­să de vice­pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei de Bal­ca­nis­ti­că și Sla­vis­ti­că din Româ­nia, este cea a înfi­in­ță­rii Uniu­nii Euro­pe­ne, la 9 mai 1950 fiind pro­pus pla­nul care a stat la baza Comu­ni­tă­ții Euro­pe­ne a Căr­bu­ne­lui și Oțe­lu­lui, pre­cur­soa­rea Uniu­nii Euro­pe­ne.

simpoziondedicatzileide9mai-6

În par­tea a doua a sim­po­zio­nu­lui, ele­vii Cole­gi­u­lui Eco­no­mic din Man­ga­lia au pre­zen­tat mate­ri­a­le rea­li­za­te în Power­Po­int, în care au făcut refe­ri­re la impor­tan­ța zilei de 9 mai în isto­rie și la insti­tu­ți­i­le Uniu­nii Euro­pe­ne. La acti­vi­ta­te a fost pre­zen­tă și pro­fe­sor Ele­na Vizi­teu. Sim­po­zio­nul dedi­cat săr­bă­to­ri­rii zilei de 9 mai a fost pre­gă­tit cu sus­ți­ne­rea prof. Simo­na Cio­bă­nel, direc­to­rul Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia.

MangaliaNews.ro, Sâm­bă­tă, 09.05.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele