Consilierii municipali din Mangalia, convocaţi la şedinţă

0
191

consilieriilocalidinmangalia

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, a con­vo­cat pen­tru astăzi, Luni, 9 mar­tie, ora 16.30, o şedinţă ordi­na­ră a Con­si­li­u­lui Local, în cadrul căre­ia se vor dez­ba­te mai mul­te pro­iec­te de inte­res public.

Con­si­li­e­rii muni­ci­pali vor pune în dis­cu­ţie, pe ordi­nea de zi, pro­iec­te­le de hotă­râre refe­ri­toa­re la ajus­ta­rea tari­fe­lor pen­tru ser­vi­ci­ul de salu­bri­za­re în Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia şi apro­ba­rea regu­la­men­tu­lui pri­vind sta­bi­li­rea unor măsuri pen­tru gos­po­dă­ri­rea, pro­te­cţia mediu­lui, întreţi­ne­rea şi înfru­mu­seţa­rea Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

De ase­me­nea, se va mai dez­ba­te apro­ba­rea modi­fi­că­rii unui arti­col din H.C.L. 269/2014 pri­vind acor­da­rea unor aju­toa­re de urgenţă copi­i­lor care pro­vin din fami­lii defa­vo­ri­za­te, dar şi un pro­iect de hotă­râre refe­ri­tor la apro­ba­rea indi­ca­to­ri­lor teh­ni­co-eco­no­mici ai pro­iec­tu­lui „Insta­la­ţii Elec­tri­ce de Ilu­mi­nat Public Car­ti­er Dobro­gea 1A-Parţi­al, Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, jud. Con­stanţa”. 

Car­men MOCANU, cugetliber.ro, Luni, 09.03.2015.

CONVOCATORUL, AICI.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply